פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[608636] הגהה
<div class="law-toc-2">{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו': תחילה, הוראת שעה והוראות מעבר}}</div>
</div>
ש
 
{{ח:קטע2|פרק א|פרק א': הגדרות}}
בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:}}
{{ח:תתתתת|1}} זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;
{{ח:תתתתת|2}} הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;
{{ח:תתתתת|3}} הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
{{ח:תתתתת|4}} הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"בעל עניין" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הגורם המפעיל" – הגורם המפעיל לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות חוק זה, שמונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיף 2(א)}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק הרשות השנייה" – {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"חוק התקשורת" – {{ח:חיצוני|חוק התקשורת (בזק ושידורים)|חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"טכנולוגיית חדות גבוהה" – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה גבוהה של שידורי טלוויזיה (High-Definition (HD));}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"טכנולוגיית חדות רגילה" – טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה רגילה של שידורי טלוויזיה (Standard-Definition (SD));}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"היום הקובע" – יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014);}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"המועצה לשידורי כבלים ולוויין" – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה בחוק התקשורת;}}
{{ח:תתת|3}} הקמת תחנות שידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;
{{ח:תתת|4}} רכישת המשדרים;
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"רשות השידור" – {{ח:הערה|(ההגדרה תימחק ב-1 באפריל 2015)}} כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק רשות השידור|בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"הרשות השנייה" – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו|חוק הרשות השנייה}};}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שידורים" – שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"שליטה" – כהגדרתה בחוק התקשורת;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תאגיד השידור הציבורי" – {{ח:הערה|(החל מ-1 באפריל 2015)}} כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק השידור הציבורי|בחוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014}}.}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תחנת שידור ספרתית" – תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|"תחנת שידור" – מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;}}