נזיר ט ב: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 10 בתים ,  לפני 7 שנים
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(.)
 
<קטע התחלה=ר/>
 
'''אמר הרי עלי מנחה להביא קמח מביא סולת''' - או שאמר הרי עלי מנחה בלא שמן ולבונה כו'.: מי לא אמרי ב"ש. דאע"ג דלא קביל להיות נזיר אלא מן הגרוגרות הוי נזיר מן היין הכא נמי כי אמר מן השעורין מייתי לה מסולת של חיטים כהלכתה:
 
'''מי לא אמרי ב"ש''' - דאע"ג דלא קביל להיות נזיר אלא מן הגרוגרות הוי נזיר מן היין הכא נמי כי אמר מן השעורין מייתי לה מסולת של חיטים כהלכתה:
 
'''ור' יוחנן אמר אפילו תימא דברי הכל''' - דאפי' ב"ה. מודו בהא דיביא מן החיטים אע"פ שלא התנדב אלא מן השעורים כגון שאמר לכך התנדבתי שעורין שהייתי סבור שמביאין מנחה מהן אבל אילו הייתי יודע שאין נודרין אלא חיטין לא נדרתי שעורין הלכך גמר בנפשיה לאיתויי מידי דבר חיובא להכי יביא מן החיטין:
 
<div class='gmara_tosfot'>
 
==תוספות==
<קטע התחלה=ת/>פוטר וא"ת למה הוצרך לומר ב"ה כר"ש לימא ב"ה לטעמייהו דאמרי יש שאלה להקדש וי"ל משום דאכתי לב"ה נהי דנזיר מיין לא הוי נדור מיהא ליהוי מן הגרוגרות להכי קאמר כר"ש דפוטר לגמרי שלא התנדב כדרך המתנדבים שאם בא להיות נדור מן הגרוגרות הל"ל בלשון קונם כדרך הנודרים:
137

עריכות