פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 2,499 בתים ,  לפני 3 שנים
[668306]
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} <div style="columns: 2 auto; -moz-columns: 2 auto; -webkit-columns: 2 auto; text-align: right; padding-bottom: 1em;">
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק א|פרק א': הגדרות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב': רישוי העוסקים במקצועות התעופה וחובותיהם}}</div>
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"איש צוות" – אחד מאלה:}}
{{ח:תת|1}} אדם הממלא תפקיד בכלי הטיס בזמן הטיסה, אף אם אינו עובד טיס, שהוצב לתפקיד האמור בידי המפעיל האווירי של כלי הטיס;
 
{{ח:סעיף|2|עובד טיס – חובת רישוי}}
{{ח:ת}} לא ימלא אדם תפקיד שקבע השר, באישור הוועדה, בקשר להפעלה של כלי טיס, לביצוע פעולות בדק בכלי טיס או למתן שירותי נת"א, לרבות מדריך לתפקיד כאמור, אלא אם כן בידו רישיון לכך שניתן לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ב סימן א|סימן זה}} ובהתאם להגדר שברישיון, לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|3|רישיון עובד טיס}}
{{ח:תת|א}} המנהל ייתן רישיון עובד טיס או הגדר למבקש שמתקיימים בו התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב), וכן התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:
{{ח:תתת|1}} לעניין תפקיד שסווג בסיווג ביטחוני לפי {{ח:פנימי|סעיף 5|סעיף 5}} – נקבעה למבקש התאמה ביטחונית לתפקיד האמור לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|2}} לעניין רישיון או הגדר מסוג שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)}} – בידי המבקש תעודה רפואית מתאימה ותקפה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 6|באותו סעיף}}.
{{ח:תת|ב}} השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע תנאים למתן רישיון עובד טיס או הגדר, ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:
{{ח:תתת|1}} דרישת גיל מזערי או גיל מרבי;
 
{{ח:סעיף|4|אישור רישיון או הגדר שניתנו במדינה חברה}}
{{ח:תת|א}} על אף הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}, אדם רשאי למלא תפקיד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|באותו סעיף}}, אף בלא רישיון עובד טיס, אם בידו רישיון לכך שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לעניין זה במדינה חברה, שאישר המנהל לפי סעיף זה, ובהתאם להגדר שברישיון, לתנאי הרישיון והאישור ולהוראות לפי חוק זה.
{{ח:תת|ב}} המנהל ייתן אישור לפי סעיף קטן (א) למבקש שמתקיימים לגביו התנאים שקבע השר למתן אישור כאמור; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי השר לקבוע את ההליכים לקבלת האישור.
{{ח:תת|ג}} אישור שניתן לפי סעיף זה ובעל אישור כאמור, יראו אותם לעניין דיני הטיס כרישיון עובד טיס וכעובד טיס, בהתאמה.
 
{{ח:סעיף|5|סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית של עובדי טיס}}
{{ח:ת}} השר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע סוגי עובדי טיס ואנשי צוות שלגביהם ימלא שירות הביטחון הכללי את תפקידו לפי {{ח:חיצוני|חוק שירות הביטחון הכללי#סעיף 7|סעיף 7(ב)(3) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002}}, לעניין קביעת הוראות בדבר סיווג ביטחוני וקביעת התאמה ביטחונית; על קביעת הוראות בדבר סיווג ביטחוני וקביעת התאמה ביטחונית, יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק שירות הביטחון הכללי|החוק האמור}}, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|6|התאמה בריאותית של עובד טיס}}
 
{{ח:סעיף|8|איסור שימוש באלכוהול ובסמים מסוכנים}}
{{ח:ת}} עובד טיס ואיש צוות לא ישתו משקה משכר בעת מילוי תפקידם ולא ימלאו את תפקידם כשהם נתונים תחת השפעת אלכוהול, או לאחר ששתו משקה משכר וטרם חלף פרק הזמן שקבע השר, או כאשר מצוי בגופם סם מסוכן או תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן.
 
{{ח:סעיף|9|חובות, הגבלות ותנאים נוספים לשימוש ברישיון עובד טיס}}
{{ח:ת}} בלי לגרוע מסמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיף 46(א)(3) ו-(4)}}, רשאי השר לקבוע חובות שיחולו על עובד טיס וכן הגבלות ותנאים לשימוש ברישיון עובד טיס או בהגדר הקבוע ברישיון כאמור, נוסף על החובות, ההגבלות והתנאים המפורטים {{ח:פנימי|פרק ב סימן א|בסימן זה}}, שמטרתם להבטיח שמירה על הכשירות, המיומנות, הידע והניסיון המקצועי הנדרשים מעובד הטיס.
 
{{ח:סעיף|10|עובד טיס שאינו ממלא את תנאי האמנה במלואם}}
{{ח:סעיף|11|חובות מעסיק עובד טיס}}
{{ח:תת|א}} בעל רישיון הפעלה אווירית, בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס, בעל רישיון להפעלת מכון בדק ובעל רישיון להפעלת יחידת נת"א, לא יעסיקו אדם בתפקיד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בסעיף 2}}, אלא אם כן אותו אדם הציג לפניהם רישיון עובד טיס תקף ומתאים לביצוע התפקיד, ואם הוא עובד טיס מסוג שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)}} – גם תעודה רפואית מתאימה ותקפה.
{{ח:תת|ב}} בעל רישיון כאמור בסעיף קטן (א) לא יציב עובד טיס לתפקידו אלא לאחר שווידא כי עובד הטיס מקיים את החובות, ההגבלות והתנאים החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיף 9}}, ואם פורטה ברישיונו או בתעודה הרפואית שלו הערה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בסעיף 10(א)}} – לא יציב אותו כאיש צוות בעמדתו בכלי טיס ישראלי כאמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בסעיף 10(ב)}}, אלא לאחר שווידא כי התקבל אישור מאת הרשויות המוסמכות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 10|באותו סעיף}}.
 
{{ח:סעיף|12|תקנות לעניין אנשי צוות שאינם עובדי טיס}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע תנאים לכשירותם של אנשי צוות שאינם עובדי טיס, להכשרתם ולהדרכתם, וכן חובות שיחולו עליהם במילוי תפקידם.
 
{{ח:קטע3|פרק ב סימן ב|סימן ב': הדרכה לתפקידי עובדי טיס}}
 
{{ח:סעיף|13|בית ספר לעובדי טיס – חובת רישוי}}
{{ח:ת}} לא יפעיל אדם ולא ינהל בית ספר לעובדי טיס ולא יערוך בו הדרכה לתפקידי עובד טיס, אלא אם כן בידו רישיון לכך שניתן לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ב סימן ב|סימן זה}}, ובהתאם לתנאי הרישיון, לתכנית הלימודים שאישר המנהל כאמור {{ח:פנימי|סעיף 14|בסעיף 14(א)(1)}} ולהוראות לפי חוק זה; {{ח:פנימי|פרק ב סימן ב|בסימן זה}}, "הדרכה לתפקידי עובד טיס" –
הוראה עיונית או הדרכה מעשית לרבות באמצעות מיתקן הדמיה, בנושאים שבהם נדרשים ידע מקצועי ומיומנות לצורך קבלת רישיון עובד טיס או הגדר שבו, או לצורך שימוש ברישיון או בהגדר כאמור.
 
 
{{ח:סעיף|15|חובות בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס}}
{{ח:ת}} בלי לגרוע מסמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיפים 46(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 47|ו-47}}, רשאי השר לקבוע חובות שיחולו על בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס, כמפורט להלן:
{{ח:תת|1}} חובה להחזיק ולעשות שימוש, במסגרת פעילותו על פי הרישיון, במיתקנים ובציוד המתאימים, הדרושים לצורכי הדרכה;
{{ח:תת|2}} חובה לקיים מערכת להבטחת איכות;
 
{{ח:סעיף|16|חובת הדרכה לתפקידי עובדי טיס לפי תכנית הדרכה מאושרת}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הדרכה לתפקידי עובד טיס שלא במסגרת בית ספר לעובדי טיס, שתיערך בהתאם לתכנית הדרכה שאישר המנהל, ורשאי הוא לקבוע סוגי הדרכות לתפקידי עובד טיס שאין לערוך אלא במסגרת בית ספר לעובדי טיס או במסגרת תכנית הדרכה שאישר המנהל; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע את התנאים לאישור תכנית הדרכה בידי המנהל, לרבות בעניינים המנויים {{ח:פנימי|סעיף 14|בסעיפים 14(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 45|ו-45}}, את ההליכים לקבלת אישור כאמור, וכן חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על מי שעורך הדרכה כאמור, לרבות בעניינים המנויים {{ח:פנימי|סעיף 15|בסעיפים 15}} {{ח:פנימי|סעיף 46|ו-46}}.
 
{{ח:קטע3|פרק ב סימן ג|סימן ג': הפעלה מסחרית של כלי טיס}}
 
{{ח:סעיף|19|תקנות לעניין רישיונות הפעלה אווירית ובעלי רישיונות}}
{{ח:ת}} בלי לגרוע מסמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיפים 46(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 47|ו-47}}, רשאי השר לקבוע הוראות לעניין רישיון הפעלה אווירית ובעל רישיון כאמור, בעניינים אלה:
{{ח:תת|1}} ההדגמות והבדיקות שמבקש רישיון חייב לעמוד בהן לצורך קבלת הרישיון;
{{ח:תת|2}} פרטים נוספים שייקבעו במפרטי ההפעלה ואופן השינוי של מפרטי ההפעלה;
 
{{ח:סעיף|20|הגדרת כלי טיס – {{ח:פנימי|פרק ב סימן ד|סימן ד' לפרק ב'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ב סימן ד|בסימן זה}}, "כלי טיס" – לרבות מנוע של כלי טיס או מדחף שלו.
 
{{ח:סעיף|21|מכון בדק – חובת רישוי}}
{{ח:ת}} לא יפעיל אדם ולא ינהל מכון בדק, אלא אם כן בידו רישיון לכך שניתן לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ב סימן ד|סימן זה}}, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|22|רישיון להפעלת מכון בדק}}
 
{{ח:סעיף|24|חובות, הגבלות ותנאים החלים על המורשה לבצע פעולות בדק}}
{{ח:ת}} בלי לגרוע מסמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיפים 46(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 47|ו-47}}, רשאי השר לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל רישיון להפעלת מכון בדק, על יצרן כלי טיס או ציוד תעופתי המבצע פעולות בדק, ועל מי שקיבל אישור לבצע פעולות בדק באופן עצמי לפי {{ח:פנימי|סעיף 23|סעיף 23(א)(2)}}, ובכלל זה –
{{ח:תת|1}} שיטות הבדק, אופן ביצוע פעולות הבדק ותהליכי הבדק, לרבות אישור סיום פעולות הבדק והחזרה לשימוש של כלי טיס או ציוד תעופתי שבוצעו בו פעולות בדק;
{{ח:תת|2}} חובות תיעוד פעולות בדק ואופן שמירת התיעוד;
 
{{ח:סעיף|25|תקנות לעניין תחזוקה קלה}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע תחזוקה קלה בכלי טיס, ובכלל זה תנאים לביצוע תחזוקה קלה, לרבות תנאי כשירות לגבי המבצע תחזוקה כאמור וחובות שיחולו עליו.
 
{{ח:קטע3|פרק ב סימן ה|סימן ה': מתן שירותים לניהול תעבורה אווירית}}
 
{{ח:סעיף|26|יחידת נת"א – חובת רישוי}}
{{ח:ת}} לא יפעיל אדם ולא ינהל יחידה הנותנת שירותי נת"א, אלא אם כן בידו רישיון לכך שניתן לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ב סימן ה|סימן זה}}, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|27|רישיון להפעלת יחידת נת"א}}
 
{{ח:סעיף|28|מתן שירותי נת"א על בסיס מידע עדכני ובהתאם לנוהלי התיאום}}
{{ח:ת}} בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א ייתן שירותי נת"א על בסיס מידע תעופתי עדכני שפורסם לפי {{ח:פנימי|סעיף 84|סעיף 84}}, ובהתאם לנוהלי התיאום האמורים {{ח:פנימי|סעיף 27|בסעיף 27(א)(3)}} ולכללי ניהול תעבורה אווירית שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 72|סעיף 72}}.
 
{{ח:סעיף|29|תקנות לעניין שירותי נת"א}}
{{ח:ת}} בלי לגרוע מסמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיפים 46(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 47|ו-47}}, רשאי השר לקבוע הוראות לעניין שירותי נת"א, ובכלל זה בעניינים אלה:
{{ח:תת|1}} סוגי שירותי נת"א ומטרותיהם;
{{ח:תת|2}} סוגי המרחבים האוויריים שלגביהם יינתנו שירותי נת"א;
 
{{ח:סעיף|30|קביעת שטח כשדה תעופה}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע, בצו, שטח יבשתי או ימי, המשמש או המיועד לשמש, כולו או חלקו, לנחיתה, להמראה, להסעה או לחנייה של כלי טיס, כשדה תעופה; בסעיף זה, "שטח יבשתי או ימי" – לרבות כל מבנה, מיתקן או ציוד שבו.
 
{{ח:סעיף|31|הפעלת שדה תעופה או מנחת – חובת רישוי}}
{{ח:ת}} לא יפעיל אדם שדה תעופה או מנחת ולא יתיר המראה, נחיתה או הפעלה של כלי טיס בהם, אלא אם כן בידו רישיון לכך שניתן לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ב סימן ו|סימן זה}}, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|32|רישיון להפעלת שדה תעופה או מנחת}}
 
{{ח:סעיף|33|תקנות לעניין הפעלת שדות תעופה ומנחתים}}
{{ח:ת}} בלי לגרוע מסמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיפים 46(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 47|ו-47}}, רשאי השר לקבוע הוראות לעניין הפעלת שדות תעופה ומנחתים, ובכלל זה בעניינים המפורטים להלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לעניין שדות תעופה ולעניין מנחתים, וכן הוראות שונות לעניין סוגי מנחתים:
{{ח:תת|1}} חובות בעל רישיון להפעלת שדה תעופה או מנחת, כמפורט להלן:
{{ח:תתת|א}} חובה להחזיק ולעשות שימוש, במסגרת פעילותו על פי הרישיון, במיתקנים ובציוד המתאימים, הדרושים לצורך הפעלת שדה התעופה או המנחת, ובכלל זה אמצעי תקשורת, מיתקני עזר לטיסה ואמצעי כיבוי והצלה;
 
{{ח:סעיף|34|שעות פעילות טיסה בשדה תעופה}}
{{ח:ת}} השר רשאי להגביל את שעות פעילות הטיסה בשדה תעופה מסוים או להורות על שינויים בשעות כאמור, והכל לאחר שנתן לנוגעים בדבר הזדמנות לטעון את טענותיהם.
 
{{ח:קטע3|פרק ב סימן ז|סימן ז': מיתקן עזר לטיסה}}
 
{{ח:סעיף|36|נזק למיתקן עזר לטיסה}}
{{ח:ת}} לא יגרום אדם נזק למיתקן עזר לטיסה ולא ישבש אותות המשודרים ממיתקן כאמור.
 
{{ח:קטע3|פרק ב סימן ח|סימן ח': ביטול, התליה והגבלה של רישיונות ואישורים}}
 
{{ח:סעיף|37|הגדרת רישיון – {{ח:פנימי|פרק ב סימן ח|סימן ח' לפרק ב'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ב סימן ח|בסימן זה}}, "רישיון" – כל אחד מאלה:
{{ח:תת|1}} רישיון עובד טיס, לרבות הגדר ברישיון כאמור;
{{ח:תת|2}} רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס;
 
{{ח:סעיף|40|בקשה לרישיון עובד טיס לאחר ביטולו}}
{{ח:ת}} אדם שהמנהל ביטל את רישיון עובד הטיס שהיה בידו או הגדר שבו לפי {{ח:פנימי|סעיף 38|סעיף 38}}, לא יגיש בקשה לרישיון או להגדר חדש, מסוג שבוטל כאמור, אלא לאחר שחלפה שנה ממועד הביטול כאמור.
 
{{ח:סעיף|41|איסור שימוש ברישיון זר}}
{{ח:ת}} עובד טיס שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ב סימן ח|סימן זה}}, ובידו גם רישיון מאותו סוג שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה חברה (בסעיף זה – רישיון זר), לא יעשה שימוש ברישיון הזר בשטח ישראל.
 
{{ח:קטע3|פרק ב סימן ט|סימן ט': איסורים לעניין רישיונות ואישורים}}
 
{{ח:סעיף|42|איסור התחזות}}
{{ח:ת}} לא יתחזה אדם לבעל רישיון כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 37|בסעיף 37}} ({{ח:פנימי|פרק ב סימן ט|בסימן זה}} – רישיון), ולא ישתמש בתואר או בכינוי שמשתמע מהם שהוא בעל רישיון כאמור, אלא אם כן הוא בעל רישיון תקף לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|43|איסור העברת רישיון}}
{{ח:ת}} רישיון אינו ניתן להעברה, אלא בהתאם להוראות ותנאים שקבע השר.
 
{{ח:קטע3|פרק ב סימן י|סימן י': הוראות כלליות לעניין רישיונות}}
 
{{ח:סעיף|44|הגדרת רישיון – {{ח:פנימי|פרק ב סימן י|סימן י' לפרק ב'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ב סימן י|בסימן זה}}, "רישיון" – רישיון כאמור בפסקאות (1) עד (6) להגדרה "רישיון" {{ח:פנימי|סעיף 37|שבסעיף 37}}.
 
{{ח:סעיף|45|תנאים כלליים לקבלת רישיון}}
{{ח:ת}} בלי לגרוע מהתנאים לקבלת רישיון המפורטים {{ח:פנימי|פרק ב סימן א|בסימנים א'}} עד ו', המנהל ייתן רישיון רק למבקש שמתקיימים בו כל אלה:
{{ח:תת|1}} המבקש הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי ברשותו ספרות מקצועית מעודכנת כנדרש לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיף 46(א)(1)}}, וכי הוא מעסיק כוח אדם בעל ניסיון וכשירות מתאימים כנדרש לפי {{ח:פנימי|סעיף 46|סעיף 46(א)(2)}}; הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רישיון עובד טיס;
{{ח:תת|2}} המבקש שילם את האגרה המתאימה בעד הגשת בקשה לרישיון בהתאם להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 168|סעיף 168(א)(4)}}; הוראות פסקה זו יחולו גם על אישור כאמור בפסקאות (7) עד (9) להגדרה "רישיון" {{ח:פנימי|סעיף 37|שבסעיף 37}}.
 
{{ח:סעיף|47|תקנות לעניין רישיונות}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע הוראות לעניין רישיונות, בין השאר בעניינים אלה:
{{ח:תת|1}} תנאים לקבלת רישיון המפורטים {{ח:פנימי|פרק ב|בפרק זה}} וכן תנאים נוספים לקבלת רישיון; תקנות לפי פסקה זו הקובעות תנאים המביאים בחשבון את עברו הפלילי של המבקש או ביטול, הגבלה או התליה קודמים של רישיון שניתן למבקש, טעונות אישור של הוועדה;
{{ח:תת|2}} ההליכים לקבלת רישיון או חידושו, לרבות הוראות בדבר אופן הגשת הבקשה לקבלה או לחידוש של רישיון, המסמכים שיש לצרף לבקשה כאמור, והתנאים הנדרשים לשם חידושו;
 
{{ח:סעיף|48|סייג לחובת רישיון}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע נסיבות שבהן לא תחול חובת רישיון לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק ב|פרק זה}}, או לא יחול תנאי מהתנאים לקבלת רישיון, ורשאי הוא לקבוע לעניין זה תנאים חלופיים.
 
{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג': כלי טיס}}
 
{{ח:סעיף|49|הגדרת כלי טיס – {{ח:פנימי|פרק ג סימן א|סימן א' לפרק ג'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ג סימן א|בסימן זה}}, "כלי טיס" – לרבות מנוע של כלי טיס או מדחף שלו.
 
{{ח:סעיף|50|קביעת אמות מידה לתיכון ולייצור של כלי טיס וציוד תעופתי}}
 
{{ח:סעיף|54|תקנות לעניין תיכון וייצור}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע הוראות לעניין תיכון וייצור כלי טיס וציוד תעופתי, ובכלל זה בעניינים אלה:
{{ח:תת|1}} ההליכים לקבלת תעודת סוג ורישיון ייצור לפי {{ח:פנימי|סעיף 51|סעיפים 51}} {{ח:פנימי|סעיף 53|ו-53}}, לרבות הוראות בדבר אופן הגשת הבקשה לקבלת תעודה או רישיון כאמור, המסמכים שיש לצרף לבקשה כאמור ותקופת תוקפה של בקשה לתעודת סוג;
{{ח:תת|2}} בדיקות וניסויים שייערכו לצורך קבלת תעודת סוג או במסגרת ייצור כלי טיס וציוד תעופתי;
 
{{ח:סעיף|55|תקנות לעניין ייבוא וייצוא של כלי טיס או ציוד תעופתי}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ייבוא וייצוא של כלי טיס, חלק מכלי טיס או ציוד תעופתי, ובכלל זה תנאים והגבלות לייבוא ולייצוא כאמור, והכל במטרה להבטיח את בטיחות הפעלתם של כלי טיס.
 
{{ח:קטע3|פרק ג סימן ב|סימן ב': רישום וסימון כלי טיס}}
 
{{ח:סעיף|66|איסור הפעלת כלי טיס בדירוגי רעש מסוימים}}
{{ח:ת}} השר, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע איסור הפעלה בשטח ישראל של כלי טיס המדורגים בדירוגי רעש שקבע, גם אם ניתנו לגביהם תעודת רעש לפי {{ח:פנימי|סעיף 64|סעיף 64}} או אישור לפי {{ח:פנימי|סעיף 65|סעיף 65}}.
 
{{ח:סעיף|67|כשירות אווירית נמשכת}}
 
{{ח:סעיף|70|חובת איוש אנשי צוות מתאימים בכלי הטיס}}
{{ח:ת}} לא יפעיל אדם כלי טיס אלא אם כן בכלי הטיס אנשי צוות במספר שלא יפחת ממספר שקבע השר ובתפקידים כפי שקבע.
 
{{ח:סעיף|71|חובת נשיאת מסמכים}}
 
{{ח:סעיף|78|אחריות מפעיל אווירי}}
{{ח:ת}} מפעיל אווירי אחראי לתחזוקתו ולהפעלתו הבטוחות של כלי הטיס שהוא מפעיל, בהתאם להוראות לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|79|הוראה בדבר איסור הפעלת כלי טיס ובדבר תיקון: ליקויים}}
 
{{ח:סעיף|80|הקצאת מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל לתעופה אזרחית וצבאית}}
{{ח:ת}} הקצאת מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל לתעופה האזרחית ולתעופה הצבאית תיעשה בידי השר ושר הביטחון, ובהעדר הסכמה ביניהם – בידי הממשלה.
 
{{ח:סעיף|81|נקודות כניסה לישראל ויציאה ממנה ונתיבים בטיסה בין-לאומית}}
 
{{ח:סעיף|85|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ה|בפרק זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הפעלה", לעניין כלי רחיפה – הטסה של כלי רחיפה, או גלישה או רחיפה באמצעות כלי כאמור;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הפעלה מסחרית", לעניין כלי רחיפה – הובלת נוסעים או מתן שירות, באמצעות כלי רחיפה, בתמורה, למעט הדרכה להפעלת כלי רחיפה.}}
 
{{ח:סעיף|86|כשירות כלי רחיפה}}
{{ח:ת}} מפעיל כלי רחיפה אחראי לכשירות האווירית של כלי הרחיפה, בין השאר בהתאם להוראות היצרן, ככל שישנן, והוא לא יפעיל כלי רחיפה אלא אם כן וידא את כשירותו של כלי הרחיפה כאמור.
 
{{ח:סעיף|87|כלי רחיפה – חובת רישוי להדרכה ולהפעלה מסחרית}}
 
{{ח:סעיף|89|איסור שימוש באלכוהול ובסמים מסוכנים בעת הפעלת כלי רחיפה}}
{{ח:ת}} מפעיל כלי רחיפה שבידו רישיון הדרכה או רישיון הפעלה מסחרית לפי {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87}}, ומפעיל כלי רחיפה מסוג שהפעלתו טעונה רישיון לפי {{ח:פנימי|סעיף 88|סעיף 88}}, לא ישתו משקה משכר בעת מילוי תפקידם כאמור או בעת הפעלת כלי רחיפה, לפי העניין, לא ימלאו את תפקידם ולא יפעילו כלי רחיפה כשהם נתונים תחת השפעת אלכוהול, או לאחר ששתו משקה משכר וטרם חלף פרק הזמן שקבע השר, או כאשר מצוי בגופם סם מסוכן או תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן.
 
{{ח:סעיף|90|לבוש מגן וציוד מגן בעת הפעלת כלי רחיפה}}
{{ח:ת}} לא יפעיל אדם כלי רחיפה בלא לבוש מגן או ציוד מגן שקבע השר; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע הוראות לפי סוגי כלי רחיפה ולפי סוגי הפעלות, וכן סוגי כלי רחיפה שהוראות סעיף זה לא יחולו לגביהם.
 
{{ח:סעיף|91|תקנות לעניין חובת ביטוח לשם הפעלת כלי רחיפה}}
{{ח:ת}} השר, בהתייעצות עם המפקח על הביטוח כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)|בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981}} (בחוק זה – המפקח על הביטוח), ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע הוראות לעניין חובת מפעיל כלי רחיפה לבטח את אחריותו לנזקי גוף ורכוש של צד שלישי העלולים להיגרם עקב הפעלת כלי הרחיפה, ובכלל זה לעניין זהות מבטחים מורשים, לרבות מחוץ לישראל, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה הוראות לפי סוגי כלי רחיפה ולפי סוגי ביטוח.
 
{{ח:סעיף|92|הוראות תעבורה אווירית לעניין כלי רחיפה ותנאים להפעלתם מחוץ לאזורי הפעילות}}
 
{{ח:סעיף|95|זיהוי מפקח}}
{{ח:ת}} מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי {{ח:פנימי|פרק ו|פרק זה}}, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
{{ח:תת|1}} הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
{{ח:תת|2}} יש בידו תעודת מפקח החתומה בידי המנהל והמעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
{{ח:תתת|2}} הסמכות לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת פקודת מעצר וחיפוש#פרק 4|הפרק הרביעי לפקודת פקודת מעצר וחיפוש}}, בשינויים המחויבים;
{{ח:תתת|3}} הסמכות לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 23|סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש}}, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 24|סעיפים 24(א)(1)}}, {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 26|26 עד 28}} {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 45|ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|ד}} סירב אדם להיענות לדרישות מפקח על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה {{ח:פנימי|סעיף 97|וסעיף 97}}, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)#סעיף 75|סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996}}, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|97|בדיקת אלכוהול וסמים בידי מפקח}}
{{ח:סעיף|98|בדיקת אלכוהול וסמים בידי שוטר}}
{{ח:תת|א}} היה לשוטר חשד סביר כי עובד טיס או איש צוות עבר עבירה לפי {{ח:פנימי|סעיף 142|סעיף 142(ג)(2)}}, רשאי הוא לדרוש ממנו לתת לו דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן.
{{ח:תת|ב}} לצורך נטילת דגימה לפי סעיף זה מוסמך שוטר לעכב את עובד הטיס או את איש הצוות שממנו נדרשת הדגימה, לפרק זמן כאמור {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)#סעיף 73|בסעיף 73(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996}}.
{{ח:תת|ג}} לא יורשע אדם על סמך תוצאת דגימת רוק בלבד.
 
{{ח:תת|ב}} נטילה של דגימה לפי {{ח:פנימי|סעיף 97|סעיפים 97}} {{ח:פנימי|סעיף 98|ו-98}} תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי-נוחות וכאב.
{{ח:תת|ג}} נטילה של דגימת נשיפה או דגימת רוק או מתן דגימת שתן ייעשו במקום שבו הנבדק ממלא את תפקידו או עומד למלא את תפקידו או סמוך למקום כאמור; שוטר או מפקח, לפי העניין, רשאי להורות על מקום אחר לנטילת הדגימה, ובלבד שמפקח לא יורה כאמור, אלא אם כן הדבר נדרש לקיום הוראות סעיף קטן (ב).
{{ח:תת|ד}} נטילה של דגימת דם תיעשה בידי בעל מקצוע רפואי כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)|בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996}} (בסעיף זה – חוק החיפוש), המוסמך כדין ליטול דגימת דם; נטילת הדגימה תיעשה במקום שבו נוהגים ליטול דגימה כאמור, לרבות בתחנת משטרה בתנאי מרפאה.
{{ח:תת|ה}} בעל מקצוע רפואי יברר עם האדם שממנו נדרשה דגימת דם, קודם נטילתה, את מצב בריאותו ככל שהדבר נוגע לנטילת הדגימה; התעורר חשש סביר כי נטילת הדגימה עלולה לפגוע בבריאותו של אותו אדם פגיעה שאינה נובעת ממהות הנטילה, לא ייטול ממנו בעל המקצוע הרפואי דגימת דם כאמור; ואולם בעל מקצוע רפואי שאינו רופא, רשאי לדרוש כי רופא יבדוק את האדם, ולא ייטול ממנו דגימת דם אלא אם כן הרופא שבדק אותו אישר כי אין מניעה בריאותית ליטול את הדגימה.
{{ח:תת|ו}} הנוטל דגימה, ירשום בתום הנטילה דין וחשבון על מהלך הנטילה, ויחתום עליו; דין וחשבון כאמור יכלול את אלה:
{{ח:תתת|5}} שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת נטילת הדגימה, אם נכח.
{{ח:תתת|ז}} העתק הדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (ו) יימסר מיד לאדם שממנו ניטלה הדגימה.
{{ח:תת|ח}} הוראות {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)|חוק החיפוש}} לא יחולו על נטילה של דגימה לפי סעיף זה.
{{ח:תת|ט}} השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לאשר, בהודעה ברשומות, מכשיר שישמש לקבלת דגימה של אוויר הנשוף מפיו של אדם, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, וכן מכשיר שישמש לקבלת דגימת רוק מפיו של אדם, לשם בדיקה אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן, ורשאי הוא לאשר מכשירים לצורך נטילת דגימות כאמור בידי שוטרים בלבד.
{{ח:תת|י}} השר ושר הבריאות, באישור הוועדה, יקבעו הוראות בעניינים אלה:
 
{{ח:סעיף|100|סירוב לתת דגימה}}
{{ח:ת}} סירב עובד טיס או איש צוות –
{{ח:תת|1}} לתת דגימת נשיפה, דגימת שתן או דגימת דם לפי דרישת שוטר כאמור {{ח:פנימי|סעיף 98|בסעיף 98}}, למעט סירוב מטעמים בריאותיים בנסיבות האמורות {{ח:פנימי|סעיף 99|בסעיף 99(ה)}}, יראו אותו כמי שעבר עבירה לפי {{ח:פנימי|סעיף 142|סעיף 142(ג)(2)}};
{{ח:תת|2}} לתת דגימת נשיפה או דגימת רוק לפי דרישת מפקח כאמור {{ח:פנימי|סעיף 97|בסעיף 97(א)}}, יחולו לגביו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 97|סעיף 97(ג)(1), (2) או (3)}}, לפי העניין.
 
{{ח:סעיף|101|בדיקת אלכוהול וסמים – תחולה על מפעיל כלי רחיפה}}
{{ח:ת}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 97|סעיפים 97 עד 100}} יחולו, בשינויים המחויבים, על מפעיל כלי רחיפה שבידיו רישיון כאמור {{ח:פנימי|סעיף 89|בסעיף 89}}, לגבי מילוי תפקידו כמדריך להפעלת כלי רחיפה או לגבי הפעלת כלי רחיפה, לפי העניין.
 
{{ח:סעיף|102|נאמני בטיחות תעופה}}
 
{{ח:סעיף|103|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ז|בפרק זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אירוע בטיחותי" – תאונת טיס או תקרית טיס לרבות חמורה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אירוע בטיחותי חמור" – תאונת טיס או תקרית חמורה;}}
 
{{ח:סעיף|104|חקירה בטיחותית}}
{{ח:ת}} חקירה של אירוע בטיחותי לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}} היא הליך הכולל איסוף מידע וניתוחו, הסקת מסקנות, לרבות קביעת הסיבות לאירוע הבטיחותי או הגורמים שתרמו להתרחשותו, ומתן המלצות הנוגעות לעניין לצורך שיפור בטיחות התעופה, ככל שלדעת החוקר הראשי יש בכך צורך ({{ח:פנימי|פרק ז|בפרק זה}} – חקירה בטיחותית).
 
{{ח:סעיף|105|מטרת חקירה בטיחותית}}
{{ח:ת}} מטרתה הבלעדית של חקירה בטיחותית היא מניעת אירועים בטיחותיים, ואין תכליתה ייחוס אחריות אזרחית, פלילית או משמעתית לאירועים כאמור.
 
{{ח:קטע3|פרק ז סימן ג|סימן ג': הודעות על אירוע בטיחותי}}
 
{{ח:סעיף|109|אי-תלות}}
{{ח:ת}} בביצוע חקירה בטיחותית לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}} אין מרות על החוקר הראשי ועל ממלא מקומו, זולת מרותו של הדין; הוראות סעיף זה יחולו גם על חוקר שהוסמך לפי {{ח:פנימי|סעיף 115|סעיף 115}}, בכפוף להוראות {{ח:פנימי|סעיף 115|סעיף קטן (ג) של הסעיף האמור}}.
 
{{ח:סעיף|110|פתיחה בחקירה בטיחותית, הפסקתה וחידושה}}
 
{{ח:סעיף|113|סמכות לאסור הפעלת כלי טיס לצורך חקירה בטיחותית}}
{{ח:ת}} אירע אירוע בטיחותי חמור, רשאי החוקר הראשי, לצורך ניהול החקירה הבטיחותית ומיצוי הליכיה, להורות על איסור הפעלת כלי הטיס לתקופה ובתנאים שיורה; על הפעלת סמכות לפי סעיף זה יחולו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 111|סעיף 111(ב)}}, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|114|סמכויות לשם חקירה בטיחותית}}
{{ח:תתת|2}} נתפס חפץ שניתן ליצור ממנו העתק, יאפשר החוקר הראשי למי שממנו נתפס החפץ, לבעל אותו חפץ או למנהל, לבקשתו, להעתיקו, ואולם רשאי החוקר הראשי לדחות את העתקת החפץ לתקופה שלא תעלה על 90 ימים, אם לדעתו העתקה כאמור עלולה לשבש את החקירה;
{{ח:תתת|3}} נתפס חפץ שניתן ליצור ממנו העתק, במסגרת חקירת אירוע בטיחותי חמור, רשאי החוקר הראשי לדחות את העתקתו לתקופה העולה על 90 ימים עד לסיום החקירה הבטיחותית (בפסקה זו – תקופת הדחייה), ככל הנדרש ומטעמים מיוחדים שיירשמו, אם לדעתו העתקה כאמור עלולה לשבש את החקירה; הארכת תקופת הדחייה לתקופה העולה על שנה טעונה אישור של בית משפט שלום;
{{ח:תתת|4}} על אף האמור בפסקאות (2) ו-(3), על תפיסת חפץ שהוא מחשב או חומר מחשב, הכוללת חדירה לחומר כאמור, יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 23א|סעיף 23א לפקודת מעצר וחיפוש}}, בשינויים המחויבים, ועל העתקת חפץ שהוא חומר מחשב יחולו הוראות {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 32א|סעיף 32א לפקודה האמורה}}, בשינויים המחויבים, והסמכויות הנתונות למשטרה ולקצין משטרה {{ח:חיצוני|פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)#סעיף 32א|באותו סעיף}} יהיו נתונות לחוקר הראשי; בפסקה זו, "מחשב" ו"חומר מחשב" – למעט מחשב המותקן או נישא בכלי טיס, או חומר מחשב שנתפס ממחשב כאמור, ולמעט חומר מחשב של בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א, הקשור למתן שירותי נת"א;
{{ח:תתת|5}} פורסם הדוח הסופי כאמור {{ח:פנימי|סעיף 119|בסעיף 119}}, יחזיר החוקר הראשי, בתוך 45 ימים ממועד פרסומו, חפץ שנתפס לפי סעיף זה לידי מי שמידיו נתפס או לידי בעליו, זולת אם בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס החפץ הורה אחרת; התעורר ספק למי להחזיר חפץ שנתפס כאמור, יחליט בדבר בית המשפט האמור, על פי בקשת החוקר הראשי או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ;
{{ח:תתת|6}} על אף האמור בפסקה (5), חפץ שהוא שברי כלי טיס לא יוחזר אלא לבקשת בעליו ועל חשבונו, זולת אם בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס החפץ הורה אחרת; בעל חפץ כאמור המבקש לקבלו חזרה יגיש לחוקר הראשי את בקשתו בתוך 45 ימים ממועד פרסום הדוח הסופי; לא הגיש הבעלים בקשה כאמור, רשאי החוקר הראשי לנהוג בחפץ לפי שיקול דעתו;
 
{{ח:סעיף|116|ערעור על הפעלת סמכויות חוקרים}}
{{ח:ת}} הרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות החוקר הראשי לפי {{ח:פנימי|סעיף 114|סעיף 114(א)(5) ו-(6)}} {{ח:פנימי|סעיף 114|או 114(ב)}}, או מהפעלת אותן סמכויות בידי חוקר שהחוקר הראשי הסמיכו לכך לפי {{ח:פנימי|סעיף 115|סעיף 115(ה)}}, רשאי לערער על כך לבית משפט השלום.
 
{{ח:קטע3|פרק ז סימן ה|סימן ה': דוח חקירה בטיחותית}}
 
{{ח:סעיף|117|דוח ראשוני בחקירת אירוע בטיחותי}}
{{ח:ת}} לאחר תחילת חקירה בטיחותית ואיסוף הממצאים הראשוניים, לעניין אירוע בטיחותי שיש להגיש לגביו דוח חקירה ראשוני לפי הוראות {{ח:חיצוני|אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית#תוספת 13|נספח 13 לאמנה}}, יכין החוקר הראשי דוח חקירה ראשוני ויגישו לשר ולמנהל, כפי שקבע השר.
 
{{ח:סעיף|118|דוח סופי בחקירה בטיחותית}}
 
{{ח:סעיף|119|פרסום הדוח הסופי}}
{{ח:ת}} החוקר הראשי יפרסם את הדוח הסופי באתר האינטרנט של משרד החוקר הראשי וכן יעמיד את הדוח לעיון הציבור, בלא תשלום, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובלבד שלא יפרסם את הדוח או חלק ממנו ולא יעמידו לעיון הציבור כאמור, אם יש בכך כדי לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה.
 
{{ח:סעיף|120|תקנות לעניין דוחות בחקירה בטיחותית}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הדוח הראשוני, הדוח הסופי וההליך לפי {{ח:פנימי|סעיף 118|סעיף 118(ב)}}, ובכלל זה לעניין אופן הגשת הדוחות כאמור, הפרטים שייכללו בהם ומסירתם לארגון התעופה הבין-לאומי ולמדינות חברות, ורשאי הוא, באישור הוועדה, לקבוע דוחות נוספים שיוכנו ויוגשו במהלך חקירה בטיחותית לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}}.
 
{{ח:קטע3|פרק ז סימן ו|סימן ו': הוראות כלליות לעניין {{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז'}}}}
 
{{ח:סעיף|121|תחולת הוראות {{ח:חיצוני|חוק ועדות חקירה|מחוק ועדות חקירה}}}}
{{ח:ת}} על חקירה בטיחותית יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק ועדות חקירה#סעיף 8|סעיף 8 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968}}, בשינויים המחויבים.
 
{{ח:סעיף|122|המלצות החוקר הראשי}}
{{ח:ת}} המנהל וכל מי שהחוקר הראשי כלל לגביו המלצות בדוח הסופי יבחן את ההמלצות כאמור הנוגעות אליו, יחליט באשר ליישומן ויודיע על החלטתו המנומקת בכתב לחוקר הראשי; המנהל יעביר את החלטתו המנומקת כאמור גם לשר.
 
{{ח:סעיף|123|חיסיון ואי-קבילות של חומר חקירה בטיחותית}}
 
{{ח:סעיף|125|סודיות חומר חקירה בטיחותית}}
{{ח:ת}} אדם שבידו חומר חקירה בטיחותית כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 123|בסעיף 123(א)}}, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא בהתאם להוראות לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|126|חשד לביצוע עבירה פלילית}}
 
{{ח:סעיף|129|תקנות לעניין חקירות בטיחותיות}}
{{ח:ת}} השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חקירות בטיחותיות לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}}, ובכלל זה בעניינים אלה:
{{ח:תת|1}} אופן ניהול החקירה וסדרי עבודתם של החוקר הראשי וחוקרים אחרים לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}}; תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור של הוועדה;
{{ח:תת|2}} השתתפות נציגים של מדינה חברה בחקירה בטיחותית לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}} והשתתפות נציגי מדינת ישראל בחקירה דומה הנערכת במדינה חברה;
 
{{ח:סעיף|130|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק ז סימן ז|סימן ז' לפרק ז'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ז סימן ז|בסימן זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אירוע בטיחותי מעורב-צבאי" – אירוע בטיחותי שהוא אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|1}} מעורבים בו כלי טיס אזרחי וכלי טיס צבאי;
 
{{ח:סעיף|131|הודעת חייל על אירוע בטיחותי מעורב-צבאי}}
{{ח:ת}} חייל שהיה עד לאירוע בטיחותי מעורב-צבאי או שהיה מעורב בו, ימסור הודעה על כך לגורם ממונה צבאי, שיעבירה לחוקר הראשי בהקדם האפשרי.
 
{{ח:סעיף|132|חקירת אירוע בטיחותי מעורב-צבאי}}
{{ח:תת|א}} נודע לחוקר הראשי או לגורם ממונה צבאי על אירוע בטיחותי מעורב-צבאי, יודיע מי מהם על כך לגורם השני.
{{ח:תת|ב}} החוקר הראשי רשאי לערוך חקירה בטיחותית נפרדת של אירוע בטיחותי מעורב-צבאי, ויחולו על החקירה הוראות {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}}, בכפוף להוראות {{ח:פנימי|סעיף 133|סעיף 133}}; גורם ממונה צבאי רשאי לערוך תחקיר נפרד של אירוע כאמור, ויראו את אותו תחקיר כאילו היה תחקיר כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק השיפוט הצבאי#סעיף 539א|בסעיף 539א לחוק השיפוט הצבאי}}, ויחולו עליו הוראות {{ח:חיצוני|חוק השיפוט הצבאי#סעיף 539א|הסעיף האמור}}.
{{ח:תת|ג}} פתח החוקר הראשי בחקירה בטיחותית או החל הגורם הממונה הצבאי בתחקיר לפי סעיף קטן (ב), יודיע מי מהם על כך לגורם השני.
{{ח:תת|ד}} נערכת חקירה בטיחותית של אירוע בטיחותי מעורב-צבאי על ידי החוקר הראשי, או נערך תחקיר של אירוע כאמור על ידי גורם ממונה צבאי, רשאי עורך החקירה או התחקיר, לפי העניין, להסכים כי הגורם השני ישתתף בחקירה או בתחקיר שהוא מנהל, או לסייע, בהתאם לסמכויותיו לפי כל דין, לחקירה או לתחקיר כאמור, והכל בכפוף להסכמה בין שני הגורמים.
{{ח:תת|ה}} לעניין {{ח:חיצוני|חוק השיפוט הצבאי#סעיף 539א|סעיף 539א(ב)(5) לחוק השיפוט הצבאי}}, בכל הנוגע לתחקיר של אירוע בטיחותי מעורב-צבאי לפי {{ח:חיצוני|חוק השיפוט הצבאי#סעיף 539א|הסעיף האמור}}, יראו את החוקר הראשי או המנהל כגוף ציבורי שהמידע דרוש לו לפי {{ח:חיצוני|חוק השיפוט הצבאי#סעיף 539א|אותו סעיף}}.
 
{{ח:סעיף|133|חקירה בטיחותית של אירוע בטיחותי מעורב-צבאי שעורך החוקר הראשי}}
{{ח:ת}} הוראות {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}} יחולו על חקירה בטיחותית של אירוע בטיחותי מעורב-צבאי שעורך החוקר הראשי, בשינויים אלה:
{{ח:תת|1}} החוקר הראשי, ממלא מקומו או חוקרים שהוסמכו לפי {{ח:פנימי|סעיף 115|סעיף 115}}, לא יפעילו סמכויות הנתונות להם לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}} כלפי צבא הגנה לישראל, לרבות כלפי חייל, כלי טיס צבאי, ציוד תעופתי המשמש בכלי טיס צבאי, ביצוע פעולות בדק ותחזוקה בכלי טיס צבאי או תשתית צבאית;
{{ח:תת|2}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 118|בסעיפים 118(ב)}} {{ח:פנימי|סעיף 119|ו-119}}, החוקר הראשי לא יכלול בטיוטת הדוח הסופי המיועדת למסירה לתגובות לפי {{ח:פנימי|סעיף 118|סעיף 118(ב)}} או בדוח הסופי, מסקנות, המלצות וכל פרט אחר הנוגע להיבטים צבאיים של האירוע, למעט עובדות, אלא בהסכמת גורם ממונה צבאי;
 
{{ח:סעיף|134|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק ז סימן ח|סימן ח' לפרק ז'}}|תיקון: תשע"א}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ז סימן ח|בסימן זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אירוע בטיחותי מעורב-משטרתי" – אירוע בטיחותי שמעורב בו כלי טיס משטרתי, ואינו מנוי בהגדרה "אירוע בטיחותי מעורב צבאי-משטרתי";}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אירוע בטיחותי מעורב צבאי-משטרתי" – אירוע בטיחותי שהוא אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|4}} {{ח:תתתת|א}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 123|בסעיפים 123}} {{ח:פנימי|סעיף 125|ו-125}}, חומר החקירה והדוח הסופי יוכלו לשמש, בהסכמת החוקר הראשי, בהליך משמעתי, פיקודי או מינהלי שנוקטת משטרת ישראל כלפי שוטר בהתאם לפקודות משטרת ישראל; בפסקת משנה זו, "פקודות משטרת ישראל" – כהגדרתן {{ח:חיצוני|פקודת המשטרה|בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971}}.
{{ח:תתתת|ב}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק המשטרה#סעיף 18|בסעיף 18(א) לחוק המשטרה}}, דיון בבית דין כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק המשטרה|בחוק האמור}}, הנוגע לחומר חקירה בטיחותית הנערכת לפי סעיף זה, ולעדותו של עד שאיננו שוטר, ייערך בדלתיים סגורות;
{{ח:תתת|5}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 126|בסעיף 126(ב)}}, הוראה לגוף חוקר לפתוח בחקירה נגד שוטרים כאמור {{ח:פנימי|סעיף 126|באותו סעיף}}, תינתן לאחר התייעצות עם המפקח הכללי של משטרת ישראל;
{{ח:תתת|6}} תקנות לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק זה}}, הנוגעות לאירוע מעורב-משטרתי, יותקנו בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.
 
{{ח:סעיף|136|חקירת אירוע בטיחותי מעורב צבאי-משטרתי}}
{{ח:ת}} על חקירת אירוע בטיחותי מעורב צבאי-משטרתי יחולו הוראות אלה:
{{ח:תת|1}} הוראות {{ח:פנימי|פרק ז סימן ז|סימן ז' לפרק זה}} יחולו בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
{{ח:תתת|א}} {{ח:פנימי|סעיף 131|בסעיפים 131}}, {{ח:פנימי|סעיף 132|132}} {{ח:פנימי|סעיף 133|ו-133}}, בכל מקום, במקום "אירוע בטיחותי מעורב-צבאי" יקראו "אירוע בטיחותי מעורב צבאי-משטרתי";
{{ח:תתתת|2}} במקום סעיף קטן (ד) יקראו: "(ד) נערכת חקירה בטיחותית של אירוע בטיחותי מעורב צבאי-משטרתי או נערך תחקיר של אירוע כאמור על ידי גורם ממונה משטרתי או על ידי גורם ממונה צבאי, רשאים החוקר הראשי, גורם ממונה צבאי וגורם ממונה משטרתי להסכים כי הם, כולם או חלקם, ינהלו את חקירת האירוע הבטיחותי או חלק ממנה, בהתאם לתנאים, מגבלות והסדרים כפי שיסכימו ביניהם;".
{{ח:תתת|ג}} {{ח:פנימי|סעיף 133|בסעיף 133(1)}}, אחרי "לפי {{ח:פנימי|סעיף 115|סעיף 115}}" יקראו "וכן גורם ממונה משטרתי";
{{ח:תת|2}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 135|סעיף 135}} יחולו בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבעה בסעיף זה הוראה אחרת בעניינים המוסדרים {{ח:פנימי|סעיף 135|באותו סעיף}}.
 
{{ח:קטע2|פרק ח|פרק ח': מידע בטיחותי}}
 
{{ח:סעיף|137|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק ח|פרק ח'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ח|בפרק זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אירוע בטיחותי", "החוקר הראשי" ו"תאונת טיס" – כהגדרתם {{ח:פנימי|סעיף 103|בסעיף 103}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הליך מינהלי" – כל אחד מאלה:}}
 
{{ח:סעיף|138|הודעה למנהל על אירוע בטיחותי שאינו תאונת טיס}}
{{ח:תת|א}} בלי לגרוע מהוראות {{ח:פנימי|סעיף 106|סעיף 106}}, היה אדם מעורב באירוע בטיחותי שאינו תאונת טיס, ימסור הודעה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 106|באותו סעיף}} גם למנהל, ועל מסירתה יחולו הוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 106|סעיף 106(א) ו-(ד)}}, בשינויים המחויבים; השר רשאי לקבוע כי פרטים הנכללים בהודעה לפי {{ח:פנימי|סעיף 106|סעיף 106(א)}} לא ייכללו בהודעה לפי סעיף זה.
{{ח:תת|ב}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 123|סעיפים 123}} {{ח:פנימי|סעיף 125|ו-125}} יחולו על הודעה שנמסרה לפי סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים, ואולם המנהל רשאי להשתמש בהודעה כאמור בהליך מינהלי כלפי עובד טיס או איש צוות, שמסר את ההודעה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|1}} מההודעה עולה כי הופרו הוראות לפי דיני הטיס, ובשל חומרת ההפרה או נסיבותיה, המשך פעילותו כעובד טיס או כאיש צוות עלול לסכן את בטיחות התעופה;
{{ח:תתת|3}} עובד טיס שעשה שימוש בסמי מרפא, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(ב)(4)}};
{{ח:תתת|4}} בעל רישיון כאמור {{ח:פנימי|סעיף 11|בסעיף 11}} שהעסיק אדם בתפקיד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בסעיף 2}}, או הציב עובד טיס לתפקידו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 11|סעיף 11}};
{{ח:תתת|5}} איש צוות שאינו עובד טיס שהפר חובה החלה עליו במילוי תפקידו לפי {{ח:פנימי|סעיף 12|סעיף 12}}, או מפעיל אווירי שהפר חובה לפי {{ח:פנימי|סעיף 12|אותו סעיף}} לעניין הכשרתם והדרכתם של אנשי צוות שאינם עובדי טיס;
{{ח:תתת|6}} בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס שהפר תנאי מתנאי רישיונו, או שערך הדרכה לתפקידי עובדי טיס שלא בהתאם לתכנית הלימודים שאישר המנהל, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13}}, או הפר חובה החלה עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 15|סעיפים 15}} {{ח:פנימי|סעיף 46|או 46(א)(1) עד (4)}};
{{ח:תתת|7}} מי שערך הדרכה לתפקידי עובדי טיס, בניגוד לחובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 16|סעיף 16}};
{{ח:תתת|22}} מי שהפעיל כלי טיס בלי שקיימת לגביו תעודת כושר טיסה תקפה או שלא בהתאם לתנאים שבאותה תעודה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 63|סעיף 63(א)}};
{{ח:תתת|23}} מי שהפעיל כלי טיס בלי שקיימת לגביו תעודת רעש תקפה או שלא בהתאם לתנאים שבאותה תעודה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 64|סעיף 64(א)}};
{{ח:תתת|24}} מי שהפעיל כלי טיס המדורג בדירוג רעש שהפעלתו אסורה לפי {{ח:פנימי|סעיף 66|סעיף 66}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 66|הסעיף האמור}};
{{ח:תתת|25}} מי שהפעיל כלי טיס כשכלי הטיס אינו במצב כשיר לטיסה או בניגוד למגבלות ההפעלה שבספר הטיסה, במסמך אחר שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 63|סעיף 63(ב)(3)}} או לפי {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיף 67(א)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיף 67(א) ו-(ב)}};
{{ח:תתת|26}} מפעיל אווירי שהפעיל כלי טיס בניגוד למגבלות ההפעלה שבספר התחזוקה או במסמך מתאים אחר שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 63|סעיף 63(ב)(4)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיף 67(ג)}};
{{ח:תתת|27}} מפעיל אווירי שהפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיף 67(ד)}};
{{ח:תתת|28}} מי שהפעיל כלי טיס בלא ציוד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 68|בסעיף 68(א)}}, או כשהציוד אינו תקין בהתאם לתנאים שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 68|אותו סעיף}}, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 68|סעיף 68(א) ו-(ב)}};
{{ח:תתת|29}} מי שהפעיל ציוד תעופתי, ואינו איש צוות או עובד טיס המורשה לכך בהתאם לתנאים שקבע השר לעניין זה לפי {{ח:פנימי|סעיף 68|סעיף 68(ג)}}, או מפעיל אווירי שהתיר לאדם כאמור להפעיל ציוד תעופתי, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 68|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|30}} מי שהפעיל כלי טיס או ציוד תעופתי שלא בהתאם להוראות כושר אווירי שניתנו לגבי אותו כלי טיס או ציוד תעופתי ונמסרו לו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 69|סעיף 69(ג)}};
{{ח:תתת|31}} מי שהפעיל כלי טיס כשאנשי צוות המאיישים אותו אינם במספר ובתפקידים כפי שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 70|סעיף 70}}, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 70|הסעיף האמור}};
{{ח:תתת|32}} מי שהפעיל כלי טיס בניגוד לכללי טיסה שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 72|סעיף 72}};
{{ח:תתת|33}} מי שנתן שירותי נת"א שלא בהתאם לכללי ניהול תעבורה אווירית שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 72|סעיף 72}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 28|סעיף 28}};
{{ח:תתת|39}} בעל רישיון הדרכה להפעלת כלי רחיפה שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(א)}}, או הפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(ד)(1)}};
{{ח:תתת|40}} בעל רישיון להפעלת כלי רחיפה בהפעלה מסחרית שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(ב)}}, או הפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(ד)(1)}};
{{ח:תתת|41}} מפעיל כלי רחיפה מסוג שהפעלתו טעונה רישיון לפי {{ח:פנימי|סעיף 88|סעיף 88}}, שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 88|הסעיף האמור}};
{{ח:תתת|42}} מי שניגש לכלי טיס, הביא לשינוי במצבו או נגע בחפץ, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 111|סעיף 111(א)}};
{{ח:תתת|43}} מי שהפר את הוראת החוקר הראשי שניתנה לפי {{ח:פנימי|סעיף 113|סעיף 113}};
{{ח:תתת|44}} מי שהפר את חובת הסודיות המוטלת לפי {{ח:פנימי|סעיף 140|סעיף 140}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 140|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|45}} מי שהפעיל בשטח ישראל כלי טיס שאינו רשום במדינת ישראל או במדינה חברה ואינו כלי טיס של מדינה זרה כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 175|בסעיף 175}}, בלא אישור המנהל או שלא בהתאם לתנאיו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 174|סעיף 174(א)}};
{{ח:תתת|46}} מי שהפעיל בשטח ישראל כלי טיס של מדינה זרה כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 175|בסעיף 175}}, בלא אישור מאת הגורם הממונה כהגדרתו {{ח:פנימי|סעיף 175|באותו סעיף}} או שלא בהתאם לתנאי האישור, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 175|הסעיף האמור}};
{{ח:תתת|47}} מי שהפעיל כלי טיס אזרחי שאינו כלי טיס משטרתי, בתשתית משטרתית או אגב שימוש בה, בלא אישור המנהל, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 178|סעיף 178(ה)}};
{{ח:תתת|48}} מי שהפעיל כלי טיס אזרחי בשדה תעופה צבאי או במנחת שהוא תשתית צבאית, בלא אישור המנהל, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 179|סעיף 179(ג)(1)}};
{{ח:תתת|4}} עובד טיס שרישיונו הותלה או בוטל ועשה שימוש ברישיון מאותו סוג שניתן לו מאת רשות המוסמכת לכך במדינה חברה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 41|סעיף 41}};
{{ח:תתת|5}} מי שמסר חומר מסוכן להובלה בכלי טיס, קיבל חומר מסוכן להובלה כאמור או הוביל אותו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 74|סעיף 74(א) ו-(ב)}}, הפר חובה החלה עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 74|סעיף 74(ג)(2)}} או הוביל חומר מסוכן בכלי טיס שהובלתו נאסרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 74|סעיף 74(ג)(4)}};
{{ח:תתת|6}} מי שהפר את חובת הסודיות המוטלת עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 125|סעיף 125}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 125|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|7}} מי שהפעיל כלי טיס, כלי רחיפה או מיתקן עזר לטיסה, בניגוד להוראות לפי חוק זה, באופן שיש בו כדי לגרום סכנה לחיי אדם.
{{ח:תת|ג}} אלה דינם מאסר חמש שנים:
 
{{ח:סעיף|144|הגדרות – {{ח:פנימי|פרק י סימן א|סימן א' לפרק י'}}}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק י סימן א|בסימן זה}} –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"טיסת שכר לשימוש עצמי" – טיסה שבה בעל רישיון הפעלה אווירית משכיר את כל קיבולת כלי הטיס לשימושו העצמי של השוכר;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"כלי טיס גדול" – כלי טיס המשמש להובלת נוסעים או טובין, שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה, לפי ספר הטיסה או מסמך מתאים אחר כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 63|בסעיף 63(ב)(3)}} עולה על 5,700 ק"ג, או על מסה גבוהה יותר שקבע השר, דרך כלל או לסוגי כלי טיס, ככל שקבע;}}
 
{{ח:סעיף|146|עיצום כספי בגובה הסכום הבסיסי}}
{{ח:ת}} המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק י|פרק זה}} בגובה הסכום הבסיסי, על כל אחד מאלה:
{{ח:תת|1}} עובד טיס שביצע תפקיד שאינו מורשה לבצעו על פי רישיונו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}};
{{ח:תת|2}} עובד טיס שמילא את תפקידו בלא תעודה רפואית תקפה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6(א)(1)}};
{{ח:תת|12}} בעל רישיון ייצור שהפר תנאי מתנאי רישיונו המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 53|בסעיף 53(ג)(1) ו-(2)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 52|סעיף 52}};
{{ח:תת|13}} מפעיל אווירי שהפעיל כלי טיס בלי שקיימת לגביו תעודת כושר טיסה תקפה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 63|סעיף 63(א)}};
{{ח:תת|14}} בעל רישיון הפעלה אווירית שהוביל חומר מסוכן בכלי טיס שלא בהתאם לתנאי המפורט ברישיונו כאמור {{ח:פנימי|סעיף 74|בסעיף 74(א)(1)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 74|אותו סעיף}};
{{ח:תת|15}} מי שהפעיל כלי טיס בניגוד להוראת המנהל שניתנה לו לפי {{ח:פנימי|סעיף 79|סעיף 79}};
{{ח:תת|16}} בעל רישיון הדרכה להפעלת כלי רחיפה שערך הדרכה להפעלת כלי רחיפה שאינו מורשה לערוך לפי רישיונו או הפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(א)}};
{{ח:תת|17}} בעל רישיון להפעלת כלי רחיפה בהפעלה מסחרית שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(ב)}};
{{ח:תת|18}} בעל רישיון להפעלת כלי רחיפה מסוג שהפעלתו טעונה רישיון לפי {{ח:פנימי|סעיף 88|סעיף 88}}, שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 88|הסעיף האמור}};
{{ח:תת|19}} מפעיל כלי רחיפה שחלה עליו חובה לבטח את אחריותו לנזקי גוף ורכוש של צד שלישי, בהתאם להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 91|סעיף 91}}, והפעיל כלי רחיפה בלא ביטוח כאמור, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 91|אותו סעיף}};
{{ח:תת|20}} בעל רישיון לפי חוק זה שחלה עליו חובה לבטח את אחריותו לנזקי גוף ורכוש בהתאם להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 168|סעיף 168(א)(6)}}, ופעל במסגרת הרישיון בלא ביטוח כאמור, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 168|אותו סעיף}};
{{ח:תת|21}} מפעיל אווירי שחלה עליו חובה לבטח את אחריותו לנזקי גוף ורכוש בהתאם להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 168|סעיף 168(א)(6)}}, והפעיל כלי טיס בלא ביטוח כאמור, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 168|אותו סעיף}};
{{ח:תת|22}} מי שהפעיל בשטח ישראל כלי טיס שאינו רשום במדינת ישראל או במדינה חברה ואינו כלי טיס של מדינה זרה כמשמעותו {{ח:פנימי|סעיף 175|בסעיף 175}}, בלא אישור המנהל, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 174|סעיף 174(א)}}.
 
{{ח:סעיף|147|עיצום כספי בשיעור 50 אחוזים מהסכום הבסיסי}}
{{ח:ת}} המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק י|פרק זה}} בסכום השווה ל-50 אחוזים מהסכום הבסיסי, על כל אחד מאלה:
{{ח:תת|1}} עובד טיס שעשה שימוש ברישיונו בלי שמתקיימות בו דרישות הכשירות, המיומנות, הידע והניסיון המקצועיים, בניגוד לחובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 9|סעיף 9}};
{{ח:תת|2}} בעל רישיון כאמור {{ח:פנימי|סעיף 11|בסעיף 11}} שהעסיק אדם בתפקיד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בסעיף 2}} או הציב עובד טיס לתפקידו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 11|סעיף 11}};
{{ח:תת|15}} מי שהפעיל כלי טיס שקיימת לגביו תעודת כושר טיסה שלא בהתאם לתנאים שבאותה תעודה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 63|סעיף 63(א)}};
{{ח:תת|16}} מי שהפעיל כלי טיס בלי שקיימת לגביו תעודת רעש תקפה, או שלא בהתאם לתנאים באותה תעודה, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 64|סעיף 64(א)}};
{{ח:תת|17}} מי שהפעיל כלי טיס המדורג בדירוג רעש שהפעלתו אסורה לפי {{ח:פנימי|סעיף 66|סעיף 66}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 66|הסעיף האמור}};
{{ח:תת|18}} מי שהפעיל כלי טיס כשכלי הטיס אינו במצב כשיר לטיסה או בניגוד למגבלות ההפעלה שבספר הטיסה או במסמך אחר שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 63|סעיף 63(ב)(3)}} או לפי {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיף 67(א)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיף 67(א) ו-(ב)}};
{{ח:תת|19}} מפעיל אווירי שהפעיל כלי טיס בניגוד למגבלות ההפעלה שבספר התחזוקה או במסמך מתאים אחר שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 63|סעיף 63(ב)(4)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיף 67(ג)}};
{{ח:תת|20}} מפעיל אווירי שהפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיף 67(ד)}};
{{ח:תת|21}} מי שהפעיל כלי טיס בלא ציוד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 68|בסעיף 68(א)}}, או כשהציוד אינו תקין בהתאם לתנאים שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 68|אותו סעיף}}, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 68|סעיף 68(א) ו-(ב)}};
{{ח:תת|22}} מי שהפעיל ציוד תעופתי ואינו איש צוות או עובד טיס המורשה לכך בהתאם לתנאים שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 68|סעיף 68(ג)}}, או מפעיל אווירי שהתיר לאדם כאמור להפעיל ציוד תעופתי, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 68|אותו סעיף}};
{{ח:תת|23}} מי שהפעיל כלי טיס או ציוד תעופתי שלא בהתאם להוראות כושר אווירי שניתנו לגבי אותו כלי טיס או ציוד תעופתי ונמסרו לו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 69|סעיף 69(ג)}};
{{ח:תת|24}} מי שהפעיל כלי טיס כשאנשי הצוות המאיישים אותו אינם במספר ובתפקידים כפי שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 70|סעיף 70}}, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 70|הסעיף האמור}};
{{ח:תת|25}} מי שהפעיל כלי טיס בניגוד לכללי טיסה שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 72|סעיף 72}};
{{ח:תת|26}} מי שנתן שירותי נת"א שלא בהתאם לכללי ניהול תעבורה אווירית שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 72|סעיף 72}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 28|סעיף 28}};
{{ח:תת|27}} בעל רישיון הפעלה אווירית שקיבל חומר מסוכן להובלה בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 74|סעיף 74(ב)(2)}}, הפר הוראות או חובות החלות עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 74|סעיף 74(ג)(1) עד (3)}}, או הוביל בכלי טיס חומר מסוכן שהובלתו נאסרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 740ג|סעיף 740ג)(4)}};
{{ח:תת|28}} איש צוות שהפעיל חומר מסוכן כאמור {{ח:פנימי|סעיף 74|בסעיף 74(ה)}} או עשה בו שימוש, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 74|אותו סעיף}};
{{ח:תת|29}} טייס מפקד שהפר חובה או הוראה החלה עליו בקשר להפעלת כלי הטיס לפי {{ח:פנימי|סעיף 76|סעיף 76(ג)}};
{{ח:תת|30}} מי שהפעיל כלי רחיפה בניגוד לכללי רחיפה שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 93|סעיף 93(א)}};
 
{{ח:סעיף|148|עיצום כספי בשיעור 25 אחוזים מהסכום הבסיסי}}
{{ח:ת}} המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק י|פרק זה}} בסכום השווה ל-25 אחוזים מהסכום הבסיסי, על כל אחד מאלה:
{{ח:תת|1}} מבצע פעולות בדק שהפר חובה החלה לגביו לפי {{ח:פנימי|סעיף 24|סעיף 24(2) או (3)}};
{{ח:תת|2}} מי שביצע תחזוקה קלה בכלי טיס, בניגוד לתנאים שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 25|סעיף 25}};
{{ח:תת|5}} מי שהפעיל כלי טיס שלא חלה עליו חובת רישום לפי {{ח:פנימי|סעיף 56|סעיף 56(א)}}, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 56|סעיף 56(ב)}};
{{ח:תת|6}} מי שהמריא כלי טיס או הנחיתו, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 75|סעיף 75}};
{{ח:תת|7}} מי שהפעיל כלי טיס בניגוד להוראות תעבורה אווירית שניתנו לפי {{ח:פנימי|סעיף 82|סעיף 82}}, או שלא בהתאם להוראות יחידת נת"א שניתנו לפי {{ח:פנימי|סעיף 82|סעיף 82(ז)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 82|אותו סעיף}};
{{ח:תת|8}} בעל רישיון הדרכה להפעלת כלי רחיפה שהפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(ד)(1)}};
{{ח:תת|9}} בעל רישיון להפעלה מסחרית של כלי רחיפה שהפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(ד)(1)}};
 
{{ח:סעיף|149|עיצום כספי בשיעור 10 אחוזים מהסכום הבסיסי}}
{{ח:ת}} המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות {{ח:פנימי|פרק י|פרק זה}} בסכום השווה ל-10 אחוזים מהסכום הבסיסי, על כל אחד מאלה:
{{ח:תת|1}} מפעיל אווירי שהפעיל כלי טיס שאינו מסומן בסימני לאומיותו ורישומו, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 62|סעיף 62(א)}}, או בלי שקבועים עליו סימני זיהוי, בניגוד להוראות לפי {{ח:פנימי|סעיף 62|סעיף 62(ב)}};
{{ח:תת|2}} מי שהפעיל כלי טיס בלי שמצוי בו מסמך מהמסמכים שהוא נדרש לשאתם לפי {{ח:פנימי|סעיף 71|סעיף 71}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 71|אותו סעיף}};
{{ח:תת|3}} עובד טיס ששימש כאיש צוות בלי שנשא עמו רישיון עובד טיס ותעודה רפואית, מתאימים ותקפים, או מפעיל אווירי שהתיר לעובד טיס לשמש כאיש צוות בלי שעובד הטיס נשא עמו רישיון ותעודה כאמור, והכל בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 71|סעיף 71(ב)}};
{{ח:תת|4}} מפעיל אווירי שכלי טיס המופעל מטעמו גרם לרעש העולה על מפלס הרעש או על מכסת הרעש שקבע השר לפי {{ח:פנימי|סעיף 73|סעיף 73(א)}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 73|אותו סעיף}}.
 
{{ח:סעיף|150|הפרה נמשכת והפרה חוזרת}}
 
{{ח:סעיף|152|זכות טיעון}}
{{ח:ת}} מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 151|סעיף 151}} רשאי לטעון את טענותיו בכתב, לפני המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 60 ימים ממועד מסירת ההודעה.
 
{{ח:סעיף|153|החלטת המנהל ודרישת תשלום}}
 
{{ח:סעיף|155|סכום מעודכן של העיצום הכספי}}
{{ח:תת|א}} העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המנהל כאמור {{ח:פנימי|סעיף 153|בסעיף 153(ג)}} – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי {{ח:פנימי|סעיף 159|סעיף 159}} ועוכב תשלומו של העיצום הכספי לפי {{ח:פנימי|סעיף 159|אותו סעיף}}, יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
{{ח:תת|ב}} סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק זה; הסכום כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
{{ח:תת|ג}} הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב) תפורסם ברשומות.
 
{{ח:סעיף|156|המועד לתשלום העיצום הכספי}}
{{ח:ת}} העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור {{ח:פנימי|סעיף 153|בסעיף 153}}.
 
{{ח:סעיף|157|הפרשי הצמדה וריבית}}
{{ח:ת}} לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי {{ח:חיצוני|חוק פסיקת ריבית והצמדה|חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961}} ({{ח:פנימי|פרק י|בפרק זה}} – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
 
{{ח:סעיף|158|גבייה}}
{{ח:ת}} עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול {{ח:חיצוני|פקודת המסים (גבייה)|פקודת המסים (גבייה)}}.
 
{{ח:סעיף|159|ערעור על עיצום כספי}}
 
{{ח:סעיף|162|איסור אצילת סמכויות לפי {{ח:פנימי|פרק י|פרק י'}}}}
{{ח:ת}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק רשות התעופה האזרחית#סעיף 8|בסעיף 8(ב) לחוק רשות התעופה האזרחית}}, המנהל אינו רשאי לאצול את סמכויותיו לפי {{ח:פנימי|פרק י|פרק זה}}.
 
{{ח:קטע2|פרק יא|פרק י"א: הוראות שונות}}
 
{{ח:סעיף|163|חסינות דיונית מפני תביעות}}
{{ח:ת}} לא תוגש תובענה נגד בעל כלי טיס, מפעיל אווירי, או מי מטעמם, בשל הסגת גבול, מטרד לציבור או מטרד ליחיד כמשמעותם {{ח:חיצוני|פקודת הנזיקין|בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]}}, רק בשל כך שכלי טיס הוטס מעל קרקע או רכוש כלשהו, ובלבד שבנסיבות העניין קוימו ההוראות לפי חוק זה הנוגעות להטסה, ובכלל זה לרעש מכלי טיס.
 
{{ח:סעיף|164|רעש חזק או בלתי סביר מכלי טיס}}
{{ח:ת}} על אף האמור {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים#סעיף 17|בסעיף 17 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961}} (בסעיף זה – חוק למניעת מפגעים), בכל חיקוק, למעט {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|החוק האמור}}, ולפיו רעש חזק או בלתי סביר הוא רעש כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|בחוק למניעת מפגעים}}, יראו רעש כאמור, לעניין כלי טיס שהוראות {{ח:פנימי|סעיף 73|סעיף 73}} חלות לגביו, כרעש החורג ממפלס רעש או ממכסת רעש שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 73|סעיף 73}}.
 
{{ח:סעיף|165|סמכות המנהל ליתן פטור}}
 
{{ח:סעיף|170|פרסום האמנה}}
{{ח:ת}} הרשות תעמיד את האמנה ונספחיה לעיון הציבור, בלא תשלום, במשרדי הרשות וכן תפרסם את האמנה, בלא נספחיה, באתר האינטרנט שלה.
 
{{ח:סעיף|171|שמירת דינים}}
{{ח:ת}} אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מההוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965}}, לפי {{ח:חיצוני|פקודת הטלגרף האלחוטי|פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972}}, לפי {{ח:חיצוני|חוק החברות הממשלתיות|חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975}}, לפי {{ח:חיצוני|פקודת היבוא והיצוא|פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979}}, לפי {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982}}, ולפי {{ח:חיצוני|חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים|חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998}}.
 
{{ח:קטע2|פרק יב|פרק י"ב: תחולה}}
 
{{ח:סעיף|172|תחולה לגבי כלי טיס ישראלי בהיותו מחוץ לישראל}}
{{ח:ת}} ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי כלי טיס ישראלי גם בהיותו מחוץ לישראל וכן לגבי מפעיל אווירי של כלי טיס כאמור ואיש צוות באותו כלי טיס, אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה, ובכפוף להוראות אלה:
{{ח:תת|1}} כללי הטיסה בעניינים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 72|בסעיף 72(ג)}} שיחולו לגבי כלי טיס ישראלי המופעל בשטחה של מדינה זרה יהיו לפי הדין החל באותה מדינה;
{{ח:תת|2}} כללי הטיסה בעניינים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 72|בסעיף 72(ג)}} שיחולו לגבי כלי טיס ישראלי המופעל מעל ים שאינו בשטחה של מדינה זרה יהיו לפי הוראות {{ח:חיצוני|אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית#תוספת 2|נספח 2 לאמנה}};
{{ח:תתת|9}} על הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל לא יחולו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 67|סעיפים 67}}, {{ח:פנימי|סעיף 68|68}} {{ח:פנימי|סעיף 69|ו-69}}, ואולם לא יפעיל אדם כלי טיס זר בשטח ישראל, אלא אם כן הוא במצב כשיר לטיסה, והוראות מדינת הרישום של אותו כלי טיס יחולו בעניינים המנויים באותם סעיפים;
{{ח:תתת|10}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 70|בסעיף 70}}, אדם רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר אם מאיישים את כלי הטיס אנשי צוות במספר ובתפקידים כנדרש לפי דיני מדינת הרישום של כלי הטיס;
{{ח:תתת|11}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 71|בסעיף 71(א)(1) עד (3), (5) ו-(6)}}, אדם רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר אם מצויים בכלי הטיס מסמכים מקבילים לאלה המנויים {{ח:פנימי|סעיף 71|באותו סעיף}}, שניתנו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת הרישום של כלי הטיס;
{{ח:תתת|12}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 71|בסעיף 71(ב)}}, אדם רשאי לשמש כאיש צוות בכלי טיס בשטח ישראל בתפקיד כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בסעיף 2}}, ורשאי מפעיל אווירי להתיר לו לשמש כאיש צוות כאמור, אם אותו אדם נושא עמו את הרישיונות והתעודות המתאימים כאמור בפסקה (1);
{{ח:תתת|13}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 74|בסעיף 74(א)}}, אדם רשאי להוביל חומר מסוכן בשטח ישראל בכלי טיס זר, או למסור חומר מסוכן להובלה כאמור, אם ההובלה מתבצעת באמצעות מפעיל אווירי שמדינת המפעיל שלו אינה מדינת ישראל, ובידו רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת המפעיל שלו;
 
{{ח:סעיף|176|העברת סמכויות וחובות ממדינת הרישום למדינת המפעיל – תחולת דינים}}
{{ח:תת|א}} נחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה חברה לפי {{ח:חיצוני|אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית#סעיף 83-2|סעיף 83BIS לאמנה}}, ולפיו הסמכויות והחובות בעניינים המפורטים {{ח:חיצוני|אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית#סעיף 83-2|באותו סעיף}} מועברות, כולן או חלקן, ממדינת הרישום למדינת המפעיל, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} היתה מדינת ישראל מדינת הרישום של כלי טיס שלגביו חל ההסכם – יראו את כלי הטיס האמור ככלי טיס זר שהמדינה החברה היא מדינת הרישום שלו, לעניין הדין החל בעניינים המוסדרים בהסכם;
{{ח:תתת|2}} היתה מדינת ישראל מדינת המפעיל של כלי טיס שלגביו חל ההסכם – יראו את כלי הטיס האמור ככלי טיס ישראלי לעניין הדין החל בעניינים המוסדרים בהסכם.
 
{{ח:סעיף|177|תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל}}
{{ח:ת}} ההוראות לפי חוק זה יחולו על כלי טיס של מדינת ישראל ועל ציוד תעופתי השייך לכלי טיס כאמור, אלא אם כן קבע השר אחרת ובהתאם לתנאים שקבע.
 
{{ח:סעיף|178|תחולה על משטרת ישראל}}
 
{{ח:סעיף|180|{{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז'}} – תחולה}}
{{ח:ת}} הוראות {{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז'}} יחולו לגבי אירוע בטיחותי שאירע ביום התחילה ואילך.
 
{{ח:קטע2|פרק יג|פרק י"ג: תיקונים עקיפים}}
 
{{ח:סעיף|181|ביטול חוק הטיס}}
{{ח:ת}} חוק הטיס, 1927 – בטל.
 
{{ח:סעיף|182|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|דבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים)|בדבר המלך על הטיס במושבות (הטלת החוקים)}}.}}
 
{{ח:סעיף|183|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961}}.}}
 
{{ח:סעיף|184|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)|בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992}}.}}
 
{{ח:סעיף|185|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה|בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963}}.}}
 
{{ח:סעיף|186|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הטיס (עבירות ושיפוט)|בחוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל"א-1971}}.}}
 
{{ח:סעיף|187|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית|בחוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית, התשל"ז-1977}}.}}
 
{{ח:סעיף|188|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק רשות שדות התעופה|בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977}}.}}
 
{{ח:סעיף|189|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)|בחוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983}}.}}
 
{{ח:סעיף|190|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק העבירות המנהליות|בחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985}}.}}
 
{{ח:סעיף|191|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק בתי דין מינהליים|בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992}}.}}
 
{{ח:סעיף|192|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק בתי משפט לעניינים מינהליים|בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000}}.}}
 
{{ח:סעיף|193|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק רשות התעופה האזרחית|בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005}}.}}
 
{{ח:קטע2|פרק יד|פרק י"ד: תחילה והוראות מעבר}}
 
{{ח:סעיף|194|תחילה}}
{{ח:ת}} בכפוף להוראות {{ח:פנימי|פרק יד|פרק זה}}, תחילתו של חוק זה ביום פרסומו ברשומות (להלן – יום התחילה).
 
{{ח:סעיף|195|הוראות לעניין כלי רחיפה – תחילה ותקנות ראשונות}}
{{ח:ת}} תחילתו של {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(א) עד (ג)}} שנתיים מיום התחילה, ובלבד שעד אותו מועד הותקנו תקנות לפי {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(ד)(1)}}; לא הותקנו תקנות עד המועד האמור, ידחה השר, בצו, באישור הוועדה, את מועד תחילתו של {{ח:פנימי|סעיף 87|סעיף 87(א) עד (ג)}} בשישה חודשים נוספים בכל פעם.
 
{{ח:סעיף|196|{{ח:פנימי|פרק י|פרק י'}} – תחילה ותקנות ראשונות}}
{{ח:ת}} תחילתו של {{ח:פנימי|פרק י|פרק י'}} ביום תחילתן של תקנות לפי {{ח:פנימי|סעיף 154|סעיף 154(ב)}}, ובלבד שתקנות ראשונות לפי {{ח:פנימי|סעיף 154|הסעיף האמור}} יותקנו בתוך שלושה חודשים מיום התחילה; לא הותקנו התקנות במועד האמור, ידחה השר, בצו, באישור הוועדה, את מועד תחילתו של {{ח:פנימי|פרק י|פרק י'}} בשלושה חודשים נוספים בכל פעם.
 
{{ח:סעיף|197|שמירת תוקף}}
{{ח:תת|ב}} רשות הרישוי שמונתה לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)#סעיף 1|תקנה 1 לתקנות הרישיונות}}, וכיהנה ערב יום התחילה, יראו אותה כאילו הוסמכה בידי המנהל מכוח סמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 169|בסעיף 169(א)}}, לצורך ביצוע תפקידיה לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)|התקנות האמורות}}.
{{ח:תת|ג}} הרשם שמונה לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם)#סעיף 1|תקנה 1 לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1973}}, וכיהן ערב יום התחילה, יראו אותו כאילו הוסמך בידי המנהל מכוח סמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 169|סעיף 169(א)}}, לצורך ביצוע תפקידיו לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם)|התקנות האמורות}}.
{{ח:תת|ד}} ועדת הערר הרפואית שמונתה בידי השר לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)#סעיף 60|תקנה 60 לתקנות הרישיונות}}, וכיהנה ערב יום התחילה, יראו אותה כאילו מונתה לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7}}, והיא תמשיך לכהן עד למינוי ועדת ערר רפואית חדשה בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 7|הסעיף האמור}}, או, לכל המאוחר, עד שנה מיום התחילה.
{{ח:תת|ה}} ועדת הערר לרישוי שמונתה בידי השר לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)#סעיף 54|תקנה 54 לתקנות הרישיונות}}, וכיהנה ערב יום התחילה, יראו אותה כאילו מונתה לפי {{ח:פנימי|סעיף 39|סעיף 39}}, והיא תמשיך לכהן עד למינוי ועדת ערר חדשה בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 39|הסעיף האמור}}, או, לכל המאוחר, עד שנה מיום התחילה.
{{ח:תת|ו}} עובד הרשות שמונה למפקח לפי סעיף 10ג לחוק הטיס, 1927, וכיהן ערב יום התחילה, יראו אותו כאילו מונה למפקח לפי {{ח:פנימי|סעיף 94|סעיף 94}}, ואולם הפעלת סמכות מהסמכויות הנתונות למפקח לפי {{ח:פנימי|סעיף 96|סעיפים 96}} {{ח:פנימי|סעיף 97|ו-97}}, שלא הוענקו לאותו מפקח ערב יום התחילה, מותנית בקבלת הכשרה מתאימה בהתאם {{ח:פנימי|סעיף 94|לסעיף 94(ג)(2)}}; המנהל יפרסם הודעה ברשומות על פרטי המפקחים שמונו וכיהנו ערב יום התחילה כאמור.
{{ח:תת|ז}} החוקר הראשי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים וממלא מקומו, שמונו לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס)|תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984}}, וכיהנו ערב יום התחילה, יראו אותם כאילו מונו לפי {{ח:פנימי|סעיף 107|סעיף 107}}, ואולם הפעלת סמכות מהסמכויות הנתונות לחוקר הראשי לפי {{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז'}} שלא הוענקו לחוקר הראשי ולממלא מקומו כאמור ערב יום התחילה, מותנית בקבלת הכשרה מתאימה בהתאם להוראות {{ח:פנימי|סעיף 107|סעיף 107(א)(3)}}.
 
{{ח:סעיף|200|הוראות מעבר לעניין שדות תעופה}}
{{ח:ת}} שדה תעופה המנוי ערב יום התחילה {{ח:חיצוני|חוק רשות שדות התעופה#תוספת|בתוספת לחוק רשות שדות התעופה}}, יראו אותו כאילו נקבע בצו לפי {{ח:פנימי|סעיף 30|סעיף 30}}.
 
{{ח:סעיף|201|הוראות מעבר לעניין הוראות כושר אווירי}}
{{ח:ת}} הוראות כושר אווירי שניתנו מאת המנהל לפני יום התחילה, לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם)#סעיף 120|תקנה 120 לתקנות התיעוד}}, ועמדו בתוקפן ערב היום האמור, יראו אותן כהוראות כושר אווירי שניתנו לפי {{ח:פנימי|סעיף 69|סעיף 69}}.
 
{{ח:סעיף|202|הוראות מעבר לעניין מפלסי רעש}}
{{ח:ת}} מפלסי הרעש לכלי טיס הממריאים מנמל התעופה בן-גוריון, שנקבעו לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)#סעיף 85א|תקנה 85א לתקנות ההפעלה}} ומפורסמים ערב יום התחילה בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)#סעיף 85א|התקנה האמורה}}, יראו אותם כמפלסי רעש שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 73|סעיף 73}}.
 
{{ח:סעיף|203|הוראת מעבר לעניין סוגי תקריות חמורות}}
{{ח:ת}} סוגי תקריות חמורות המפורסמים ערב יום התחילה במסגרת שירות מידע תעופתי לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)#סעיף 65|תקנה 65 לתקנות ההפעלה}} (להלן – שירות מידע תעופתי), יראו אותם כסוגי תקריות חמורות שנקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 129|סעיף 129(4)}}; בסעיף זה, "תקרית חמורה" – כהגדרתה {{ח:פנימי|סעיף 103|בסעיף 103}}.
 
{{ח:סעיף|204|הוראות מעבר לעניין הקצאת המרחב האווירי ונתיבים בין-לאומיים}}
 
{{ח:סעיף|205|הוראות מעבר לעניין הוראות תעבורה אווירית}}
{{ח:ת}} הוראות התעבורה האווירית במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל שהוקצה לשימוש התעופה האזרחית, שהיו מפורסמות ערב יום התחילה במסגרת שירות מידע תעופתי, יראו אותן כאילו נקבעו לפי {{ח:פנימי|סעיף 82|סעיפים 82}} {{ח:פנימי|סעיף 92|או 92}}, לפי העניין.
 
{{ח:סעיף|206|{{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה|חוק רישוי שירותי התעופה}} – תחילה, הוראות מעבר ותקנות ראשונות}}
{{ח:תת|א}} רישיון שניתן מאת השר לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה#סעיף 2|סעיף 2 לחוק רישוי שירותי התעופה}} לפני יום התחילה, ועמד בתוקפו ערב המועד האמור, יראו אותו כרישיון הפעלה מסחרית שניתן לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה#סעיף 2|סעיף 2 לחוק האמור}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 185|בסעיף 185(2) לחוק זה}}.
{{ח:תת|ב}} היתר הפעלה עונתי שניתן מאת המנהל לפני יום התחילה כנספח לרישיון שניתן מאת השר לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה#סעיף 2|סעיף 2 לחוק רישוי שירותי התעופה}}, ועמד בתוקפו ערב המועד האמור, יראו אותו כהיתר הפעלה שניתן לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה#סעיף 8ג|סעיף 8ג לחוק האמור}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 185|בסעיף 185(8) לחוק זה}}, לתקופה שלגביה ניתן.
{{ח:תת|ג}} תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה#סעיף 10א|סעיף 10א] לחוק רישוי שירותי התעופה}}, כנוסחו {{ח:פנימי|סעיף 185|בסעיף 185(10) לחוק זה}}, ביום תחילתן של תקנות לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה#סעיף 10א|סעיף 10א(ו)(2) לחוק האמור}}, ובלבד שתקנות כאמור יותקנו לא יאוחר משלושה חודשים מיום התחילה; לא הותקנו תקנות כאמור, ידחה השר, בצו, באישור הוועדה, את מועד תחילתו של {{ח:חיצוני|חוק רישוי שירותי התעופה#סעיף 10א|הסעיף האמור}} בשלושה חודשים נוספים בכל פעם.
 
{{ח:חתימות|התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011).}}