פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הרחבה - הקלדה של התוכן החסר מקובץ סרוק
{{שולחן ערוך|יורה דעה|רא|רב|רג|?|10}}
 
==סעיף א==
אלו חוצצין בכלים הזפת והמור בכלי זכוכית בין מבפנים בין מבחוץ.
 
==סעיף ב==
כל דבר שדרך להקפיד עליו חוצץ ואם לאו אינו חוצץ אא"כ היה חופה את רובו.
 
==סעיף ג==
ידות הכלים שאינן עומדים להיות קבועים כגון שהכניסן שלא כדרכן או שלא הכניסם כולם או שהכניסם כולם ונשברו חוצצין.
 
==סעיף ד==
כל ידות הכלים שנשתברו כגון יד המגל והסכין אם משמשין מעין מלאכתן ראשונה אין חוצצין ואם לאו חוצצין
 
==סעיף ה==
מגל שנשברה ידו מן השפה ולפנים אינה חוצצת מפני שהיא כבית הסתרים מן השפה ולחוץ אם משמשת מעין מלאכתה אינה חוצצת ואם לאו חוצצת סירגה בגמי או במשיחה הרי זו חוצצת דבקה בשרף אינה חוצצת
 
==סעיף ו==
כלי שכפה פיו למטה והכניסו למים אם פיו צר קצת ולא הפך פיו למעלה לא עלתה לו טבילה לפי שלא יגיעו המים לשוליו אפילו אם מכניסו כולו למים
 
==סעיף ז==
כלי שצר מכאן ומכאן ורחב באמצע אין המים באים לו לכל צד עד שיטהו על צדו
 
==סעיף ח==
כל כלי שפיו צר צריך להשהותו במים עד שיתמלא או ימלאנו קודם שיכניסנו למקוה.
 
==סעיף ט==
ידות הכלים שהם ארוכות ועתיד לקוצצן מטביל עד מקום שעתיד לקוצצן ודיו
9

עריכות