פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[663337]
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א-2011}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תת|א}} תקציב שנתי להשתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער ברשויות המקומיות, ייקבע בתחום פעולה נפרד, בסעיף תקציב משרד החינוך בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק יסודות התקציב|בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985}}.
{{ח:תת|ב}} השתתפות משרד החינוך בעלות השכר של מנהל יחידת נוער כאמור בסעיף קטן (א) תהיה חלקית, על פי מצבה החברתי והכלכלי של הרשות המקומית, כפי שקבע השר, בצו.
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|פורסם {{ח:חיצוני|צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)|צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער)}}.}}
 
{{ח:סעיף|10|ביצוע ותקנות}}