פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 6 בתים ,  לפני 5 שנים
[571270] חוק הטיס
 
{{ח:סעיף|176|העברת סמכויות וחובות ממדינת הרישום למדינת המפעיל – תחולת דינים}}
{{ח:תת|א}} נחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה חברה לפי {{ח:חיצוני|אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית#סעיף 83BIS83-2|סעיף 83BIS לאמנה}}, ולפיו הסמכויות והחובות בעניינים המפורטים באותו סעיף מועברות, כולן או חלקן, ממדינת הרישום למדינת המפעיל, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} היתה מדינת ישראל מדינת הרישום של כלי טיס שלגביו חל ההסכם – יראו את כלי הטיס האמור ככלי טיס זר שהמדינה החברה היא מדינת הרישום שלו, לעניין הדין החל בעניינים המוסדרים בהסכם;
{{ח:תתת|2}} היתה מדינת ישראל מדינת המפעיל של כלי טיס שלגביו חל ההסכם – יראו את כלי הטיס האמור ככלי טיס ישראלי לעניין הדין החל בעניינים המוסדרים בהסכם.
{{ח:תת|ב}} הוראות פסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א) לא יחולו כלפי מדינה חברה שאינה צד להסכם כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|1}} ההסכם כאמור בסעיף קטן (א) נרשם בארגון התעופה הבין-לאומי ופורסם, בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית#סעיף 83BIS83-2|סעיף 83BIS לאמנה}};
{{ח:תתת|2}} דבר קיומו של ההסכם כאמור בסעיף קטן (א) והיקף תחולתו הובאו לידיעת המדינה החברה האחרת.