פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{{פרשן על שו"ע|מגן אברהם|אורח חיים|תרצא|תרצב|תרצג}}
===סעיף א===
{{משע|מא|א|ושהחיינו:}}{{ררר}} ויכוין בברכת שהחיינו ג"כ על משלוח מנות וסעודת פורים שהם ג"כ מצות [של"ה] ונ"ל דיכוין זה בברכת שהחיינו דיום כי זמנם ביום, ונ"ל דמי שאין לו מגילה לא יברך שהחיינו על משלוח מנות וסעודה דזהו דבר הנהוג בכל יום ובכל שבת וי"ט דהא לא תקנו כלל ברכה עליהם:
 
{{משע|מא|ג|לא ביום:}}{{ררר}} שכבר אמרו פיוטים [לבוש]:
 
===סעיף ב===
{{משע|מא|ד|אין לשוח:}}{{ררר}} והקורא עצמו רשאי להפסיק כמו בק"ש (ש"ג פ"ב דברכות):
 
===סעיף ג===
{{משע|מא|ה|אף על פי שיצא וכו':}}{{ררר}} ואם מברך לנשים יברך לשמוע מגיל' כמ"ש [[שולחן ערוך אורח חיים תרפט ב|סי' תרפ"ט ס"ב]] [ב"ח] ועמ"ש [[שולחן ערוך אורח חיים תקפה ב|סי' תקפ"ה ס"ב]] ונ"ל דיקראנ' לנשים אחר יציאת בה"כ דמצוה שיצא הוא בקריאת הצבור כמ"ש [[שולחן ערוך אורח חיים תרפז|ריש סי' תרפ"ז]]:
 
===סעיף ד===
{{משע|מא|ו|מפלג המנח':}}{{ררר}} נ"ל דאפי' בשבת מותר לעשות כן כשיש לו איזה אונס כמ"ש [[שולחן ערוך אורח חיים רצג|סי' רצ"ג]] אך יש לאסור דאין קורין המגיל' בשבת: