פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 2,637 בתים ,  לפני 5 שנים
[571270] חוק הטיס
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח תשע"א, 830||חוק הטיס}}, {{ח:תיבה|949||תיקון}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
{{ח:סעיף*||}}
<div style="columns: 2 auto; -moz-columns: 2 auto; -webkit-columns: 2 auto; text-align: right; padding-bottom: 1em;">
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק א|פרק א': הגדרות}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב': רישוי העוסקים במקצועות התעופה וחובותיהם}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן א|סימן א': עובדי טיס ואנשי צוות}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן ב|סימן ב': הדרכה לתפקידי עובדי טיס}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן ג|סימן ג': הפעלה מסחרית של כלי טיס}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן ד|סימן ד': ביצוע פעולות בדק ותחזוקה קלה}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן ה|סימן ה': מתן שירותים לניהול תעבורה אווירית}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן ו|סימן ו': הפעלת שדות תעופה ומנחתים}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן ז|סימן ז': מיתקן עזר לטיסה}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן ח|סימן ח': ביטול, התליה והגבלה של רישיונות ואישורים}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן ט|סימן ט': איסורים לעניין רישיונות ואישורים}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ב סימן י|סימן י': הוראות כלליות לעניין רישיונות}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג': כלי טיס}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ג סימן א|סימן א': תיכון וייצור של כלי טיס וציוד תעופתי}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ג סימן ב|סימן ב': רישום וסימון כלי טיס}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ג סימן ג|סימן ג': כשירות אווירית נמשכת}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ג סימן ד|סימן ד': תנאים להפעלת כלי טיס}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ג סימן ה|סימן ה': הוראות כלליות לעניין פרק ג'}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד': מרחב הפיקוח התעופתי}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה': כלי רחיפה}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו': סמכויות פיקוח}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז': חקירת אירוע בטיחותי}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ז סימן א|סימן א': הגדרות}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ז סימן ב|סימן ב': חקירה בטיחותית ומטרתה}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ז סימן ג|סימן ג': הודעות על אירוע בטיחותי}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ז סימן ד|סימן ד': החוקר הראשי וחוקרים אחרים}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ז סימן ה|סימן ה': דוח חקירה בטיחותית}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ז סימן ו|סימן ו': הוראות כלליות לעניין פרק ז'}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ז סימן ז|סימן ז': אירוע בטיחותי מעורב-צבאי}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק ז סימן ח|סימן ח': אירוע בטיחותי מעורב-משטרתי}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק ח|פרק ח': מידע בטיחותי}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק ט|פרק ט': עונשין}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק י|פרק י': עיצום כספי}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק י סימן א|סימן א': הפרות}}</div>
<div styleclass="fontlaw-size: 90%; margintoc-right: 50px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;3">{{ח:פנימי|פרק י סימן ב|סימן ב': הטלת עיצום כספי ותשלומו}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק יא|פרק י"א: הוראות שונות}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק יב|פרק י"ב: תחולה}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק יג|פרק י"ג: תיקונים עקיפים}}</div>
<div styleclass="marginlaw-right: 25px; paddingtoc-top: 3px; padding-right: 25px; text-indent: -25px;2">{{ח:פנימי|פרק יד|פרק י"ד: תחילה והוראות מעבר}}</div>
</div>
 
 
{{ח:סעיף|176|העברת סמכויות וחובות ממדינת הרישום למדינת המפעיל – תחולת דינים}}
{{ח:תת|א}} נחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה חברה לפי {{ח:חיצוני|אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית#סעיף 8383BIS-2|סעיף 83BIS לאמנה}}, ולפיו הסמכויות והחובות בעניינים המפורטים באותו סעיף מועברות, כולן או חלקן, ממדינת הרישום למדינת המפעיל, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|1}} היתה מדינת ישראל מדינת הרישום של כלי טיס שלגביו חל ההסכם – יראו את כלי הטיס האמור ככלי טיס זר שהמדינה החברה היא מדינת הרישום שלו, לעניין הדין החל בעניינים המוסדרים בהסכם;
{{ח:תתת|2}} היתה מדינת ישראל מדינת המפעיל של כלי טיס שלגביו חל ההסכם – יראו את כלי הטיס האמור ככלי טיס ישראלי לעניין הדין החל בעניינים המוסדרים בהסכם.
{{ח:תת|ב}} הוראות פסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א) לא יחולו כלפי מדינה חברה שאינה צד להסכם כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|1}} ההסכם כאמור בסעיף קטן (א) נרשם בארגון התעופה הבין-לאומי ופורסם, בהתאם להוראות {{ח:חיצוני|אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית#סעיף 8383BIS-2|סעיף 83BIS לאמנה}};
{{ח:תתת|2}} דבר קיומו של ההסכם כאמור בסעיף קטן (א) והיקף תחולתו הובאו לידיעת המדינה החברה האחרת.