פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[611588] תיקונים קלים
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח: תשי"ט, 86|חוק שירות המדינה (מינויים)|http://fs.knesset.gov.il/3/law/3_lsr_209624.pdf}}; {{ח:תיבה|תש"ך, 99|חוק אימוץ ילדים|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_210105.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ"ב, 25|תיקון מס' 2|http://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209623.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ"ג, 110|תיקון מס' 3}}; {{ח:תיבה|תשמ"ג, 34|תיקון מס' 7 לחוק שירות המדינה (משמעת)|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_209616.pdf}}, {{ח:תיבה|46|ת"ט}}; {{ח:תיבה|תשנ"א, 55|תיקון מס' 5|http://fs.knesset.gov.il/12/law/12_lsr_210791.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ד, 66|תיקון מס' 6|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211113.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ה, 500|תיקון מס' 7|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211674.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ו, 188|תיקון מס' 8|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211306.pdf}}, {{ח:תיבה|222|חוק משק החשמל|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211303.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ח, 157|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"א, 78|תיקון מס' 11|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300299.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ב, 96|חוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300449.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ה, 718|תיקון מס' 13|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299711.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ט, 87|תיקון מס' 14|http://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300832.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"א, 7|תיקון מס' 15|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_300910.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ה, 105|חוק הבחירות (תיקוני חקיקה)|http://knesset.gov.il/laws/data/law/2484/2484_1.pdf}}.
 
תיקון התוספת: {{ח:תיבה|י"פ, הודעות תוספת: תש"ל 458|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|1710|הודעה על שינוי ברשימת המשרות בתוספת}}, {{ח:תיבה|2272|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ב, 2368|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|תשל"ג, 1628|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ד, 1340|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ו, 1314|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ז, 170|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|744|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|1336|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ח, 1616|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ט, 357|הודעה על הוספת משרות בתוספת}}; {{ח:תיבה|תש"ם 1482|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1842|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ"ב, 2|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1398|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1736|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ"ד, 2730|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ"ט, 178|הודעה בדבר שינוי רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש"ן, 2786|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשנ"א, 814|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ"ב, 2412|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|3376|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|3696|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ"ג, 590|הודעה על הוספת משרת מנהל לשכת העתונות הממשלתית}}, {{ח:תיבה|807|הודעה על הוספת משרת המשנה למנהל הכללי למשרד ראש הממשלה}}, {{ח:תיבה|1690|הודעה על הוספת משרת הציר-יועץ הכלכלי בבריסל}}; {{ח:תיבה|תשנ"ה, 2|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2166|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|3759|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת ומחיקת משרה מרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ"ח, 716|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש"ס, 1460|הודעה על גריעת משרות מן התוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשס"ב, 3284|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ג, 404|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ד, 1322|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1554|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1870|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ה, 82|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|915|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1179|2 הודעות על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2641|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4028|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ו, 1238|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ז, 135|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1571|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2804|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3553|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ח, 96|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1322|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1540|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2556|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2890|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3050|הודעות על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3520|הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|3978|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4532|ת"ט}}; {{ח:תיבה|תשס"ט, 2966|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|128|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש"ע, 3230|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4270|הודעה בדבר גריעת משרה מרשימת המשרות המנויות בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"א, 1270|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2402|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4240|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4832|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5164|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5852|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6314|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6466|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"ב, 1970|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3925|ת"ט}}, {{ח:תיבה|3952|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5650|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"ג, 750|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"ד, 5784|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6698|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"ה, 2|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|646|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3042|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3042|הודעה על תיקון שם בעל תפקיד ברשימת המשרות שבתוספת}}.
 
הודעות פטור: {{ח:תיבה|י"פ, הודעות פטורים: תשכ"א, 386|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ"ג, 422|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ"ד, 2|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|89|הודעה בדבר פטור ממכרז בכנסת}}, {{ח:תיבה|1651|הודעה בדבר פטור ממכרז למשה בלשכת נשיא המדינה}}; {{ח:תיבה|תשכ"ה, 966|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מבקר המדינה}}, {{ח:תיבה|2666|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ"ו, 1320|הודעה בדבר היתרים למינוי למשרה בלי מכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ"ז, 290|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1502|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1502|הודעה על פטור מתחולת החוק}}, {{ח:תיבה|1890|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|2322|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ"ח, 510|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1054|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1414|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשכ"ט, 1081|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תש"ל, 69|הודעה בדבר היתרים למינוי למשרה במשרד מבקר המדינה בלי מכרז}}, {{ח:תיבה|1302|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1622|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1710|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1950|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מבקר המדינה}}, {{ח:תיבה|2386|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל"א, 270|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1886|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1886|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל"ב, 206|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1030|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1806|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל"ג, 450|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|530|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1268|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל"ד, 62|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1340|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל"ה, 1054|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל"ו, 1056|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל"ז,296|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1126|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1912|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשל"ח, 1320|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|2220|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תש"ם 1482|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשמ"ט, 1796|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מבקר המדינה}}, {{ח:תיבה|2826|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|4013|הודעה בדבר היתרים למינוי למשרה בלי מכרז}}; {{ח:תיבה|תשנ"א, 1102|הודעה על פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשנ"ב, 50|תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|3376|הודעה על פטור מתחולת החוק}}; {{ח:תיבה|תשנ"ד, 1994|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|3514|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|3514|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשנ"ה|הודעה בדבר פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשנ"ז, 5392|הודעה בדבר החלת ייצוג הולם על רשויות מקומיות}}, {{ח:תיבה|5392|הודעה בדבר פטור ממכרז פומבי לעוזרים משפטיים לשופטי בית המשפט העליון ולעוזרים למנהלים הכלליים של משרדי הממשלה}}, {{ח:תיבה|5392|הודעה בדבר פטור ממכרז פומבי למשרות בדרוגים שונים}}; {{ח:תיבה|תשנ"ח, 2898|הודעה על פטור ממכרז למשרות שהוקצו לשילוב עולי אתיופיה בשירות המדינה (פרויקט תלת שנתי 1999-1997)}}; {{ח:תיבה|תשנ"ט, 402|הודעה בדבר פטור ממכרז לעוזרים משפטיים לנשיא בית הדין לעבודה ולנשיאי בתי משפט מחוזיים}}, {{ח:תיבה|3444|הודעה בדבר תנאים למינוי למשרות מסוימות}}, {{ח:תיבה|3444|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות מסוימות במועצה לבטחון לאומי}}, {{ח:תיבה|3444|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרת נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות}}, {{ח:תיבה|3445|הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות דיפלומטיות מסוימות}}; {{ח:תיבה|תש"ס, 1458|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1459|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1459|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2414|תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|4894|הודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשםטי לממשלה}}, {{ח:תיבה|4895|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס"א, 1402|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|תשס"א, 1402|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1712|תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1876|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|3176|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3312|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3440|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3440|תיקון הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס"ב, 3432|תיקון הודעה בדבר פטור ממכרז למשרות דיפלומטיות מסוימות}}; {{ח:תיבה|תשס"ג, 400|8 הודעות על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1758|3 הודעות בדבר פטור מחובת מכרז ותנאים}}; {{ח:תיבה|תשס"ד, 1322|הודעה בדבר קביעת משרה במשרד לביטחון הפנים שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1354|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1870|הודעה על קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2386|הודעה ולפיה על משרת פרקליט המדינה לא תחול חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3168|הודעה על קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3352|תיקון זמני להודעה ולפיה על משרת פרקליט המדינה לא תחול חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3432|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3496|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס"ה, 298|הודעה בדבר קביעתמשרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|915|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1090|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1179|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2056|ביטול הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|2523|הודעה בדבר פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|2641|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4028|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס"ו, 1238|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1884|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2088|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2514|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס"ז, 134|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|434|הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1571|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2804|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3552|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס"ח, 96|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1322|2 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1540|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2508|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2556|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3186|הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליהן חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשס"ט, 107|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1613|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2965|הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4376|הודעות בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|5254|הודעות בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|תש"ע, 128|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1714|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3230|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשע"א, 794|הודעה על פטור מחובת מכרז למשרות במינהלת "תנופה"}}, {{ח:תיבה|1158|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2402|תיקון הודעה בדבר קביעת משרות במשרד הפנים שלא תחול עליהן חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4240|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|5804|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4240|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|6234|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|6602|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשע"ב, 470|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1970|הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז}}, {{ח:תיבה|2810|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|4747|הודעות על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|5650|תיקון הודעה בדבר קביעת משר שלא תחול עליה חובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשע"ג,558|הודעה על פטור ממכרז}}, {{ח:תיבה|1494|הודעות על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1594|הודעות על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1662|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3588|הודעה על פטור ממכרז}}; {{ח:תיבה|תשע"ד 692|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1096|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|3074|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|6398|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|6826|הודעה על פטור מחובת מכרז}}; {{ח:תיבה|תשע"ה, 26|הודעה על פטור מחובת מכרז}}, {{ח:תיבה|1726|הודעה על פטור מחובת מכרז}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף|23|מינוי באישור הממשלה|תיקון: תשכ"ג, תשע"א}}
למשרה מן המשרות המפורטות {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} לחוק זה}} לא יתמנה אדם אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע; הממשלה רשאית להוסיף על רשימת המשרות שבתוספת ולגרוע ממנה;
 
{{ח:סעיף|23א|הטלת תפקיד באופן זמני|תיקון: תשע"א}}
תחילת חוק זה היא בתום שלושה חדשים לאחר פרסומות ברשומות.
 
{{ח:קטע2|תוספת|תוספת|תיקון: תשכ"ג, תשנ"ו-2, י"פ הודעות}}
 
{{ח:קטע3||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 23|סעיף 23}}}}}}
{{ח:הערה|(הועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|16א||תיקון: י"פ, תשע"ב-2|עוגן=תוספת פרט 16א}}
רשם הקבלנים;
 
ראש מינהל המחקר החקלאי;
 
{{ח:סעיף*|26א||תיקון: י"פ תשע"ה-2|עוגן=תוספת פרט 26א}}
מנהל הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב;
 
 
{{ח:סעיף*|42||תיקון: י"פ תשע"א-2|עוגן=תוספת פרט 42}}
{{ח:הערה|(הועברהועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|42א||תיקון: י"פ, תשס"ט|עוגן=תוספת פרט 42א}}
ראש הרשות לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד הפנים;
 
 
{{ח:סעיף*|44ב||תיקון: י"פ תשע"א-4, תשע"ד-2|עוגן=תוספת פרט 44ב}}
{{ח:הערה|(הועברהועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|44ג||תיקון: י"פ תשע"א-5|עוגן=תוספת פרט 44ג}}
מנהל מינהל אזורי פיתוח;
 
{{ח:קטע4||משרד התרבות והספורט|תיקון: י"פ, תשס"ט-2}}
 
{{ח:סעיף*|59א||תיקון: י"פ, תשס"ט-2|עוגן=תוספת פרט 59א}}
מנהל מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט
 
 
{{ח:סעיף*|60||תיקון: י"פ תשע"א-4|עוגן=תוספת פרט 60}}
{{ח:הערה|(הועברהועברה);}}
 
{{ח:סעיף*|60א||תיקון: י"פ תש"ע-2|עוגן=תוספת פרט 60א}}