פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט
{{שולחן ערוך|יורה דעה|רא|רב|רג|דיני דברים החוצצים בטבילת כלים|9}}
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב א|סעיף א]]==
<קטע התחלה=א/>
אלו חוצצין בכלים -- הזפת והמור (<small>יש מפרש החמר ויש מפרש המסתיכ"ו או המוסק"ו</small>) בכלי זכוכית, בין מבפנים בין מבחוץ:
 
<קטע סוף=א/>
==סעיף ב==
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב ב|סעיף ב]]==
<קטע התחלה=ב/>
כל דבר שדרך להקפיד עליו - חוצץ, ואם לאו - אינו חוצץ, אא"כ היה חופה את רובו. (רמב"ם פ"ג):
: {{רמ"א|הגה: שחרורית הדבוק ביורה מבחוץ הוי כדופן הכלי ודרכו בכך ואינו חוצץ ([[טור יורה דעה קכ|ב"י ס"ס ק"כ]] בשם הרא"ש)}}:
<קטע סוף=ב/>
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב ג|סעיף ג]]==
<קטע התחלה=ג/>
ידות הכלים שאינן עומדים להיות קבועים כגון שהכניסן שלא כדרכן או שלא הכניסם כולם או שהכניסם כולם ונשברו -- חוצצין:
 
<קטע סוף=ג/>
==סעיף ד==
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב ד|סעיף ד]]==
כל ידות הכלים שנשתברו, כגון יד המגל והסכין, אם משמשין מעין מלאכתן ראשונה -- אין חוצצין. ואם לאו -- חוצצין:
<קטע התחלה=ד/>
 
כל ידות הכלים שנשתברו, כגון יד המגל והסכין, אם משמשין מעין מלאכתן ראשונה -- אין חוצצין. ואם לאו -- חוצצין:
==סעיף ה==
<קטע סוף=ד/>
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב ה|סעיף ה]]==
<קטע התחלה=ה/>
מגל שנשברה ידו: מן השפה ולפנים -- אינה חוצצת מפני שהיא כבית הסתרים; מן השפה ולחוץ -- אם משמשת מעין מלאכתה -- אינה חוצצת, ואם לאו -- חוצצת.
 
סירגה בגמי או במשיחה הרי זו חוצצת. דבקה בשרף אינה חוצצת.
<קטע סוף=ה/>
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב ו|סעיף ו]]==
<קטע התחלה=ו/>
כלי שכפה פיו למטה והכניסו למים, אם פיו צר קצת ולא הפך פיו למעלה, לא עלתה לו טבילה לפי שלא יגיעו המים לשוליו אפילו אם מכניסו כולו למים.
: {{רמ"א|הגה: מותר לטבול כלי בתוך כלי אם יש בפי החיצון כשפופרת הנוד (טור). ויזהר שכלי הפנימי יהא רפוי בתוך כלי החיצון (מרדכי סוף עבודת כוכבים). ולכן לא יתחוב סכינים תוך דלי ויטבלם כי לא תעלה טבילה בראשם (או"ה כלל נ"ח). וכן אם הכלי הפנימי הוא כבד ומונח תוך החיצון לא תעלה לו טבילה במקום שמונח. ועיין לעיל [[שולחן ערוך יורה דעה רא#סעיף ט|סי' ר"א סעיף ט']]}}:
<קטע סוף=ו/>
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב ז|סעיף ז]]==
<קטע התחלה=ז/>
כלי שצר מכאן ומכאן ורחב באמצע אין המים באים לו לכל צד עד שיטהו על צדו.
 
<קטע סוף=ז/>
==סעיף ח==
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב ח|סעיף ח]]==
כל כלי שפיו צר {{רמ"א|(יותר משפופרת הנוד)}} צריך להשהותו במים עד שיתמלא או ימלאנו קודם שיכניסנו למקוה (או"ה שם):
<קטע התחלה=ח/>
 
כל כלי שפיו צר {{רמ"א|(יותר משפופרת הנוד)}} צריך להשהותו במים עד שיתמלא או ימלאנו קודם שיכניסנו למקוה (או"ה שם):
==סעיף ט==
<קטע סוף=ח/>
==[[שולחן ערוך יורה דעה רב ט|סעיף ט]]==
<קטע התחלה=ט/>
ידות הכלים שהם ארוכות ועתיד לקוצצן מטביל עד מקום שעתיד לקוצצן ודיו.
<קטע סוף=ט/>