טור אורח חיים תרפח: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
'''קראוה באדר ראשון ואחר כך ראו לעבר השנה קורין אותה באדר שני''' — משנה פרק קמא ([[מגילה ו ב]]). ודייק מינה בגמרא (שם), הא לענין סדר פרשיות, זה וזה שוין, כלומר, שאם קראו הארבע פרשיות בראשון, אין צריך לחזור ולקרותן בשני.
:['''בדק הבית:''' מני מתניתין? לא תנא קמא ולא רבי אליעזר ברבי יוסי ולא רבן שמעון בן גמליאל. ומסיק דמתניתין רבן שמעון בן גמליאל היא, דאמר: אפילו סדר פרשיות אי קרי בראשון קרי בשני, ופסק רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ולכן הנוסחא האמיתית בדברי רבינו: "וכן הפרשיות שעשו באדר הראשון, צריך לחזור לעשותן בשני", ולאפוקי מספרים דגרסי איפכא. ומכל מקום יש לתמוה. עד כאן]
:(ויש לתמוה) על רבינו, למה הוצרך לכתוב זה? דכיון שאנו קובעין על פי החשבון, לא שייך למימר "קראו את המגילה באדר ראשון ואחר כך ראו לעבר השנה". ואפשר שכתב כן, ללמדנו שאם טעו בני העיר וחשבו שהיתה שנה פשוטה, וקראו המגילה והפרשיות באדר הראשון, ואחר כך נודע להם שהיא מעוברת, חוזרין לקרות המגילה באדר השני ואינם צריכין לחזור לקרות הפרשיות: