פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[677875] בוט: עדכון לחוק
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} <div style="columns: 2 auto; -moz-columns: 2 auto; -webkit-columns: 2 auto; text-align: right; padding-bottom: 1em;">
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק א|פרק א': פרשנות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב': הטבות במסים עקיפים ובמס ערך מוסף}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ד1|פרק ד'1: עונשין}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה': הוראות שונות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|תוספת 1|התוספת הראשונה {{ח:הערה|(סעיף 1)}}}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|תוספת 2|התוספת השניה {{ח:הערה|(סעיף 5(א) ו-(ג))}}}}</div>
</div>
 
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשמ"ו, תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"ה}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אזור אילת" – תחום העיר אילת; ולגבי שירותי תיירות מסויימים, עד קו רוחב 924;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אזור חבל אילות" – תחום המועצה המקומית חבל אילות כמשמעותו לפי {{ח:חיצוני|פקודת המועצות המקומיות|פקודת המועצות המקומיות}};}}
 
{{ח:סעיף|4|סמכות לפטור ממסים עקיפים}}
{{ח:ת}} שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בתקנות לפטור ממסים עקיפים, כולם או מקצתם, פטור מלא או חלקי, טובין הנמכרים באזור אילת ושירותים הניתנים בו, כמפורט להלן:
{{ח:תת|1}} טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לעוסק תושב אזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו, דרך כלל או לסוג מסויים של טובין;
{{ח:תת|2}} שירותים טעוני מס, דרך כלל או מסוג מסויים.
 
{{ח:סעיף|6|סמכות לשנות את תחולת ההקלות|תיקון: תשמ"ו, תשנ"ו}}
{{ח:ת}} שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת –
{{ח:תת|1}} להוסיף לתוספות או לגרוע מהן;
{{ח:תת|2}} לקבוע מס ערך מוסף בשיעור החל על מכירת טובין על פי {{ח:חיצוני|חוק מס ערך מוסף#סעיף 2|סעיף 2 לחוק מע"מ}}, במקום שיעור אפס כאמור {{ח:פנימי|סעיף 5|בסעיף 5(ב)}}, לגבי מכירת טובין שייקבעו;
 
{{ח:סעיף|7|טובין לצריכה אישית באזור נמל חפשי}}
{{ח:ת}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק אזורי נמל חפשיים#סעיף 24|סעיף 24 לחוק אזורי נמל חפשיים, התשכ"ט-1969}}, לא יחולו על הבאתם לאזור נמל חפשי אילת של טובין שיבואם ומכירתם באזור אילת פטורים על פי חוק זה ממסים עקיפים וממס ערך מוסף.
 
{{ח:סעיף|8|שימוש שלא בהתאם למטרת ההטבה}}
{{ח:ת}} ניתן לגבי טובין פטור ממסים עקיפים או ממס ערך מוסף על פי {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיפים 3 עד 6}} ונעשה בהם שימוש שלא בהתאם למטרה שבשלה הוענק הפטור, או שלא בהתאם לתנאים שנקבעו לפי חוק זה למתן הפטור, יחולו על הטובין המסים שהפטור ניתן לגביהם, לפי השיעור החל ביום התשלום; בטובין שחל לגביהם {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3(ב)}}, יהא בעל ההיתר חייב גם בהחזר ההטבות שהוענקו שלא על פי חוק זה, בהתאם לכללים שיקבע המנהל.
 
{{ח:סעיף|8א|איסור הוצאת טובין|תיקון: תשע"ג}}
{{ח:ת}} טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס לפי {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיף 5(ב)}}, לא יועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בידי עוסק שקיבל את ההטבה כאמור, אלא אם כן בידו מסמך המעיד על ביטול העסקה בהתאם להוראות לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|9|פטור מדיווח תקופתי למע"מ}}
{{ח:ת}} שר האוצר רשאי לפטור מי שעשה עסקאות הפטורות ממס ערך מוסף לפי חוק זה, מחובת הגשת דו"ח תקופתי עליהן על פי {{ח:חיצוני|חוק מס ערך מוסף#סעיף 67|סעיף 67 לחוק מע"מ}}; ורשאי הוא לעשות כאמור דרך כלל או לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות.
 
{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג': פטור ממס מעסיקים והטבות במס הכנסה}}
 
{{ח:סעיף|10|פטור ממס מעסיקים|תיקון: תשנ"ו}}
{{ח:ת}} מעסיק תושב תחום העיר אילת יהא פטור ממס מעסיקים המוטל על פי {{ח:חיצוני|חוק מס מעסיקים|חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975}}, בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת בתחום העיר אילת.
 
{{ח:סעיף|11|זיכוי ממס הכנסה ליחיד|תיקון: תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"ג, תשע"ב}}
 
{{ח:סעיף|13||תיקון: תשנ"ו}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
 
{{ח:קטע2|פרק ד1|פרק ד'1: עונשין|תיקון: תשע"ג}}
 
{{ח:סעיף|13א|הצגת חשבונית מס בלי הטובין|תיקון: תשע"ג}}
{{ח:ת}} עוסק או מוביל מטעמו שהציג חשבונית על מס בשיעור אפס בכניסה לאילת בלי שהיו עמו הטובין נושא החשבונית, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיף 5(ב)}}, דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 61|בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977}} ({{ח:פנימי|פרק ד1|בפרק זה}} – חוק העונשין).
 
{{ח:סעיף|13ב|הוצאת טובין מאילת|תיקון: תשע"ג}}
{{ח:ת}} עוסק או מוביל מטעמו שהעביר טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס, מאזור אילת למקום אחר בישראל, בלי שבידו מסמך המעיד על ביטול העסקה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 8א|סעיף 8א}}, דינו – מאסר שנה או הקנס הקבוע {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 61|בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה': הוראות שונות}}
 
{{ח:סעיף|14|פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם}}
{{ח:ת}} הפיקוח על הכנסת טובין לאזור אילת, על הוצאתם ממנו ועל שמירת טובין שניתן לגביהם פטור או הקלה על פי חוק זה, יהיה בידי רשות המכס; לענין זה רשאי המנהל להורות על מקומות הכנסת טובין והוצאתם ועל הימים והשעות שבהם מותר להכניס או להוציא טובין, וליתן כל הוראה הנראית לו דרושה.
 
{{ח:סעיף|15|הפחתת מחירים ופיקוח עליהם}}
 
{{ח:סעיף|17|תחולה על תושבי שטח גובל}}
{{ח:ת}} הוראות חוק זה יחולו גם לגבי יחיד וחבר-בני-אדם הפועלים בשטח שרחבו קילומטר אחד מגבולות אזור אילת כאילו הם תושבי אילת, אם נתקיימו בהם התנאים האחרים שבהגדרת תושב אילת, וכן לגבי טובין המיובאים לשטח האמור או הנמצאים או הנמכרים בו, ולגבי שירותים הניתנים בו.
 
{{ח:סעיף|18|ביצוע ותקנות}}
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} שירותי התיירות כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק שירותי תיירות|בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976}}
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} בית מלון, לרבות שירות הניתן בו, ועסק הנמצא בתחומו והמיועד בעיקר לאורחיו
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} בית אוכל
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} חניון
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} סוכנות נסיעות, וכל עיסוק אחר בתיירות נכנסת או יוצאת, למעט עיסוק בנסיעות בינלאומיות
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} משרד לתיור
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} שירותי מורי דרך
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} עיסוק קבוע בארגון כנסים, סמינרים, סימפוזיונים וקבוצות לימוד (להלן – כנס), לרבות עיסוק בשירות מתורגמנות לכנס
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} השתתפות בכנס
 
{{ח:קטע2|תוספת 2|התוספת השניה {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 5|סעיף 5(א) ו-(ג)}})}}|תיקון: ק"ת תשמ"ז, ק"ת תשמ"ט, ק"ת תשנ"א, ק"ת תשנ"ד, תשנ"ו, ק"ת תש"ס, ק"ת תש"ס-2, ק"ת תשס"ו, ק"ת תשע"א}}
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} רכב פרטי כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות מס ערך מוסף#סעיף 1|בתקנה 1(1)(ב) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976}}, למעט רכב המשמש ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה שקיבל רישיון לכך מאת רשות הרישוי כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|בפקודת התעבורה}}, שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} אופנוע שסיווגו {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 87.11 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"א-2011}} (להלן – הצו), למעט אופנוע המשמש ללימוד נהיגה בבית הספר לנהיגה שקיבל רישיון לכך מאת רשות הרישוי כמשמעותה {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|בפקודת התעבורה}}, שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת;
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} אופנוע ים שסיווגו {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 89.03 לצו}}, למעט אופנוע כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} טרקטורון שסיווגו {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 87.01 לצו}} או {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 87.03 לצו}}, למעט טרקטורון כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} טרקטור משא שסיווגו {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 87.01 לצו}} או {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 87.03 לצו}}, למעט טרקטור כאמור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת;
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} צגים שסיווגם {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 85.28.5000 לצו}}, מטולים שסיווגם {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 85.28.6000 לצו}} ומקלטי טלוויזיה שסיווגם {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 85.28.7000 לצו}}, למעט צג, מטול ומקלט טלוויזיה כאמור, המשמשים במלון באזור אילת וכל עוד הם משמשים לכך, ולמעט צגי LCD למחשב בלבד שגודלם אינו עולה על 25 אינצ' שסיווגם {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרט 85.28.5190 לצו}};
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} סיגריות וטבק ומוצריו, שסיווגם {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|בפרטים 24.01}}, {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|24.02}} {{ח:חיצוני|צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין|ו-24.03 לצו}};
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} תכשיט שערכו עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-200 דולר של ארצות הברית לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לפני מועד המכירה; לעניין זה, "תכשיט" – לרבות שעון;
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} בול – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק הדואר|בחוק הדואר, התשמ"ו-1986}}.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום י"ג באב התשמ"ה (31 ביולי 1985).}}