שולחן ערוך חושן משפט ערה: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
מ (הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט)
{{שולחן ערוך|חושן משפט|רעד|ערה|רעו|דין הזוכה בנכסי עכו"ם שנתגייר ומת בלא יורשין|31}}
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה א|סעיף א]]==
<קטע התחלה=א/>
גר שמת ולא הניח בן שהורתו ולידתו בקדושה אע"פ שיש לו בנים שהורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה כל נכסיו הפקר וכל הקודם בהם זכה:
גר שמת ולא הניח בן שהורתו ולידתו בקדושה אע"פ שיש לו בנים שהורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה כל נכסיו הפקר וכל הקודם בהם זכה:
 
<קטע סוף=א/>
==סעיף ב==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ב|סעיף ב]]==
גר שמת ובזבזו ישראל כל נכסיו אין הזוכים בנכסיו חייבים בקבורתו יותר משאר כל ישראל:
<קטע התחלה=ב/>
 
גר שמת ובזבזו ישראל כל נכסיו אין הזוכים בנכסיו חייבים בקבורתו יותר משאר כל ישראל:
==סעיף ג==
<קטע סוף=ב/>
שדה המסויימת במצריה כיון שהכיש (<small>פירש"י כיון שחפר בה בהכאה אחת</small>) בה מכוש אחד קנה את כולה ואם אינה מסויימת במצריה קונה ממנה באותו מכוש כדי שילך הצמד בשעת חרישה ויחזור:
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ג|סעיף ג]]==
 
<קטע התחלה=ג/>
==סעיף ד==
שדה המסויימת במצריה כיון שהכיש (<small>פירש"י כיון שחפר בה בהכאה אחת</small>) בה מכוש אחד קנה את כולה ואם אינה מסויימת במצריה קונה ממנה באותו מכוש כדי שילך הצמד בשעת חרישה ויחזור:
המצר (<small>פי' כמו במשעול הכרמים שעוברים בו בני אדם משדה לשדה ערוך</small>) והחצב (<small>פי' חצב נגזר מן לחצוב להם בורות כלומר עשב ואילן ששרשיו חוצבין ויורדים בארץ אמות הרבה</small>) שמתחמים (<small>פי' מתחמין מגבילין תרגום והגבלת ותתחם</small>) בו תחומים מפסיקין בנכסי הגר וכל המחזיק בשדה לא קנה אלא עד המצר או החצב:
<קטע סוף=ג/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ד|סעיף ד]]==
==סעיף ה==
<קטע התחלה=ד/>
כל המפסיק לפאה מפסיק בנכסי הגר כיצד היה שם נחל או אמת המים לא קנה אלא עד הנחל או עד האמה המפסיק וכל המפסיק בר"ה [נ"א ברשויות שבת] מפסיק בנכסי הגר כגון שהיה בין שתי השדות רשות היחיד או כרמלית אפי' היה ביניהם רשות שחולק לגיטין מפסיק:
המצר (<small>פי' כמו במשעול הכרמים שעוברים בו בני אדם משדה לשדה ערוך</small>) והחצב (<small>פי' חצב נגזר מן לחצוב להם בורות כלומר עשב ואילן ששרשיו חוצבין ויורדים בארץ אמות הרבה</small>) שמתחמים (<small>פי' מתחמין מגבילין תרגום והגבלת ותתחם</small>) בו תחומים מפסיקין בנכסי הגר וכל המחזיק בשדה לא קנה אלא עד המצר או החצב:
 
<קטע סוף=ד/>
==סעיף ו==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ה|סעיף ה]]==
כל דבר המפסיק לטומאה מפסיק בנכסי הגר כיצד כגון שנכנס אדם לבקעה זו וטומאה בבקעה בצדה האחר ואינו יודע אם הגיע למקום הטומאה אם לאו כל מקום שמחזיקים אותה לטומאה הרי הוא כמקום אחר מוחלק בפני עצמו:
<קטע התחלה=ה/>
 
כל המפסיק לפאה מפסיק בנכסי הגר כיצד היה שם נחל או אמת המים לא קנה אלא עד הנחל או עד האמה המפסיק וכל המפסיק בר"ה [נ"א ברשויות שבת] מפסיק בנכסי הגר כגון שהיה בין שתי השדות רשות היחיד או כרמלית אפי' היה ביניהם רשות שחולק לגיטין מפסיק:
==סעיף ז==
<קטע סוף=ה/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ו|סעיף ו]]==
<קטע התחלה=ו/>
כל דבר המפסיק לטומאה מפסיק בנכסי הגר כיצד כגון שנכנס אדם לבקעה זו וטומאה בבקעה בצדה האחר ואינו יודע אם הגיע למקום הטומאה אם לאו כל מקום שמחזיקים אותה לטומאה הרי הוא כמקום אחר מוחלק בפני עצמו:
<קטע סוף=ו/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ז|סעיף ז]]==
<קטע התחלה=ז/>
בקעה גדולה שיש בה שדות רבות וכולם של גר אחד ולא היה ביניהם לא מצר ולא חצב ולא דבר מדברים המפסיקים ובא אחד והחזיק במקצת הבקעה לקנות את כולה כל הנקרא על שם אותו הגר קונה אותו:
: {{רמ"א|הגה: וי"א דוקא בשדה בית השלחין אבל בשדה בית הבעל אם פירש לקנות כולן קנה כולן אבל אם החזיק סתם ולא פירש לקנות כולן לא קנה אלא ממקום שהחזיק מענה לארכה ולרחבה ואם הוא שדה שיש לו מצר קנה כל מה שבמצר (טור בשם הרא"ש)}}:
<קטע סוף=ז/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ח|סעיף ח]]==
<קטע התחלה=ח/>
שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהם החזיק באחד מהם לקנותה קנאה החזיק בה לקנותה ולקנות את חבירתה זו שהחזיק בה קנה אבל חבירתה לא קנה החזיק בה כדי לקנות חבירתה לא קנה אחת מהן חבירתה מפני שלא החזיק בה ואותה מפני שלא החזיק בה כדי לקנותה:
שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהם החזיק באחד מהם לקנותה קנאה החזיק בה לקנותה ולקנות את חבירתה זו שהחזיק בה קנה אבל חבירתה לא קנה החזיק בה כדי לקנות חבירתה לא קנה אחת מהן חבירתה מפני שלא החזיק בה ואותה מפני שלא החזיק בה כדי לקנותה:
 
<קטע סוף=ח/>
==סעיף ט==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ט|סעיף ט]]==
החזיק בה לקנותה ולקנות את חבירתה ואת המצר שביניהם או שהחזיק במצר לקנות את שתיהן ה"ז ספק ואם בא אחר והחזיק בה כדי לקנותה זכה האחרון:
<קטע התחלה=ט/>
 
החזיק בה לקנותה ולקנות את חבירתה ואת המצר שביניהם או שהחזיק במצר לקנות את שתיהן ה"ז ספק ואם בא אחר והחזיק בה כדי לקנותה זכה האחרון:
==סעיף י==
<קטע סוף=ט/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה י|סעיף י]]==
<קטע התחלה=י/>
וכן שני בתים זה לפנים מזה שהחזיק בא' מהם לקנותו ולקנות את השני לא קנה אלא זה שהחזיק בו בלבד החזיק באחד מהם כדי לקנות את השני אף זה שהחזיק בו לא קנה:
: {{רמ"א|הגה: וי"א דאם החזיק בפנימי כדי לקנותו עם החיצון קנה שניהם (טור בשם רשב"ם והרא"ש)}}:
<קטע סוף=י/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה יא|סעיף יא]]==
<קטע התחלה=יא/>
המחזיק בשטר מנכסי הגר כדי לקנות הקרקע הכתובה באותו שטר לא קנה אלא שטר בלבד לצור על פי צלוחיתו:
המחזיק בשטר מנכסי הגר כדי לקנות הקרקע הכתובה באותו שטר לא קנה אלא שטר בלבד לצור על פי צלוחיתו:
 
<קטע סוף=יא/>
==סעיף יב==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה יב|סעיף יב]]==
<קטע התחלה=יב/>
נכסי גר שאין לו יורשים ונכסי ההפקר ושדה שמכרה העכו"ם לישראל ועדיין לא החזיק בה כולם דינם שוה כל המחזיק בהם בדרך מדרכי החזקה שנתבארו בהלכות מכירה קנה חוץ מאכילת פירות כיצד הלוקח קרקע מחבירו והחזיק בה באכילת פירותיה קנה כמו שנתבאר [[שולחן ערוך חושן משפט קצב|בסי' קצ"ב]] אבל בנכסי גר או נכסי הפקר אפי' אכל פירות האילן כמה שנים לא קנה לא גוף האילן ולא גוף הקרקע עד שיעשה מעשה בגוף הארץ או יעבוד עבודה באילן:
: {{רמ"א|הגה: לפיכך אם מצא שדה הגר חרושה וזרעה ולא כיסה אחר הזריעה וצמחה ואכלה לא הוי חזקה (טור)}}:
<קטע סוף=יב/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה יג|סעיף יג]]==
<קטע התחלה=יג/>
יש דברים רבים שאם החזיק בהם הלוקח לא קנה ואם החזיק באחת מהם בנכסי הגר או נכסי הפקר קנה כיצד המוציא פלטרין גדולים בנויים בנכסי הגר או בנכסי הפקר וסייד בהם סיוד אחד או כייר בהם כיור אחד כגון אמה אחת או יותר כנגד הפתח קנה:
יש דברים רבים שאם החזיק בהם הלוקח לא קנה ואם החזיק באחת מהם בנכסי הגר או נכסי הפקר קנה כיצד המוציא פלטרין גדולים בנויים בנכסי הגר או בנכסי הפקר וסייד בהם סיוד אחד או כייר בהם כיור אחד כגון אמה אחת או יותר כנגד הפתח קנה:
 
<קטע סוף=יג/>
==סעיף יד==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה יד|סעיף יד]]==
הצר צורה בנכסי הגר קנה:
<קטע התחלה=יד/>
 
הצר צורה בנכסי הגר קנה:
==סעיף טו==
<קטע סוף=יד/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה טו|סעיף טו]]==
<קטע התחלה=טו/>
המציע מצעות בנכסי הגר כיון שייפה הקרקע בהצעתן קנה
: {{רמ"א|(וי"א דוקא ששכב על המצעות דהואיל ונהנה מן גוף הקרקע וגם הציע אותן קנה (טור) ערך שלחן ואכל עליו י"א דקנה) (שם בשם אביו הרא"ש)}}:
<קטע סוף=טו/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה טז|סעיף טז]]==
<קטע התחלה=טז/>
הניר את השדה בנכסי הגר קנה:
הניר את השדה בנכסי הגר קנה:
 
<קטע סוף=טז/>
==סעיף יז==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה יז|סעיף יז]]==
המפצל זמורות הגפן או שריגי אילנות וכפות תמרים בנכסי הגר אם דעתו לעבודת האילן קנה ואם דעתו להאכיל העצים לבהמה לא קנה כיצד היה כורת מכאן ומכאן חזקתו שנתכוין לעבודת האילן היה כורת מרוח אחת אינו מתכוין אלא לעצים:
<קטע התחלה=יז/>
 
המפצל זמורות הגפן או שריגי אילנות וכפות תמרים בנכסי הגר אם דעתו לעבודת האילן קנה ואם דעתו להאכיל העצים לבהמה לא קנה כיצד היה כורת מכאן ומכאן חזקתו שנתכוין לעבודת האילן היה כורת מרוח אחת אינו מתכוין אלא לעצים:
==סעיף יח==
<קטע סוף=יז/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה יח|סעיף יח]]==
<קטע התחלה=יח/>
וכן המלקט עצים ואבנים מן השדה אם דעתו לתקן הארץ קנה ואם דעתו לעצים לא קנה כיצד לקט הגס והדק הרי זה בחזקת שנתכוין לתקן הארץ לקט הגס ולא הדק ה"ז בחזקת שנתכוון לעצים.
: {{רמ"א|(ואפי' אמר שכוון לתקנה לא קנה דבעינן שיהיו מעשיו מוכיחין) (טור)}}:
<קטע סוף=יח/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה יט|סעיף יט]]==
<קטע התחלה=יט/>
וכן המשוה פני הארץ אם דעתו לתקן הארץ קנה ואם דעתו להשוות מקום שיעמיד בו גורן לא קנה כיצד היה לוקח עפר ממקום גבוה ונותנו למקום הנמוך הרי זה מתקן הארץ ואם אינו מקפיד על זה אלא משליך העפר והצרורות בכל מקום בלא הקפדה הרי זה בחזקה שאינו מתכוין אלא להשוות מקום לדוש בו:
וכן המשוה פני הארץ אם דעתו לתקן הארץ קנה ואם דעתו להשוות מקום שיעמיד בו גורן לא קנה כיצד היה לוקח עפר ממקום גבוה ונותנו למקום הנמוך הרי זה מתקן הארץ ואם אינו מקפיד על זה אלא משליך העפר והצרורות בכל מקום בלא הקפדה הרי זה בחזקה שאינו מתכוין אלא להשוות מקום לדוש בו:
 
<קטע סוף=יט/>
==סעיף כ==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כ|סעיף כ]]==
וכן הפותח מים לתוך הארץ אם לתקן הארץ קנה ואם לצוד דגים לא קנה כיצד עשה מקום שיכנסו בו המים בלבד ה"ז מתכוין לתקן הארץ עשה שני פתחים א' להכניס ואחד להוציא ה"ז מתכוין לצוד דגים:
<קטע התחלה=כ/>
 
וכן הפותח מים לתוך הארץ אם לתקן הארץ קנה ואם לצוד דגים לא קנה כיצד עשה מקום שיכנסו בו המים בלבד ה"ז מתכוין לתקן הארץ עשה שני פתחים א' להכניס ואחד להוציא ה"ז מתכוין לצוד דגים:
==סעיף כא==
<קטע סוף=כ/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כא|סעיף כא]]==
<קטע התחלה=כא/>
הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא אחד והעמיד להם דלתות קנה האחרון שהראשון לא עשה בגוף הארץ כלום והרי הוא כמי שעש' גל אבנים שאינו קונה שהרי לא הועיל בגדר זה מפני שהוא רחב ביותר ומפולש ואין צורת אותו הבנין מועלת עד שיעמיד דלתות:
: {{רמ"א|הגה: וי"א דה"ה (אם) עשה הראשון דלתות ולא נעל ובא שני ונעל קנה שני (טור כ"כ הרא"ש) וי"א דכל זה בבונה בעצים ואבנים שאינו שלו כגון בעצים ואבנים של גר ולא כוון לזכות בהן רק ע"י בנין או שבנה ע"י פועלים אבל אם זכה בהן או שהיו שלו תחילה שיוכל לומר אני אטול עציי ואבני הרי האחרון לא החזיק בכלום ולכן הקרקע הפקר כמו שהיה וכל הקודם זכה (שם בשם הרא"ש) וי"א דאפי' בונה בשלו השני זכה בכל והא דראשון לא קנה בבנין שע"ג קרקע היינו כשלא בנה בנין המועיל אבל אם עשה בנין הראוי להעמיד בהמה או תרנגולי' או שחפר בקרקע יסודות לבנין ובנה קנה הקרקע בבניינה (המגיד פ"ב דזכייה בשם הר"י הלוי אבן מיגש) ויש חולקין וס"ל דלא קנה בחפירת היסודות (נ"י פ' ח"ה בשם רמב"ן וב"י בשם הרא"ש)}}:
<קטע סוף=כא/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כב|סעיף כב]]==
<קטע התחלה=כב/>
המפיץ הזרע לתוך התלמים לא קנה שבעת שהשליך הזרע לא השביח כלום ובעת שצמח והשביח שבח הבא מאליו הוא ואינו קונה:
המפיץ הזרע לתוך התלמים לא קנה שבעת שהשליך הזרע לא השביח כלום ובעת שצמח והשביח שבח הבא מאליו הוא ואינו קונה:
 
<קטע סוף=כב/>
==סעיף כג==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כג|סעיף כג]]==
היתה מחיצה בנכסי הגר ובא זה ועשה מחיצה אחרת על גבה לא קנה ואפי' נבלעה מחיצה תחתונה והרי העליונה קיימת שבעת שבנה לא הועיל ובעת שהועיל מאליו בא המעשה:
<קטע התחלה=כג/>
 
היתה מחיצה בנכסי הגר ובא זה ועשה מחיצה אחרת על גבה לא קנה ואפי' נבלעה מחיצה תחתונה והרי העליונה קיימת שבעת שבנה לא הועיל ובעת שהועיל מאליו בא המעשה:
==סעיף כד==
<קטע סוף=כג/>
המחזיק בנכסי הגר ובהפקר ואין דעתו לקנות אע"פ שגדר ובנה לא קנה:
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כד|סעיף כד]]==
 
<קטע התחלה=כד/>
==סעיף כה==
העודרהמחזיק בנכסי הגר וכסבורובהפקר שהםואין שלודעתו לקנות אע"פ שגדר ובנה לא קנה:
<קטע סוף=כד/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כה|סעיף כה]]==
==סעיף כו==
<קטע התחלה=כה/>
עדר בנכסי גר זה וכסבור שהיה של גר אחר הואיל ונתכוין במעשיו אלו לזכות מההפקר ה"ז קנה:
העודר בנכסי הגר וכסבור שהם שלו לא קנה:
 
<קטע סוף=כה/>
==סעיף כז==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כו|סעיף כו]]==
היה משכון ישראל ביד הגר וכשמת הגר בא ישראל אחר והחזיק במשכון זה מוציאין אותו מידו שכיון שמת הגר בטל שעבודו וה"ה אם יש לו לגר שטר חוב על משכונות קרקע מוחזקת:
<קטע התחלה=כו/>
 
עדר בנכסי גר זה וכסבור שהיה של גר אחר הואיל ונתכוין במעשיו אלו לזכות מההפקר ה"ז קנה:
==סעיף כח==
<קטע סוף=כו/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כז|סעיף כז]]==
<קטע התחלה=כז/>
היה משכון ישראל ביד הגר וכשמת הגר בא ישראל אחר והחזיק במשכון זה מוציאין אותו מידו שכיון שמת הגר בטל שעבודו וה"ה אם יש לו לגר שטר חוב על משכונות קרקע מוחזקת:
<קטע סוף=כז/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כח|סעיף כח]]==
<קטע התחלה=כח/>
היה משכון הגר ביד ישראל ובא ישראל אחר והחזיק בו לוקח ממנו הראשון כנגד מעותיו והאחרון קונה את השאר בד"א כשלא היה המשכון בחצר הראשון אבל אם היה בחצרו חצרו קונה לו שלא מדעתו ואין לזה האחרון כלום:
: {{רמ"א|הגה: וה"ה לפקדון של גר שביד ישראל (ב"י בשם התרומות) מיהו אם הוא דבר דלא הוה ליה לידע לבעל החצר לא קנה (מרדכי פ"ב דמציעא) וע"ל [[שולחן ערוך חושן משפט רסח|סי' רס"ח]]. היה הגר חייב לישראל בשטר או בעדים אין שום אדם יכול להחזיק [בשעור החוב] והמחזיק בנכסיו יש לו דין יורש והבא לפרוע ממנו כבא ליפרע מן היורשין (המגיד פ"ב דזכיה וב"י בשם בעל העיטור)}}:
<קטע סוף=כח/>
 
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה כט|סעיף כט]]==
<קטע התחלה=כט/>
גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהם עבדים גדולים קנו עצמם בני חורין קטנים כל המחזיק בהם זכה:
גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהם עבדים גדולים קנו עצמם בני חורין קטנים כל המחזיק בהם זכה:
 
<קטע סוף=כט/>
==סעיף ל==
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה ל|סעיף ל]]==
גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שעדיין לא מת או שיש לו בן או שאשתו מעוברת כולם חייבים להחזיר החזירו כולם ואח"כ שמעו ששמועה ראשונה אמת היתה ובראשונה מת או מת בנו מקודם או הפילה אשתו כל המחזיק בשניי' קנה ובראשונה לא קנה:
<קטע התחלה=ל/>
 
גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו ושמעו שעדיין לא מת או שיש לו בן או שאשתו מעוברת כולם חייבים להחזיר החזירו כולם ואח"כ שמעו ששמועה ראשונה אמת היתה ובראשונה מת או מת בנו מקודם או הפילה אשתו כל המחזיק בשניי' קנה ובראשונה לא קנה:
==סעיף לא==
<קטע סוף=ל/>
==[[שולחן ערוך חושן משפט ערה לא|סעיף לא]]==
<קטע התחלה=לא/>
גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו עלו חובות כל מלוה שנגבית מהיורשים ומהלקוחות נגבית גם מאלו שזכו בהם ואין גובים מהם אלא בשבוע' היו רבים שהחזיקו בהם האחרון נפסד אין לו גובין משלפניו:
<קטע סוף=לא/>