פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט
{{שולחן ערוך|יורה דעה|רמח|רמט|רנ|כמה חייב ליתן וכיצד יתננה|16}}
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט א|סעיף א]]==
<קטע התחלה=א/>
שיעור נתינתה אם ידו משגת יתן כפי צורך העניים ואם אין ידו משגת כל כך יתן עד חומש נכסיו מצוה מן המובחר ואחד מעשרה מדה בינונית פחות מכאן עין רעה וחומש זה שאמרו שנה ראשונה מהקרן מכאן ואלך חומש שהרויח בכל שנה:
: {{רמ"א|הגה: ואל יבזבז אדם יותר מחומש שלא יצטרך לבריות (ב"י בשם הגמ' פ' נערה שנתפתתה) ודוקא כל ימי חייו אבל בשעת מותו יכול אדם ליתן צדקה כל מה שירצה (ג"ז שם פ' מציאת האשה ומייתי לה רי"ף ורא"ש ור"ן ומרדכי) ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה כגון נרות לבית הכנסת או שאר דבר מצוה רק יתננו לעניים (מהרי"ל הל' ראש השנה)}}:
<קטע סוף=א/>
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט ב|סעיף ב]]==
<קטע התחלה=ב/>
לעולם לא ימנע אדם עצמו פחות משלישית השקל לשנה ואם נתן פחות מזה לא קיים מצות צדקה:
 
<קטע סוף=ב/>
==סעיף ג==
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט ג|סעיף ג]]==
צריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות בשמחה ובטוב לבב ומתאונן עם העני בצערו ומדבר לו דברי תנחומין ואם נתנה בפנים זועפות ורעות הפסיד זכותו:
<קטע התחלה=ג/>
 
צריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות בשמחה ובטוב לבב ומתאונן עם העני בצערו ומדבר לו דברי תנחומין ואם נתנה בפנים זועפות ורעות הפסיד זכותו:
==סעיף ד==
<קטע סוף=ג/>
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט ד|סעיף ד]]==
<קטע התחלה=ד/>
אם שאל לו העני ואין לו מה יתן לו לא יגער בו ויגביה קולו עליו אלא יפייסנו בדברים ויראה לבו הטוב שרצונו ליתן לו אלא שאין ידו משגת:
: {{רמ"א|הגה: ואסור להחזיר העני השואל ריקם אפילו אין נותן לו רק גרוגרת אחת שנאמר {{ממ|תהילים|עד|כא}} "אל ישוב דך נכלם" (לשון הטור לקמן [[טור יורה דעה רנ|סי' ר"ן]] בשם הרמב"ם)}}:
<קטע סוף=ד/>
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט ה|סעיף ה]]==
<קטע התחלה=ה/>
אם יכול לעשות לאחרים שיתנו שכרו גדול משכר הנותן:
 
<קטע סוף=ה/>
==סעיף ו==
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט ו|סעיף ו]]==
שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו מעלה הגדולה שאין למעלה ממנה המחזיק ביד ישראל המך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק ידו שלא יצטרך לבריות ולא ישאל ועל זה נאמר והחזקת בו:
<קטע התחלה=ו/>
 
שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו מעלה הגדולה שאין למעלה ממנה המחזיק ביד ישראל המך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק ידו שלא יצטרך לבריות ולא ישאל ועל זה נאמר והחזקת בו:
==סעיף ז==
<קטע סוף=ו/>
פחות מזה הנותן צדקה לעני ולא ידע למי יתן ולא ידע העני ממי מקבל וקרוב לזה הנותן לקופה של צדקה ולא יתן אדם לקופה של צדקה אלא אם כן יודע שהממונה עליה נאמן ויודע לנהוג בה כשורה:
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט ז|סעיף ז]]==
 
<קטע התחלה=ז/>
==סעיף ח==
פחות מזה שיודע הנותן צדקה לעני ולא ידע למי נותןיתן ולא ידע העני ממי לוקחמקבל כגוןוקרוב גדולילזה החכמיםהנותן שהיולקופה הולכיםשל בסתרצדקה ומשליכיםולא המעותיתן בפתחיאדם הענייםלקופה וכזהשל ראויצדקה לעשותאלא ומעלהאם טובהכן היאיודע אםשהממונה איןעליה ממוניםנאמן עלויודע הצדקהלנהוג נוהגיםבה כשורה:
<קטע סוף=ז/>
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט ח|סעיף ח]]==
==סעיף ט==
<קטע התחלה=ח/>
פחות מזה שיודע העני ממי נוטל ולא ידע הנותן למי נותן כגון החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהם ומשליכים אותם לאחוריהם ובאים העניים ונוטלין כדי שלא יהיה להם בושה:
פחות מזה שיודע הנותן למי נותן ולא ידע העני ממי לוקח כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליכים המעות בפתחי העניים וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא אם אין ממונים על הצדקה נוהגים כשורה:
 
<קטע סוף=ח/>
==סעיף י==
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט ט|סעיף ט]]==
פחות מזה שיתן לעני בידו קודם שישאל:
<קטע התחלה=ט/>
 
פחות מזה שיודע העני ממי נוטל ולא ידע הנותן למי נותן כגון החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהם ומשליכים אותם לאחוריהם ובאים העניים ונוטלין כדי שלא יהיה להם בושה:
==סעיף יא==
<קטע סוף=ט/>
פחות מזה שיתן לו כראוי אחר שישאל:
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט י|סעיף י]]==
 
<קטע התחלה=י/>
==סעיף יב==
פחות מזה שיתן לולעני פחותבידו מהראויקודם בסבר פנים יפותשישאל:
<קטע סוף=י/>
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט יא|סעיף יא]]==
==סעיף יג==
<קטע התחלה=יא/>
פחות מזה שיתן לענילו בידוכראוי קודםאחר שישאל:
<קטע סוף=יא/>
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט יב|סעיף יב]]==
<קטע התחלה=יב/>
פחות מזה שיתן לו פחות מהראוי בסבר פנים יפות:
<קטע סוף=יב/>
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט יג|סעיף יג]]==
<קטע התחלה=יג/>
פחות מזה שיתן לו בעצב:
: {{רמ"א|הגה: ועל כל פנים לא יתפאר האדם בצדקה שנותן ואם מתפאר לא די שאינו מקבל שכר אלא אפילו מענישין אותו עליה (סמ"ג מביאו ב"י סי' רמ"ז) ומ"מ מי שמקדיש דבר לצדקה מותר לו שיכתוב שמו עליו שיהא לו לזכרון וראוי לעשות כן (תשובת רשב"א סימן תקפ"ב)}}:
<קטע סוף=יג/>
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט יד|סעיף יד]]==
<קטע התחלה=יד/>
טוב ליתן פרוטה לעני קודם כל תפלה שנאמר אני בצדק אחזה פניך:
 
<קטע סוף=יד/>
==סעיף טו==
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט טו|סעיף טו]]==
גבאי צדקה שיש בידם מעות צדקה ישיאו בהם בתולות עניות שאין צדקה גדולה מזו:
<קטע התחלה=טו/>
 
גבאי צדקה שיש בידם מעות צדקה ישיאו בהם בתולות עניות שאין צדקה גדולה מזו:
==סעיף טז==
<קטע סוף=טו/>
==[[שולחן ערוך יורה דעה רמט טז|סעיף טז]]==
<קטע התחלה=טז/>
יש מי שאומר שמצות בית הכנסת עדיפא ממצות צדקה ומצות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים עניים עדיף ממצות בית הכנסת:
: {{רמ"א|הגה: מה שנוהגין לפסוק צדקה עבור מתים בשעת הזכרת נשמות מנהג ותיקין הוא ומהני לנשמותיהם (רוקח סי' רי"ז)}}:
<קטע סוף=טז/>