פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{{פרשן על שו"ע|מגן אברהם|אורח חיים|תקמב|תקמג|תקמד}}
 
===סעיף א===
{{משע|מא|א|כל דבר כו':}}{{ררר}} נ"ל דלצורך מצוה הצריך בח"ה שרי לומ' לעכו"ם לעשותו דהא יש מתירין אפי' בשבת עיין [[שולחן ערוך אורח חיים שז ה|סי' ש"ז ס"ה]] [[טור אורח חיים תקלב#בית יוסף|ובב"י סימן תקל"ב]]:
 
===סעיף ב===
{{משע|מא|ב|אסור להניח:}}{{ררר}} ואם בנו באיסור משמע דמותר ליכנס בו דהב"י כ' דעובדא דמר זוטרא מיירי בי"ט:
 
{{משע|מא|ג|חוץ לתחום:}}{{ררר}} דחיישי' שיבואו לשם אנשים ממקומות אחרים, ואריס פשיטא שמותר לעשות בשדה כמ"ש [[שולחן ערוך אורח חיים רמג|סי' רמ"ג]] ואפי' עכו"ם בני ביתו של ישראל האוכלים אצלו מסייעין להאריסים שרי כיון שאין הישראל נותן להם שכר על כך (נ"י רי"ו גמ'):
 
===סעיף ג===
{{משע|מא|ד|שיעשנה:}}{{ררר}} פי' שיאמר לו בהדיא שיעשנה אחר המועד עב"י וה"ה דלישראל שרי ליתן: