פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[664556] תיקון 2 לחוק השידור הציבורי
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח: תשע"ב, 286|חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_301395.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ג, 136|חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301574.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ד, 544|ת"ט)}}, {{ח:תיבה|817|חוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_303857.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ה, 292|תיקון מס' 2 לחוק השידור הציבורי|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_314946.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} <div style="columns: 2 auto; -moz-columns: 2 auto; -webkit-columns: 2 auto; text-align: right; padding-bottom: 1em;">
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק א|פרק א': הגדרות}}</div>
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב': מינוי הגורם המפעיל ותפקידיו}}</div>
{{ח:קטע2|פרק א|פרק א': הגדרות}}
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשע"ג, תשע"ד-2, תשע"ה}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|1}} זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;
{{ח:תתת|3}} הקמת תחנות שידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;
{{ח:תתת|4}} רכישת המשדרים;
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רשות השידור" – {{ח:הערה|(ההגדרה תימחק ב-1 באפריל 20152016)}} כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק רשות השידור|בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הרשות השנייה" – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שידורים" – שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שליטה" – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|בחוק התקשורת}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תאגיד השידור הציבורי ישראלי" – {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריל 20152016)}} כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי|בחוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014}}.}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תחנת שידור ספרתית" – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תחנת שידור" – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;}}
 
{{ח:סעיף|4|מימון עלות ההקמה|תיקון: תשע"ג}}
{{ח:ת}} אוצר המדינה יישא בעלות ההקמה של שלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה, בין השאר תוך שימוש בתמלוגים המשולמים לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו#סעיף 100|סעיף 100 לחוק הרשות השנייה}}, בידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ובעל זיכיון לשידורי רדיו ולעניין עלות ההקמה לאחר היום הקובע – לא יישא בה אוצר המדינה, אלא באישור שר האוצר.
 
{{ח:סעיף|5|דיווח}}
{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד': הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות}}
 
{{ח:סעיף|6|הפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות|תיקון: תשע"ג, תשע"ד-2, תשע"ה}}
{{ח:תת|א}} הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:
{{ח:תתת|1}} בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
{{ח:תתת|2}} בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון;
{{ח:תתת|3}} הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
{{ח:תתת|4}} {{ח:הערה|(עד ה-1 באפריל 20152016)}} רשות השידור – במסגרת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידרה רשות השידור ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – הערוץ הנוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, אם ביקשה זאת רשות השידור; השידורים בערוץ הנוסף ישודרו במקביל
לשידורם באחד הערוצים העיקריים;
{{ח:תתת|}} {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריל 20152016)}} תאגיד השידור הציבורי הישראלי – במסגרת שלושה ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוצים העיקריים); שידר תאגיד השידור הציבורי הישראלי ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו – ערוץ נוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף, באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה אם ביקש זאת תאגיד השידור הציבורי הישראלי, אך לא יותר משלושה ערוצים נוספים;
{{ח:תתת|5}} משדר ערוץ ייעודי, אם ביקש זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל משדר, ואולם אם מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות עלה על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;
{{ח:תתת|6}} {{ח:הערה|(תימחק ב-1 באפריל 20152016)}} הטלוויזיה הלימודית, אם ביקשה זאת – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
{{ח:תתת|7}} משדר ערוץ נושאי – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל משדר;
{{ח:תתת|8}} {{ח:הערה|(עד ה-1 באפריל 20152016)}} גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט רשות השידור, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה, לכל גוף כאמור, ובלבד שהגוף האמור ביקש זאת ונבחר בהליך שוויוני שעליו הורה השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, עם מועצת הרשות השנייה ועם המועצה לשידורי כבלים ולוויין; בקביעת תנאי ההליך לפי פסקה זו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה ואופיים וכן אפשרות ההפצה של שידורי הטלוויזיה של גופים אחרים לפי סעיף זה, במסגרת הקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.
{{ח:תתת|}} {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריל 20152016)}} גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט תאגיד השידור הציבורי הישראלי, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו – הערוץ העיקרי) – במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה, לכל גוף כאמור, ובלבד שהגוף האמור ביקש זאת ונבחר בהליך שוויוני שעליו הורה השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, עם מועצת הרשות השנייה ועם המועצה לשידורי כבלים ולוויין; בקביעת תנאי ההליך לפי פסקה זו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה ואופיים וכן אפשרות ההפצה של שידורי הטלוויזיה של גופים אחרים לפי סעיף זה, במסגרת הקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.
{{ח:תת|ב}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24(ב)}} – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:
{{ח:תתת|1}} בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) – שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;
{{ח:תתת|2}} {{ח:הערה|(עד ה-1 באפריל 20152016)}} רשות השידור, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|}} {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריל 20152016)}} תאגיד השידור הציבורי הישראלי, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|3}} משדר ערוץ ייעודי הנמנה עם חמשת משדרי הערוצים הייעודיים הראשונים כאמור בסעיף קטן (א)(5) – שנה מהמועד שבו ביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל משדר ערוץ ייעודי נוסף כאמור באותו סעיף קטן שהפצת שידוריו כפופה לקיבולת הפנויה להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה כאמור;
{{ח:תתת|4}} {{ח:הערה|(תימחק ב-1 באפריל 20152016)}} הטלוויזיה הלימודית כאמור בסעיף קטן (א)(6) – שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידוריה יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
{{ח:תתת|5}} משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף קטן (א)(7) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיבל רישיון לפי {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13(א)}};
{{ח:תתת|6}} גוף כאמור בסעיף קטן (א)(8) – זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.
{{ח:תת|ג}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הטלוויזיה ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה או באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, לפי העניין.
 
{{ח:סעיף|7|הפצת שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות|תיקון: תשע"ד-2, תשע"ה}}
{{ח:תת|א}} הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:
{{ח:תתת|1}} {{ח:הערה|(עד ה-1 באפריל 20152016)}} רשות השידור – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|}} {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריל 20152016)}} תאגיד השידור הציבורי הישראלי – במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|2}} גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה – גלי צה"ל) – במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;
{{ח:תתת|3}} בעלי זיכיונות לשידורי רדיו – במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;
{{ח:תתת|4}} שירות ההתגוננות האזרחית – במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי – בעניין מהעניינים המנויים {{ח:חיצוני|חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)#סעיף 9|בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005}}, או בעניין התקפה כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק ההתגוננות האזרחית|בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951}}.
{{ח:תת|ב}} {{ח:הערה|(עד ה-1 באפריל 20152016)}} על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו רשות השידור או גלי צה"ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת רשות השידור או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריל 20152016)}} על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו תאגיד השידור הציבורי הישראלי או גלי צה"ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת תאגיד השידור הציבורי הישראלי או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|ג}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו של גוף כאמור בסעיף קטן (א) ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24(ב)}} – החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הרדיו של גוף מהגופים האמורים ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו הגיש בקשה להפצת שידוריו כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ רדיו נוסף כאמור בסעיף קטן (ב) – בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור.
{{ח:תת|ד}} הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו, לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.
 
{{ח:סעיף|7א|שימוש במרבב שלא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים|תיקון: תשע"ג}}
{{ח:ת}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(ב)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7(ג)}}, השר ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולוויין, יקבעו אמות מידה לשימוש במרבב שעד היום הקובע לא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות המחייבת שימוש במרבב כאמור.
 
{{ח:סעיף|8|הפסקת הפצה של שידורים}}
{{ח:ת}} השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם הגורם המפעיל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע נסיבות ותנאים שבהם יפסיק הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7}}, לרבות לפי בקשת גוף ששידוריו מופצים לפי בקשתו, כן נסיבות ותנאים שבהם יהיה רשאי הגורם המפעיל להפסיק הפצה כאמור.
 
{{ח:סעיף|9|תשלום דמי הפצה|תיקון: תשע"ג, תשע"ד, תשע"ד-2, תשע"ה}}
{{ח:תת|א}} גוף ששידוריו מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|או 7}} ישלם לגורם המפעיל בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיורו עליו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הגורם המפעיל; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה – סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיף 6}} (בסעיף זה – משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|סעיף 7}} (בסעיף זה – משדרי הרדיו) כך:
{{ח:תת|ב}} על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות במספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:
{{ח:תתתת|א}} {{ח:הערה|(עד ה-1 באפריל 20152016)}} רשות השידור;
{{ח:תתתת|}} {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריל 20152016)}} תאגיד השידור הציבורי הישראלי;
{{ח:תתתת|ב}} הכנסת – לגבי שידורי ערוץ הכנסת;
{{ח:תתתת|ג}} {{ח:הערה|(תימחק ב-1 באפריל 20152016)}} הטלוויזיה הלימודית;
{{ח:תתת|2}} מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל; תקנות כאמור יותקנו לפני אישור בקשתו של משדר ערוץ ייעודי להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, או לפני פרסום המכרז לבחירת משדר ערוץ נושאי, לפי העניין;
{{ח:תתת|3}} סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;
 
{{ח:סעיף|11|ערבויות ובטוחות|תיקון: תשע"ד-2}}
{{ח:תת|א}} {{ח:הערה|(עד ה-1 באפריל 20152016)}} הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7}}, למעט הגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(א)(3) ו-(6)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7(א)(2) ו-(4)}}, להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9}}.
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריךבאפריל 20152016)}} הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7}}, למעט הגופים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיפים 6(א)(3)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו-7(א)(2) ו-(4)}}, להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 9|בסעיף 9}}.
{{ח:תת|ב}} השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, יקבע הוראות בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א), סכומיהן, מועדי הפקדתן וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור, ובלבד שתנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן יהיו זהים לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות.
 
{{ח:סעיף|12|אי-גביית תשלום בעד קליטת שידורים|תיקון: תשע"ג}}
{{ח:ת}} הגורם המפעיל וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה; למעט תשלום בעד קליטת שידוריו של משדר ערוץ נושאי כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13(ה)}}.
 
{{ח:סעיף|13|משדר ערוץ נושאי|תיקון: תשע"ג}}
 
{{ח:סעיף|14|ביצוע ותקנות}}
{{ח:ת}} השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
 
{{ח:סעיף|15|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990}}.}}
 
{{ח:סעיף|16|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990}}.}}
 
{{ח:סעיף|17|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים|בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001}}.}}
 
{{ח:סעיף|18|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|הנוסח שולב {{ח:חיצוני|חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)|בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005}}.}}
 
{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו': תחילה, הוראת שעה והוראות מעבר}}
 
{{ח:סעיף|19|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתם של {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3}}, {{ח:פנימי|פרק ג|פרקים ג'}} {{ח:פנימי|סעיף ד|ו-ד'}} למעט {{ח:פנימי|סעיף 13|סעיף 13}}, {{ח:פנימי|פרק ה|ופרק ה'}}, ביום הקובע.
 
{{ח:סעיף|20|}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(פקע).}}
 
{{ח:סעיף|21|העברת נכסים, חובות והתחייבויות מהרשות השנייה לגורם המפעיל|תיקון: תשע"ג}}
{{ח:ת}} על אף האמור בכל דין או הסכם ובכפוף להוראות {{ח:פנימי|סעיף 22|סעיף 22}}, התחנות הספרתיות וכל הנכסים האחרים, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, שהיו ערב המועד שנקבע בהיתר ההפעלה כיום תחילת ההפעלה על ידי הגורם המפעיל ({{ח:פנימי|פרק ו|בפרק זה}} – מועד המעבר) של הרשות השנייה, יהיו, החל במועד המעבר, של הגורם המפעיל; הוראות סעיף זה לא יחולו אם הרשות השנייה מונתה כגורם המפעיל לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2}}; בסעיף זה {{ח:פנימי|סעיף 23|ובסעיף 23}}, "נכס" – מקרקעין, מיטלטלין, זכויות, וטובות הנאה מכל סוג שהוא.
 
{{ח:סעיף|22|הליכים משפטיים ועילות|תיקון: תשע"ג}}
{{ח:ת}} כל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב מועד המעבר, שהרשות השנייה או מועצת הרשות השנייה הן צד לו, הנוגע לתחנות השידור הספרתיות, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת ערב מועד המעבר, יוסיפו לעמוד בתוקפם כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה {{ח:פנימי|סעיף 21|בסעיף 21}}.
 
{{ח:סעיף|23|תקנות בדבר פטור מתשלומי חובה בשל העברה}}
{{ח:ת}} שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, לעניין העברת תחנות השידור הספרתיות, וכן הנכסים האחרים, הפעילויות, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, מהרשות השנייה לגורם המפעיל, הוראות, על אף האמור בכל דין, בכל אחד מאלה:
{{ח:תת|1}} פטור מלא או חלקי ממסים, מתשלומי אגרות או מתשלומי חובה אחרים, בתנאים שקבע;
{{ח:תת|2}} הוראות ותיאומים לעניין חבות המס, לרבות לעניין קביעת יום רכישה, מחיר מקורי, יתרת מחיר מקורי, שווי רכישה או יתרת שווי רכישה.