פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[611309] הגהה קלה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח: תשי"ט, 86|חוק שירות המדינה (מינויים)|http://fs.knesset.gov.il/3/law/3_lsr_209624.pdf}}; {{ח:תיבה|תש"ך, 99|חוק אימוץ ילדים|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_210105.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ"ב, 25|תיקון מס' 2|http://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209623.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ"ג, 110|תיקון מס' 3}}; {{ח:תיבה|תשמ"ג, 34|תיקון מס' 7 לחוק שירות המדינה (משמעת)|10http:209616//fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_209616.pdf}}, {{ח:תיבה|46|ת"ט}}; {{ח:תיבה|תשנ"א, 55|תיקון מס' 5|http://fs.knesset.gov.il/12/law/12_lsr_210791.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ד, 66|תיקון מס' 6|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211113.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ה, 500|תיקון מס' 7|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211674.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ו, 188|תיקון מס' 8|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211306.pdf}}, {{ח:תיבה|222|חוק משק החשמל|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211303.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ח, 157|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"א, 78|תיקון מס' 11|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300299.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ב, 96|חוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300449.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ה, 718|תיקון מס' 13|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299711.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ט, 87|תיקון מס' 14|http://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300832.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"א, 7|תיקון מס' 15|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_300910.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ה, 105|חוק הבחירות (תיקוני חקיקה)|http://knesset.gov.il/laws/data/law/2484/2484_1.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף|19|מכרז}}
לא יתמנה אדם עובד המדינה אלא לאחר שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי, על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו, בין שנתפנתה המשרה ובין שהיא עשויה להתפנות.
{{ח:הערה|(פורסמו הודעות על פטור ממכרז י"פ: תשכ"א, עמ' 386; תשכ"ג 422)}}
 
{{ח:סעיף|20|כללי המכרז|תיקון: תשכ"ג}}
{{ח:סעיף|35|הצהרה על רכוש|תיקון: תשנ"א}}
עובד המדינה הנמנה עם נושאי משרות או בעלי דרגות שקבעה לענין זה הממשלה על-פי הצעת נציב שירות המדינה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת חייב להצהיר על נכסיו ועל חובותיו, שלו ושל בן-זוגו החי אתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו, ועל מקורות הכנסתם בעבר במידה שהם עשויים להיות גם מקורות הכנסתם בעתיד; דרכי ההצהרה, טפסיה ומועדי הגשתה ייקבעו בתקנות.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(תיקון תש"ך: בסעיף זה, "ילד" – לרבות מאומץ)}}
 
{{ח:סעיף|36|סודיות}}
{{ח:סעיף|36|מי שהגיעה אליו ידיעה שנמסרה בהצהרה לפי {{ח:פנימי|סעיף 35|סעיף 35}} חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא למי שהוסמך לכך כדין; העובר על הוראת סעיף זה, דינו – מאסר שנה אחת.}}
 
{{ח:סעיף|37|עובדים זמניים}}
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} יועץ לממשלה
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} מזכיר הממלשה
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} פרקליט המדינה
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} החשב הכללי
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} הממונה על התקציבים
 
{{ח:סעיף*||::ממונה על מחוז}}
ממונה על מחוז
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} מנהל עניני המים
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} הממונה על מינהל ההסברה
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} שגריר
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} ציר
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} קונסול כללי
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} כל משרה שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה על ידי הממשלה, כל עוד לא הועברה סמכות המינוי לאחר לפי כל דין.
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} יושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל;
 
{{ח:סעיף*||}}
{{ח:תת|}} מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והתשתית.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום כ"ז אדר ב' תשי"ט (6 באפריל 1959).}}