פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-(\{\{פרשע1\|.*?\|.*?)(\|.*?\|.*?)?(\}\}) +\1\3)
==[[שולחן ערוך יורה דעה כב א|סעיף א]]==
<קטע התחלה=א/>
{{פרשע1|שך|א|יוד|כב}}בעוף צריך לשחוט {{פרשע1|שך|ב|יוד|כב}}הורידין (<small>פי' חוטים שמהן יוצא הדם וינ"י בלע"ז</small>) או {{פרשע1|בהט|א|יוד|כב}}לנקבם בשעה שהוא מפרכס {{פרשע1|שך|ג|יוד|כב}}שעדיין הדם חם כדי שיצא ולא יתקרר בתוכו ואם לא עשה כן לא יצלנו {{פרשע1|בהט|ב|יוד|כב}}שלם ואם צלאו שלם ישליך הורידין {{פרשע1|שך|ד|יוד|כב}}ויחתוך סביבם {{פרשע1|שך|ה|יוד|כב}}כדי נטילה שהוא כעובי {{פרשע1|בהט|ג|יוד|כב}}אצבע:
: {{רמ"א|'''הגה:''' {{פרשע1|שך|ו|יוד|כב}}ואם נמלח כך מסירין אח"כ החוטין ושרי (ועי' ס"ק ו') ויש מחמירים {{פרשע1|שך|ז|יוד|כב}}לקלוף סביב {{פרשע1|בהט|ד|יוד|כב}}החוטין (אגור בשם מהר"י מולין)}}
ואם בשלו שלם מחטט ומנקר החוטים והשאר אם יש {{פרשע1|שך|ח|יוד|כב}}בכל מה שבקדרה כדי לבטל {{פרשע1|שך|ט|יוד|כב}}הדם {{פרשע1|שך|י|יוד|כב}}שבכל החוטין בס' {{פרשע1|בהט|ה|יוד|כב}}מותר:
: {{רמ"א|'''הגה:''' {{פרשע1|שך|יא|יוד|כב}}ואם הסירו הראש ממנו לא מקרי שלם (מרדכי והגהות אשיר"י ואגור ותשובת מהרי"ל סימן נ"ח ע"ש) ולכן נהגו להסירו מן העופות השלמות ועיין לקמן [[שולחן ערוך יורה דעה עו|סימן ע"ו]] אם לא נשחטו הורידין:}}
<קטע סוף=א/>
==[[שולחן ערוך יורה דעה כב ב|סעיף ב]]==
<קטע התחלה=ב/>
{{פרשע1|שך|יב|יוד|כב}}הבהמה אין צריך לנקוב {{פרשע1|בהט|ו|יוד|כב}}הורידין בשעת שחיטה מפני שאין דרך לצלותה שלימה אבל אם רוצה לצלותה {{פרשע1|בהט|ז|יוד|כב}}שלימה צריך לנקוב ורידיה בשעת שחיטה ואם לא נקבם אסור לצלותה או לבשלה שלימה:
: {{רמ"א|'''הגה:''' ואם צלאה או בשלה שלימה דינה כמו כעוף (בית יוסף לדעת כמה פוסקים) וסתם עוף נשחטו הורידין וסתם בהמה לא נשחטו וכל זה כשיצא דם בשעת שחיטה {{פרשע1|שך|יג|יוד|כב}}אבל אם לא יצא דם אין חוששין לשחיטת הורידין דהא לא נתעורר הדם {{פרשע1|בהט|ח|יוד|כב}}לצאת (ר"ן פ' השוחט בשם רשב"א והוא במשמרת הבית דף כ'):}}
<קטע סוף=ב/>