שולחן ערוך אורח חיים רסה: הבדלים בין גרסאות בדף

שו"ע ורמ"א
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(יצירת דף עם התוכן "{{שולחן ערוך|אורח חיים|רסד|רסה|רסו|?|5}} ==סעיף א== ==שולחן ערוך ...")
 
(שו"ע ורמ"א)
{{שולחן ערוך|אורח חיים|רסד|רסה|רסו|?דין כלים הניתנים תחת הנר|54}}
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים רסה א|סעיף א]]==
אין נותנין כלי מנוקב מלא שמן על פי הנר כדי שיהא נוטף בתוכו, גזירה שמא יסתפק ממנו ויתחייב משום מכבה. ואם חיברו לו בסיד או בחרסית, מותר, דכיון שהוא כלי אחד בדיל מיניה משום איסור שבת:
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים רסה ב|סעיף ב]]==
לא ימלא קערה שמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהא שואבת, גזירה שמא יסתפק ממנו:
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים רסה ג|סעיף ג]]==
אין נותנין כלי בשבת תחת הנר לקבל שמן הנוטף, מפני שהוא מבטל כלי מהיכנו. ומותר ליתנו מבעוד יום; והשמן הנוטף, אסור להסתפק ממנו בשבת.
:'''הגה:''' ואסור ליגע בנר דולק כשהוא תלוי, אף על פי שאינו מטלטלו ואין בו משום מוקצה בנגיעה בעלמא, מכל מקום אסור, פן יתנדנד קצת מנגיעתו ויטה (א"ז):
 
==[[שולחן ערוך אורח חיים רסה ד|סעיף ד]]==
נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, מפני שאין בהם ממש, ואין כאן ביטול כלי מהיכנו. אבל לא יתן לתוכו מים אפילו מבעוד יום, מפני שמקרב זמן כיבוי הניצוצות. ומכל מקום מותר ליתן מים בעששית שמדליקים בה בערב שבת, כיון שאינו מתכוין לכיבוי, אלא להגביה השמן.
:'''הגה:''' ויש אןמרים, אפילו מתכוין לכיבוי, שרי, מאחר שאין המים בעין אלא תחת השמן, לא הוי אלא גרם כיבוי; וכן נוהגין (סמ"ג):
 
[[קטגוריה:הלכות שבת]]