פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 2 בתים ,  לפני 4 שנים
[606363]
{{ח:תת|ד}} על רישיון הפעלה מבצעית ומפרטי הפעלה שניתנו מאת המנהל לפני יום התחילה, לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)|תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981}} ({{ח:פנימי|פרק יד|בפרק זה}} – תקנות ההפעלה), ועמדו בתוקפם ערב היום האמור, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} ניתנו רישיון ומפרטי הפעלה כאמור לשם הפעלה מסחרית של כלי טיס – יראו אותם כרישיון הפעלה אווירית וכמפרטי הפעלה שניתנו לפי {{ח:פנימי|פרק ב סימן ג|סימן ג' לפרק ב'}};
{{ח:תתתתת|2}} ניתנו רישיון ומפרטי הפעלה כאמור למפעיל כלי טיס בהפעלה כללית או למפעיל כלי רחיפה – הם יוסיפו לעמוד בתוקף, אלא אם כן קבע השר הוראה אחרת בעניין זה.
{{ח:תת|ה}} רישיון למכון בדק ורישיון אחזקה עצמית שניתנו מאת המנהל לפני יום התחילה, לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית)|תקנות המכונים}}, ועמדו בתוקפם ערב היום האמור, יראו אותם כרישיון להפעלת מכון בדק שניתן לפי {{ח:פנימי|פרק ב סימן ד|סימן ד' לפרק ב'}}; ואולם רישיון אחזקה עצמית שניתן מאת המנהל לפני יום התחילה לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית)|התקנות האמורות}}, לעובד טיס, לצורך ביצוע פעולות בדק בכלי טיס הרשום על שמו בפנקס הרישום והמיועד להפעלה כללית, יראו אותו כאישור לביצוע פעולות בדק באופן עצמי שניתן לפי {{ח:פנימי|סעיף 23|סעיף 23(א)(2)}}.
{{ח:תת|ו}} רישיון שניתן לרשות שדות התעופה מאת המנהל לפני יום התחילה לפי {{ח:חיצוני|תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)#סעיף 66|תקנה 66(א) לתקנות ההפעלה}}, ועמד בתוקפו ערב היום האמור, יראו אותו כרישיון שניתן לפי {{ח:פנימי|פרק ב סימן ה|סימן ה' לפרק ב'}}, להפעלת יחידות הנת"א שהפעילה רשות שדות התעופה ערב יום התחילה, והוא יעמוד בתוקפו עד תום שנתיים מהיום האמור.