פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[664345]
 
{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשע"ה}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שר" – לרבות ראש הממשלה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"משרד" – יחידה בשירות המדינה שבראשה עומד שר, לרבות לשכת נשיא המדינה, משרדי הכנסת, הלשכה של מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת;}}
 
{{ח:סעיף|2|תחולה|תיקון: תשכ"ג}}
{{ח:ת}} חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה ועל שירותו בה –
{{ח:תת|1}} במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדת מועדותיה לקבוע לה, בהחלטה, את המשכורת הצמודה לה, או שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוק;
{{ח:תת|2}} במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין דתי נוצרי;
 
{{ח:סעיף|3|החלת החוק}}
{{ח:ת}} הממשלה רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, להורות כי הוראות חוק זה או מקצתן יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על רשות מקומית.
 
{{ח:סעיף|4|פטור מתחולת החוק}}
{{ח:ת}} הממשלה רשאית, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע שירותים, מפעלים או יחידות שעל עובדיהם או על סוגי עובדיהם לא יחולו הוראות חוק זה או מקצתן.
 
{{ח:סעיף|5|היועץ המשפטי לממשלה}}
{{ח:ת}} הממשלה רשאית לקבוע את הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה ובמידה שלא קבעתם, יחולו על מינויו הוראות חוק זה.
 
{{ח:סעיף|6|נציב שירות המדינה}}
{{ח:ת}} הממשלה תמנה נציב שירות המדינה (להלן – נציב השירות); על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי {{ח:פנימי|סעיף 19|סעיף 19}} והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
 
{{ח:סעיף|7|ועדת שירות המדינה|תיקון: תשנ"ו}}
 
{{ח:סעיף|8|חילופי גברי}}
{{ח:ת}} כעבור שנתיים מיום מינוי ועדת השירות יפרשו בכל שנה שנים מחבריה, מנהל כללי אחד ואיש ציבור אחד, לפי סדר שתקבע הממשלה, והיא תמנה במקומם מנהל כללי אחר ואיש ציבור אחר.
 
{{ח:סעיף|9|מילוי מקום שנתפנה}}
{{ח:ת}} מת אחד מחברי ועדת השירות או התפטר או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, תמנה הממשלה חבר אחר במקומו; ואולם רשאית ועדת השירות לפעול אף אם פחת מספר חבריה, ובלבד שלא פחת ביותר משני חברים.
 
{{ח:סעיף|10|סדרי עבודת הועדה}}
{{ח:ת}} ועדת השירות תקבע בעצמה סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.
 
{{ח:סעיף|11|החלטות הועדה}}
{{ח:ת}} החלטות ועדת השירות לפי חוק זה יובאו לפני הממשלה, והיא רשאית, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניה, לשנותן או לבטלו, ובלבד שלא ישונו ולא יבוטלו למפרע; ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על ידי הממשלה או על ידי ועדת השירות, יבצע אותן נציב השירות.
 
{{ח:סעיף|12|מנהלים כלליים|תיקון: תשכ"ג, תשע"א}}
{{ח:ת}} הממשלה תמנה, בכפוף להוראות חוק זה ובתנאים שתקבע, לכל משרד מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד, ועל המינוי לא תחול חובת מכרז לפי {{ח:פנימי|סעיף 19|סעיף 19}}.
 
{{ח:סעיף|13|תקן}}
{{ח:ת}} השר או מי שהוסמך לכך על ידיו יציע לנציב השירות, בדרכים שייקבעו בתקנות, רשימת משרות בשירות המדינה ועל הדרגות הצמודות להן, רשימה רשימה לכל יחידה מיחידות משרדו (להלן – תקן).
 
{{ח:סעיף|14|אישור תקן|תיקון: תשכ"ג}}
{{ח:ת}} תקן טעון אישור נציב השירות; לא אישר נציב השירות תקן שהוצא כאמור {{ח:פנימי|סעיף 13|בסעיף 13}}, יביאו אותו לפני ועדת השירות אשר תשמע את נציב השירות, את הממונה על התקציבים או את נציגיהם, את נציג השר שהציע את התקן ואת נציגות עובדי המדינה; החליטה ועדת השירות שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, רשאי השר שהציעו להגיש ערר לממשלה.
 
{{ח:סעיף|15|מינוי למשרה}}
{{ח:ת}} לא יתמנה אדם עובד מדינה אלא למשרה פנויה בתקן.
 
{{ח:סעיף|15א|ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה|תיקון: תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ה}}
 
{{ח:סעיף|17|דרך המינוי}}
{{ח:ת}} מינוי עובד המדינה יהיה בכתב חתום בידי נציב השירות והוא יחתום גם על כתבי המינוי של המתמנים על ידי הממשלה לפי חוק זה; על כתב המינוי של נציב השירות יחתום ראש הממשלה.
 
{{ח:סעיף|18|כתב המינוי}}
{{ח:ת}} כתב המינוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 17|סעיף 17}} ישמש ראיה לכך שעובד המדינה נתמנה במועד ובדרגה שפורטו בו.
 
{{ח:סעיף|19|מכרז}}
{{ח:ת}} לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות.
 
{{ח:סעיף|20|כללי המכרז|תיקון: תשכ"ג}}
{{ח:ת}} ועדת השירות רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגים של משרות לרבות כללים בדבר השתתפות עובדי המדינה במכרז.
 
{{ח:סעיף|21|פטור ממכרז|תיקון: תשכ"ג}}
{{ח:ת}} הממשלה רשאית על פי הצעת ועדת השירות ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול, בתנאים שתקבע, חובת המכרז באמורה {{ח:פנימי|סעיף 19|בסעיף 19}}, {{ח:פנימי|סעיף 11|והסעיף 11}} לא יחול על הצעת ועדת השירות; וועדת השירות רשאית, בין בדרך כלל ובין במקרה מסויים, להתיר, בתנאים שתקבע, או ללא תנאי, מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה כאמור, אם המועמד עובד לשירות המדינה לפי חוק זה עקב אחת מאלה:
{{ח:תת|1}} העברת משרתו או יחידתו של המועמד ממוסד מוכר כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק שירות המדינה (גימלאות)#סעיף 61|בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955}} – לשירות המדינה;
{{ח:תת|2}} העברת משרתו או יחידתו של המועמד מארגון ציבורי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק שירות המדינה (גימלאות)#פרק 5|בפרק החמישי לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955}} – לשירות המדינה, אם על העברת המועמד חל הסכם כללי או מיוחד לפי {{ח:חיצוני|חוק שירות המדינה (גימלאות)#סעיף 62א|סעיף 62א לאותו חוק}};
 
{{ח:סעיף|22|לשכות העבודה}}
{{ח:ת}} לא תחול חובת מכרז לפי {{ח:פנימי|סעיף 19|סעיף 19}} על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות עבודה לפי {{ח:חיצוני|חוק שירות התעסוקה|חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959}}.
 
{{ח:סעיף|23|מינוי באישור הממשלה|תיקון: תשכ"ג, תשע"א}}
{{ח:ת}} למשרה מן המשרות המפורטות {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת לחוק זה}} לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות {{ח:פנימי|תוספת|שבתוספת}} ולגרוע ממנה;
 
{{ח:סעיף|23א|הטלת תפקיד באופן זמני|תיקון: תשע"א}}
 
{{ח:סעיף|24|בחינות}}
{{ח:ת}} מועמד למשרה שהוכרז עליה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 19|בסעיף 19}}, חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים להוכחת כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירים למשרה, יתמנה לה הכשיר שבין הכשירים.
 
{{ח:סעיף|25|היקף הבחינות}}
{{ח:ת}} ועדת השירות תקבע, לאחר התייעצות עם השרים הנוגעים בדבר או עם מי שהוסמך לכך על ידיהם, את היקף הבחינות והמבחנים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 24|בסעיף 24}}, לכל המשרות לסוגיהן, ובמידה שלא קבעה כאמור, רשאית ועדת השירות לאצול מסמכותה זו לנציב.
 
{{ח:סעיף|26|ניהול בחינות}}
{{ח:ת}} נציב השירות ימנה את הבוחנים בבחינות לפי {{ח:פנימי|סעיף 24|סעיף 24}} מתוך רשימה שאושרה מראש מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי ועדת השירות, ויקבע את סדרי הבחינות והמבחנים במידה שלא נקבעו על ידי ועדת השירות; ובלבד שבין הבוחנים בכל בחינה יהיה לפחות נציג אחד של המשרד הנוגע בדבר.
 
{{ח:סעיף*||27 תעודות השכלה או הכשרה|תיקון: תשכ"ג}}
{{ח:ת}} ועדת השירות רשאית לקבוע, לענין הכשרה או השכלה פלונית, כי בעלי תעודות ממוסדות שהועדה תכיר בהם לענין זה וכן תעודות הכשרה או השכלה מסוג מסויים יפטרו, בתנאים שתקבע הועדה, את בעלי אותן התעודות מבחינות או ממבחנים, כולם או מקצתם.
 
{{ח:סעיף|28|בחינות ללא מכרז}}
{{ח:ת}} ועדת השירות רשאית לקבוע, בדרך כלל או למקרה מסויים, בחינה ומבחן גם למועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי {{ח:פנימי|סעיף 21|הסעיפים 21}} {{ח:פנימי|סעיף 22|ו-22}}, או שהופטרה מחובת המכרז לפי {{ח:פנימי|סעיף 37|סעיף 37}}.
 
{{ח:סעיף|29|כושר רפואי|תיקון: תשכ"ג}}
 
{{ח:סעיף|30|שמירת זכויות נכים}}
{{ח:ת}} שום דבר האמור {{ח:פנימי|סעיף 29|בסעיף 29}} אינו בא לגרוע מזכויות נכים להעסקה על פי כל דין.
 
{{ח:סעיף|31|חיוב בבדיקה רפואית}}
{{ח:ת}} ועדת השירות רשאית להטיל, בדרך כלל או למקרה מסויים, חובת בדיקה רפואית ומסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב הבריאות על אדם שהוראות {{ח:פנימי|סעיף 29|סעיף 29}} אינן חלות עליו.
 
{{ח:סעיף|31א|ויתור על סודיות המידע הנוגע למצב בריאות|תיקון: תשנ"א, תשנ"ד}}
 
{{ח:סעיף|33|קירבה משפחתית}}
{{ח:ת}} ועדת השירות תקבע סייגים למינויו של אדם למשרה ביחידה מינהלית שבמשרד כשקיימים יחסי קרבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי מינויו של עובד למשרה במשרד כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותו משרד והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם; את מידת הקירבה המשפחתית תקבע ועדת השירות בכללים.
 
{{ח:סעיף|34|הצהרת אמונים}}
{{ח:ת}} עובד המדינה חייב לפני שיימסר לו כתב מינוי לפי {{ח:פנימי|סעיף 17|סעיף 17}} או כתב הרשאה לפי {{ח:פנימי|סעיף 37|סעיף 37}} להצהיר הצהרה זו:
{{ח:תתת|}} "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עלי כעובד המדינה"
{{ח:ת}} ההצהרה תהיה בפני שר או עובד המדינה שהוסמך לכך בתקנות.
 
{{ח:סעיף|35|הצהרה על רכוש|תיקון: תשנ"א}}
{{ח:ת}} עובד המדינה הנמנה עם נושאי משרות או בעלי דרגות שקבעה לענין זה הממשלה על-פי הצעת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת חייב להצהיר על נכסיו ועל חובותיו, שלו ושל בן-זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו, ועל מקורות הכנסתם בעבר במידה שהם עשויים להיות גם מקורות הכנסתם בעתיד; דרכי ההצהרה, טפסיה ומועדי הגשתה ייקבעו בתקנות.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(תיקון תש"ך: בסעיף זה, "ילד" – לרבות מאומץ)}}
 
{{ח:סעיף|36|סודיות}}
{{ח:ת}} מי שהגיעה אליו ידיעה שנמסרה בהצהרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 35|סעיף 35}} חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא למי שהוסמך לכך כדין; העובר על הוראת סעיף זה, דינו – מאסר שנה אחת.
 
{{ח:סעיף|37|עובדים זמניים}}
{{ח:ת}} נציב השירות רשאי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, להרשות העסקת עובד זמני לתקופה שלא תעלה על תקופות כהונתם של עובדים זמניים לסוגיהם כפי שנקבעו בתקנות, או עד לגמר עבודה פלונית שבה הוא מועסק ושלפי טיבה אינה צמיתה, ולא יועסק עובד זמני לפי סעיף זה אלא לאחר שניתן לו כתב הרשאה של נציב השירות; ועדת השירות רשאית לקבוע כי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 15|הסעיפים 15}}, {{ח:פנימי|סעיף 16|16}}, {{ח:פנימי|סעיף 19|19}}, {{ח:פנימי|סעיף 29|29}} {{ח:פנימי|סעיף 35|ו-35}} לא יחולו על סוגי עובדים זמניים שיועסקו לפי סעיף זה.
 
{{ח:סעיף|38|העסקה לשעה}}
{{ח:ת}} ביקש אדם להתקבל לשירות המדינה וטרם נקבע כשרו הרפואי, ונציב השירות היה סבור כי מחמת דחיפות השירות הנדון אין לדחות קבלתו עד לקביעת כשרו הרפואי רשאי נציב השירות, אם נתמלאו יתר התנאים המוקדמים למינוי לפי חוק זה, להרשות את העסקתו לשעה לתקופה שיקבע; והוא הדין כשמועמד מתקבל באמצעות לשכת עבודה וחייב לעמוד בבחינה או במבחן, ותוצאות הבחינות או המבחן טרם נודעו.
 
{{ח:סעיף|39|סיום העסקה לשעה}}
{{ח:ת}} תקופת שירותו של המועסק לפי {{ח:פנימי|סעיף 38|סעיף 38}} תסתיים לא יאוחר מאשר 30 יום לאחר יום קביעת כשרו הרפואי או קבלת תוצאות הבחינה או המבחן, אם לא ניתן לו קודם לכן כתב מינוי או כתב הרשאה לפי {{ח:פנימי|סעיף 37|סעיף 37}}.
 
{{ח:סעיף|39א|העסקה בתקופת הנסיון|תיקון: תשכ"ג}}
{{ח:ת}} מי שנתמלאו בו כל התנאים להעסקתו בשירות המדינה פרט להוצאת כתב המינוי, רשאי נציב השירות להרשות את העסקתו עד לגמר תקופת הנסיון.
 
{{ח:סעיף|40|חוזה מיוחד}}
{{ח:ת}} שום דבר האמור בחוק זה אינו בא למנוע את הממשלה לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק בשירות המדינה במקרים ולפי תנאים שייקבעו בתקנות על פי המלצת ועדת השירות ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת; בעשיית חוזה מיוחד כאמור תיוצג הממשלה על ידי נציב השירות; הוראות חוק זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוזה מיוחד אלא במידה שנקבע כך בחוזה.
 
{{ח:סעיף|41|עובדי לשכת הנשיא, הכנסת, מבקר המדינה וועדת הבחירות המרכזית לכנסת|תיקון: תשע"ה}}
 
{{ח:סעיף|42|דינים אחרים}}
{{ח:ת}} לא ינהגו עוד לפי הוראות כל דין אחר בדבר קבלת אדם לשירות המדינה, פרט לחוק זה; אולם הוראות חוק זה אינן גורעות מהוראות {{ח:חיצוני|חוק שירות התעסוקה|חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959}}.
 
{{ח:סעיף|43|הטלת סמכויות על פי חיקוקים}}
{{ח:ת}} הוענקה סמכות או תפקיד לענין חיקוק פלוני לאדם שלא נתמנה עובד המדינה לפי חוק זה, אין בהענקה זו בלבד כדי להעניק לבעל הסמכות או התפקיד זכות, או להטיל עליו חובה, כעובד המדינה.
 
{{ח:סעיף|44|עובד שנתקבל בניגוד לחוק}}
{{ח:ת}} שולם שכר מאוצר המדינה לאדם שנתקבל לשירות המדינה בניגוד להוראות חוק זה או לתקנות, חייב מי שקיבלו לעבודה להחזיר לאוצר המדינה כל סכום ששולם.
 
{{ח:סעיף|45|קבלת משרה שלא כחוק}}
{{ח:ת}} המשיג או המנסה להשיג משרה בשירות המדינה, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעות לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, דינו – מאסר שנה אחת או קנס – 2,500 לירות.
 
{{ח:סעיף|46|סמכות למנוע מינויים מסויימים|תיקון: תשמ"ג, תשמ"ג-2}}
 
{{ח:סעיף|47|חובת התייעצות}}
{{ח:ת}} על אף האמור בחוק זה ובתקנות יהיו ועדת השירות ונציב השירות חייבים בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם נציגות עובדי המדינה בכל ענין לפי חוק זה אשר בו חייבים או נוהגים להיוועץ עמם לפני תחילת חוק זה; חובת התייעצות כאמור תחול גם על כל הבאים במקום ועדת השירות ונציב השירות לענין {{ח:פנימי|סעיף 41|סעיף 41}}.
 
{{ח:סעיף|48|אצילת סמכויות|תיקון: תשכ"ב, תשכ"ג}}
{{ח:ת}} נציב השירות רשאי, באישור ועדת השירות, לאצול לאחר מסמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 17|הסעיפים 17}}, {{ח:פנימי|סעיף 19|19}}, {{ח:פנימי|סעיף 25|25}}, {{ח:פנימי|סעיף 37|37}}, {{ח:פנימי|סעיף 38|38}}, {{ח:פנימי|סעיף 39א|39א}} {{ח:פנימי|סעיף 50|או 50}} ומסמכותו למנות בוחן לפי {{ח:פנימי|סעיף 26|סעיף 26}}, אם בדרך כלל ואם לענינים מסויימים, וכן רשאי הוא, באישור ועדת השירות, לאצול מסמכותו לייצג את הממשלה בעשיית חוזים מיוחדים לפי {{ח:פנימי|סעיף 40|סעיף 40}}; בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי {{ח:פנימי|סעיף 40|סעיף 40}} ייקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים שתראה.
 
{{ח:סעיף|49|שמירת תקפו לשעה של הנוהג הקיים}}
{{ח:ת}} כל עוד לא נעשתה תקנה לפי חוק זה בענין פלוני ינהגו בו לפי הנוהג שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, במידה שאין סתירה בין אותו נוהג לבין כל דין, סעיף זה יעמוד בתקפו עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה.
 
{{ח:סעיף|50|אישור מינויים קיימים}}
{{ח:ת}} העובד בשירות המדינה ביום ה-30 שלאחר תחילת חוק זה ויש בידיו כתב מינוי מטעם מחלקת המנגנון או נציבות המנגנון או נציבות שירות המדינה שניתן לו לפני תחילת חוק זה, רואים אותו כאילו נתמנה לפי חוק זה; ומי שהיה עובד קבוע בשירות המדינה ביום פרסום חוק זה ברשומות ואין בידו כתב מינוי כאמור, יתן לו נציב השירות כתב מינוי, ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי חוק זה.
 
{{ח:סעיף|51||תיקון: תשנ"א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}
 
{{ח:סעיף|52|הצהרת אמונים במינוי קיים}}
{{ח:ת}} מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי {{ח:פנימי|סעיף 50|סעיף 50}}, חייב להצהיר הצהרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 34|סעיף 34}} במועד שייקבע לכך בתקנות, לא עשה כן יראוהו כמתפטר משירות המדינה במועד האמור, ולא תהיה לו זכות לפיצויים או לגימלה.
 
{{ח:סעיף|53|חובת האזרחות במינוי קיים}}
{{ח:ת}} מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי {{ח:פנימי|סעיף 50|סעיף 50}} ואינו ארח ישראל, יראוהו כמתפטר משירות המדינה כתום שנה אחת מיום תחילת חוק זה אם לא רכש בינתיים את אזרחות ישראל; ועדת השירות רשאית, על אך האמור בכל דין אחר, לקבוע לו פיצויים או גמלה בשיעור שייראה בעיניה.
 
{{ח:סעיף|54|פטור עובדים זמניים}}
{{ח:ת}} ועדת השירות רשאית לפטור עובדים זמניים מתחולת הוראות {{ח:פנימי|סעיף 53|הסעיפים 53-51}}, כולן או מקצתן.
 
{{ח:סעיף|55|ביצוע ותקנות}}
{{ח:ת}} ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו לרבות תקנות בדבר אגרות, דמי הרשמה לבחינות ושכר לאנשי הציבור מבין חברי ועדת השירות.
 
{{ח:סעיף*||תחילה}}
{{ח:ת}} תחילת חוק זה היא בתום שלושה חדשים לאחר פרסומות ברשומות.
 
{{ח:קטע2|תוספת|תוספת|תיקון: תשכ"ג, תשנ"ו-2, י"פ הודעות}}
 
{{ח:קטע3קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 23|סעיף 23}})}}}}
 
{{ח:קטע4||משרד האוצר}}
 
{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת פרט 1}}
{{ח:ת}} החשב הכללי;
 
{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת פרט 2}}
{{ח:ת}} הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה;
 
{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת פרט 3}}
{{ח:ת}} הממונה על השכר והסכמי עבודה;
 
{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת פרט 4}}
{{ח:ת}} הממונה על התקציבים;
 
{{ח:סעיף*|5||עוגן=תוספת פרט 5}}
{{ח:ת}} הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון;
 
{{ח:סעיף*|6||עוגן=תוספת פרט 6}}
{{ח:ת}} מנהל רשות המיסים;
 
{{ח:סעיף*|7||עוגן=תוספת פרט 7}}
{{ח:ת}} ציר כלכלי בוושינגטון בריסל ולונדון;
 
{{ח:סעיף*|7א||תיקון: י"פ תשע"א-5|עוגן=תוספת פרט 7א}}
{{ח:ת}} הממונה על התקשוב הממשלתי;
 
{{ח:סעיף*|7ב||תיקון: י"פ תשע"ד|עוגן=תוספת פרט 7ב}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה;
 
{{ח:קטע4||משרד הביטחון}}
 
{{ח:סעיף*|8||עוגן=תוספת פרט 8}}
{{ח:ת}} מבקר מערכת הביטחון;
 
{{ח:סעיף*|9||תיקון: י"פ תש"ע-4, תשע"ד-2|עוגן=תוספת פרט 9}}
{{ח:ת}} יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה;
 
{{ח:סעיף*|10||עוגן=תוספת פרט 10}}
{{ח:ת}} מנהל רשות החירום הלאומית (רח"ל);
 
{{ח:סעיף*|11||עוגן=תוספת פרט 11}}
{{ח:ת}} ראש האגף הביטחוני מדיני;
 
{{ח:סעיף*|12||עוגן=תוספת פרט 12}}
{{ח:ת}} ראש אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב);
 
{{ח:קטע4||המשרד לביטחון הפנים}}
 
{{ח:סעיף*|13||עוגן=תוספת פרט 13}}
{{ח:ת}} מבקר המשרד לביטחון פנים;
 
{{ח:סעיף*|14||עוגן=תוספת פרט 14}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות להגנת עדים;
 
{{ח:סעיף*|14א||תיקון: י"פ תשע"א-2|עוגן=תוספת פרט 14א}}
{{ח:ת}} נציב ומפקח כבאות והצלה;
 
{{ח:קטע4||משרד הבינוי והשיכון}}
 
{{ח:סעיף*|15||עוגן=תוספת פרט 15}}
{{ח:ת}} מנהל המרכז למיפוי ישראל;
 
{{ח:סעיף*|16||תיקון: י"פ תשע"ב-3|עוגן=תוספת פרט 16}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|16א||תיקון: י"פ תשע"ב-2|עוגן=תוספת פרט 16א}}
{{ח:ת}} רשם הקבלנים;
 
{{ח:קטע4||משרד הבריאות}}
 
{{ח:סעיף*|17||עוגן=תוספת פרט 17}}
{{ח:ת}} הממונה על תלונות הציבור;
 
{{ח:סעיף*|17א||תיקון: י"פ תשע"ה|עוגן=תוספת פרט 17א}}
{{ח:ת}} מנכ"ל רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים;
 
{{ח:קטע4||משרד החוץ}}
 
{{ח:סעיף*|18||עוגן=תוספת פרט 18}}
{{ח:ת}} שגריר, ציר וקונסול כללי, אם יכהן כראש הנציגות;
 
{{ח:קטע4||משרד החינוך}}
 
{{ח:סעיף*|19||עוגן=תוספת פרט 19}}
{{ח:ת}} יושב ראש המזכירות הפדגוגית;
 
{{ח:סעיף*|20||עוגן=תוספת פרט 20}}
{{ח:ת}} מנהל האגף לחינוך ממלכתי-דתי;
 
{{ח:סעיף*|21||עוגן=תוספת פרט 21}}
{{ח:ת}} מנהל המינהל הפדגוגי;
 
{{ח:סעיף*|22||עוגן=תוספת פרט 22}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה);
 
{{ח:סעיף*|23||עוגן=תוספת פרט 23}}
{{ח:ת}} ראש המטה ליישום התכנית הלאומית לחינוך;
 
{{ח:סעיף*|23א||תיקון: י"פ תשע"א-6|עוגן=תוספת פרט 23א}}
{{ח:ת}} מנהל הטלוויזיה החינוכית;
 
{{ח:קטע4||משרד החקלאות ופיתוח הכפר}}
 
{{ח:סעיף*|24||עוגן=תוספת פרט 24}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
 
{{ח:סעיף*|25||עוגן=תוספת פרט 25}}
{{ח:ת}} מנהל השירותים להגנת הצומח והביקורת;
 
{{ח:סעיף*|26||עוגן=תוספת פרט 26}}
{{ח:ת}} ראש מינהל המחקר החקלאי;
 
{{ח:סעיף*|26א||תיקון: י"פ תשע"ה-2|עוגן=תוספת פרט 26א}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב;
 
{{ח:קטע4||משרד המדע התרבות והספורט}}
 
{{ח:סעיף*|27||עוגן=תוספת פרט 27}}
{{ח:ת}} מנהל אגף בכיר (חלל);
 
{{ח:סעיף*|28||עוגן=תוספת פרט 28}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל הספורט;
 
{{ח:קטע4||משרד המשפטים}}
 
{{ח:סעיף*|29||עוגן=תוספת פרט 29}}
{{ח:ת}} היועץ המשפטי לממשלה;
 
{{ח:סעיף*|30||עוגן=תוספת פרט 30}}
{{ח:ת}} השמאי הממשלתי הראשי;
 
{{ח:סעיף*|31||עוגן=תוספת פרט 31}}
{{ח:ת}} מנהל הסיוע המשפטי;
 
{{ח:סעיף*|32||עוגן=תוספת פרט 32}}
{{ח:ת}} מנהל מערכות ההוצאה לפועל;
 
{{ח:סעיף*|33||עוגן=תוספת פרט 33}}
{{ח:ת}} משנה ליועץ המשפטי לממשלה;
 
{{ח:סעיף*|34||עוגן=תוספת פרט 34}}
{{ח:ת}} סגן נציב תלונות הציבור על שופטים;
 
{{ח:סעיף*|35||עוגן=תוספת פרט 35}}
{{ח:ת}} פרקליט המדינה;
 
{{ח:סעיף*|36||תיקון: י"פ תשע"ב-4|עוגן=תוספת פרט 36}}
{{ח:ת}} ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע;
 
{{ח:סעיף*|37||עוגן=תוספת פרט 37}}
{{ח:ת}} רשם התאגידים;
 
{{ח:סעיף*|37א||תיקון: י"פ תשע"ג|עוגן=תוספת פרט 37א}}
{{ח:ת}} הממונה על בקרת התביעה והייצוג בערכאות;
 
{{ח:קטע4||משרד הפנים}}
 
{{ח:סעיף*|38||עוגן=תוספת פרט 38}}
{{ח:ת}} ממונה על המחוז;
 
{{ח:סעיף*|39||עוגן=תוספת פרט 39}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל האוכולסין;
 
{{ח:סעיף*|40||עוגן=תוספת פרט 40}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל השלטון המקומי;
 
{{ח:סעיף*|41||עוגן=תוספת פרט 41}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל התכנון;
 
{{ח:סעיף*|42||תיקון: י"פ תשע"א-2|עוגן=תוספת פרט 42}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|42א||תיקון: י"פ תשס"ט|עוגן=תוספת פרט 42א}}
{{ח:ת}} ראש הרשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד הפנים;
 
{{ח:קטע4||משרד הרווחה}}
 
{{ח:סעיף*|43||עוגן=תוספת פרט 43}}
{{ח:ת}} מנהל התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון;
 
{{ח:קטע4||משרד ראש הממשלה}}
 
{{ח:סעיף*|44||עוגן=תוספת פרט 44}}
{{ח:ת}} המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי;
 
{{ח:סעיף*|44א||תיקון: י"פ תשע"א-3, תשע"ה-2|עוגן=תוספת פרט 44א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(נמחקה);}}
 
{{ח:סעיף*|44ב||תיקון: י"פ תשע"א-4, תשע"ד-2|עוגן=תוספת פרט 44ב}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|44ג||תיקון: י"פ תשע"א-5|עוגן=תוספת פרט 44ג}}
{{ח:ת}} מנהל התכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה;
 
{{ח:סעיף*|44ד||תיקון: י"פ תשע"א-7, תשע"ה-4|עוגן=תוספת פרט 44ד}}
{{ח:ת}} מנהל היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור;
 
{{ח:סעיף*|44ה||תיקון: י"פ תשע"ב|עוגן=תוספת פרט 44ה}}
{{ח:ת}} ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה;
 
{{ח:סעיף*|44ו||תיקון: י"פ תשע"ה-3|עוגן=תוספת פרט 44ו}}
{{ח:ת}} הממונה על התקשוב הממשלתי;
 
{{ח:סעיף*|45||עוגן=תוספת פרט 45}}
{{ח:ת}} חבר בית הדין המיוחד לגיור;
 
{{ח:סעיף*|46||עוגן=תוספת פרט 46}}
{{ח:ת}} מנהל הוועדה לאנרגיה אטומית;
 
{{ח:סעיף*|47||עוגן=תוספת פרט 47}}
{{ח:ת}} מנהל המרכז למחקר גרעיני;
 
{{ח:סעיף*|48||עוגן=תוספת פרט 48}}
{{ח:ת}} מנהל הקריה למחקר גרעיני;
 
{{ח:סעיף*|49||עוגן=תוספת פרט 49}}
{{ח:ת}} מנהל הרבנות הראשית;
 
{{ח:סעיף*|50||עוגן=תוספת פרט 50}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות הארצית לשירותי דת;
 
{{ח:סעיף*|51||עוגן=תוספת פרט 51}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים;
 
{{ח:סעיף*|52||עוגן=תוספת פרט 52}}
{{ח:ת}} מנהל מינהלת השירות האזרחי והלאומי האחודה;
 
{{ח:סעיף*|53||עוגן=תוספת פרט 53}}
{{ח:ת}} ראש המועצה לביטחון לאומי;
 
{{ח:סעיף*|54||עוגן=תוספת פרט 54}}
{{ח:ת}} ראש לשכת הקשר "נתיב";
 
{{ח:סעיף*|55||עוגן=תוספת פרט 55}}
{{ח:ת}} ראש מערך ההסברה הלאומי;
 
{{ח:סעיף*|55א||תיקון: י"פ תשס"ח-8, תשס"ח-9|עוגן=תוספת פרט 55א}}
{{ח:ת}} ראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה;
 
{{ח:סעיף*|55ב||תיקון: י"פ תש"ע|עוגן=תוספת פרט 55ב}}
{{ח:ת}} מנהל תכנית הצוערים לשירות המדינה;
 
{{ח:סעיף*|55ג||תיקון: י"פ תש"ע-3|עוגן=תוספת פרט 55ג}}
{{ח:ת}} ראש אגף בכיר (תכנית העצמת תשתיות מורשת לאומית);
 
{{ח:קטע4||משרד התעשיה המסחר והתעסוקה}}
 
{{ח:סעיף*|55ד||תיקון: י"פ תשע"א|עוגן=תוספת פרט 55ד}}
{{ח:ת}} ממונה רגולציה בתחום תעסוקה;
 
{{ח:סעיף*|56||עוגן=תוספת פרט 56}}
{{ח:ת}} מנהל המינהלת לביצוע הרפורמה לשילוב מקבלי גמלאות והבטחת הכנסה בשוק העבודה (פרויקט מהל"ב – "וויסקונסין");
 
{{ח:סעיף*|57||עוגן=תוספת פרט 57}}
{{ח:ת}} מנהל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (הרשפ"ת);
 
{{ח:סעיף*|58||עוגן=תוספת פרט 58}}
{{ח:ת}} מנהל יחדית הסמך לטיפול בעובדים זרים;
 
{{ח:סעיף*|59||עוגן=תוספת פרט 59}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל אזורי פיתוח;
 
{{ח:קטע4||משרד התרבות והספורט|תיקון: י"פ תשס"ט-2}}
 
{{ח:סעיף*|59א||תיקון: י"פ תשס"ט-2|עוגן=תוספת פרט 59א}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט;
 
{{ח:קטע4||משרד התשתיות הלאומיות}}
 
{{ח:סעיף*|60||תיקון: י"פ תשע"א-4|עוגן=תוספת פרט 60}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|60א||תיקון: י"פ תש"ע-2|עוגן=תוספת פרט 60א}}
{{ח:ת}} מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים;
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:ת}} כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה, כל עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי כל דין.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום כ"ז אדר ב' תשי"ט (6 באפריל 1959).}}