שולחן ערוך אורח חיים תריח: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
מ (הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט)
{{שולחן ערוך|אורח חיים|תריז|תריח|תריט|דין חולה ביום הכיפורים|10}}
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח א|סעיף א]]==
<קטע התחלה=א/>
חולה שצריך לאכול אם יש שם רופא בקי אפילו הוא עובד כוכבים שאומר אם לא יאכילו אותו אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן מאכילין אותו על פיו ואין צריך לומר שמא ימות אפילו אם החולה אומר אינו צריך שומעים לרופא ואם החולה אומר צריך אני אפילו מאה רופאים אומרים אינו צריך שומעין לחולה:
 
<קטע סוף=א/>
==סעיף ב==
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ב|סעיף ב]]==
<קטע התחלה=ב/>
רופא אחד אומר צריך ורופא אחד אומר אינו צריך מאכילים אותו:
: {{רמ"א|הגה: והוא הדין לשנים כנגד שנים ואפילו קצתן יותר בקיאין מקצתן, כן נראה לי:}}
<קטע סוף=ב/>
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ג|סעיף ג]]==
<קטע התחלה=ג/>
ואם החולה ורופא אחד עמו אומרים שאינו צריך ורופא אחר אומר צריך או שהחולה אינו אומר כלום ורופא אחד אומר צריך ושנים אומרים אינו צריך אין מאכילין אותו:
 
<קטע סוף=ג/>
==סעיף ד==
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ד|סעיף ד]]==
<קטע התחלה=ד/>
אם שנים אומרים צריך אפילו מאה אומרים אינו צריך ואפילו החולה אומר עמהם שאינו צריך מאכילין אותו מאחר ששנים אומרים צריך:
: {{רמ"א|הגה: והוא הדין אם החולה ורופא אחד עמו אומרים צריך אף על פי שמאה רופאים אומרים אינו צריך מאכילין אותו (טור) ולא חיישינן דהחולה אומר צריך משום דמאמין לרופא זה שאומר צריך (בית יוסף בשם מהרי"א):}}
<קטע סוף=ד/>
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ה|סעיף ה]]==
<קטע התחלה=ה/>
אם החולה אומר אינו צריך והרופא מסופק מאכילין אותו אבל אם הרופא אומר אינו צריך והחולה אומר איני יודע אין מאכילין אותו:
 
<קטע סוף=ה/>
==סעיף ו==
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ו|סעיף ו]]==
<קטע התחלה=ו/>
אם הרופא אומר שאינו מכיר את החולי הרי הוא כאדם דעלמא ואין דבריו מעלין ולא מורידין:
: {{רמ"א|הגה: מיהו אם נחלש הרבה עד שנראה לרוב בני אדם שאצלו שהוא מסוכן אם לא יאכל מאכילין אותו (איסור והיתר):}}
<קטע סוף=ו/>
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ז|סעיף ז]]==
<קטע התחלה=ז/>
כשמאכילין את העוברות או את החולה מאכילין אותם מעט מעט כדי שלא יצטרף לשיעור הלכך מאכילין אותו כשני שלישי ביצה בינונית וישהו כדי אכילת ארבעה ביצים והשתיה יבדקו בחולה עצמו כמה היא כדי שיסלקנו לצד אחד ויראה כמלא לוגמיו:
 
<קטע סוף=ז/>
==סעיף ח==
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ח|סעיף ח]]==
וישקוהו פחות מאותו שיעור וישהו בין שתיה לשתיה כדי אכילת ארבעה ביצים ולפחות ישהו בין שתיה לשתיה כדי שיעור שתיית רביעית ואם אמדוהו שאין השיעורים הללו מספיקים לו או שהחולה אומר כן או שנסתפקו בדבר מאכילין ומשקים אותו כל צרכו {{רמ"א|(מיד)}}:
<קטע התחלה=ח/>
 
וישקוהו פחות מאותו שיעור וישהו בין שתיה לשתיה כדי אכילת ארבעה ביצים ולפחות ישהו בין שתיה לשתיה כדי שיעור שתיית רביעית ואם אמדוהו שאין השיעורים הללו מספיקים לו או שהחולה אומר כן או שנסתפקו בדבר מאכילין ומשקים אותו כל צרכו {{רמ"א|(מיד)}}:
==סעיף ט==
<קטע סוף=ח/>
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ט|סעיף ט]]==
<קטע התחלה=ט/>
מי שאחזו בולמוס והוא חולי שבא מחמת רעבון וסימנו שעיניו כהות ואינו יכול לראות מאכילין אותו עד שיאורו עיניו ואם אין שם מאכל של היתר מאכילין אותו מאכל איסור ואם יש כאן שני מיני איסורים אחד חמור מחבירו מאכילין אותו הקל תחלה:
: {{רמ"א|הגה: אם צריך לבשר ויש כאן בהמה שצריכין לשוחטה ובשר נבלה מוכנת עיין לעיל [[שולחן ערוך אורח חיים שכח#סעיף יד|סימן שכ"ח סעיף י"ד]]:}}
<קטע סוף=ט/>
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח י|סעיף י]]==
<קטע התחלה=י/>
חולה שאכל ביום הכיפורים ונתיישב דעתו בענין שיכול לברך צריך להזכיר של יום הכיפורים בברכת המזון שאומר יעלה ויבוא בבונה ירושלים:
<קטע סוף=י/>