ספרא (מלבי"ם)/פרשת אחרי מות/פרק ח: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
<קטע התחלה=ויקרא טז לא/><קטע התחלה=סימן עח/>[ג] ומנין שיום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה? ת"ל "שבתון" שבות.
 
יכול תהיה שבת בראשית אסורה בכולם? ת"ל "הוא"{{הערה|<small>מה שכתוב במשנה ג' ת"ל "הוא"-- הוא אסור בכולם ואין שבת בראשית אסור בכולם, הנה מפשטות לשון הזכר של אסור בכולם משמע דדריש מלת "הוּא" שכתוב אצל פרשת אמור- "שבת שבתון הוּא", ולא קאי על פר' אחרי מות שכתוב בלשון נקבה-- "שבת שבתון הִיא", ועי' במלבי"ם שמשמע להיפך, וצע"ע - ויקיעורויקיעורך</small>ך}}-- הוא אסור בכולם ואין שבת בראשית אסור בכולם. <קטע סוף=סימן עח/> <קטע סוף=ויקרא טז לא/>
 
<קטע התחלה=ויקרא טז לב/><קטע התחלה=סימן עט/>[ד] "וכפר הכהן אשר ימשח אותו" מה תלמוד לומר? לפי שכל הפרשה אמורה באהרן, אין לי אלא אהרן עצמו. מנין לרבות כהן אחר? ת"ל "אשר ימשח אותו"{{ססס}} אין לי אלא משוח בשמן המשחה. מרובה בגדים מנין? ת"ל "ואשר ימלא את ידו".{{ססס}} מנין לרבות כהן אחר המתמנה? ת"ל "וכפר הכהן". <קטע סוף=סימן עט/>