ספרא (מלבי"ם)/פרשת אחרי מות/פרק ח: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
<קטע התחלה=ויקרא טז לא/><קטע התחלה=סימן עח/>[ג] ומנין שיום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה? ת"ל "שבתון" שבות.
 
יכול תהיה שבת בראשית אסורה בכולם? ת"ל "הוא"<ref>מה שכתוב במשנה ג' ת"ל "הוא"-- הוא אסור בכולם ואין שבת בראשית אסור בכולם, הנה מפשטות לשון הזכר של אסור בכולם משמע דדריש מלת "הוּא" שכתוב אצל פרשת אמור- "שבת שבתון הוּא", ולא קאי על פר' אחרי מות שכתוב בלשון נקבה-- "שבת שבתון הִיא", ועי' במלבי"ם שמשמע להיפך, וצע"ע - ''המעתיק דניאל'' </ref>-- הוא אסור בכולם ואין שבת בראשית אסור בכולם. <קטע סוף=סימן עח/> <קטע סוף=ויקרא טז לא/>
 
<קטע התחלה=ויקרא טז לב/><קטע התחלה=סימן עט/>[ד] "וכפר הכהן אשר ימשח אותו" מה תלמוד לומר? לפי שכל הפרשה אמורה באהרן, אין לי אלא אהרן עצמו. מנין לרבות כהן אחר? ת"ל "אשר ימשח אותו"{{ססס}} אין לי אלא משוח בשמן המשחה. מרובה בגדים מנין? ת"ל "ואשר ימלא את ידו".{{ססס}} מנין לרבות כהן אחר המתמנה? ת"ל "וכפר הכהן". <קטע סוף=סימן עט/>
 
מנין שאף אהרן שומע מפי משה כשומע מפי הקדש? ת"ל "ויעש כאשר צוה ה' את משה". וכן הכתוב משבחו בקבלה "בריתי היתה אתו...תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון". <קטע סוף=סימן פה/> <קטע סוף=ויקרא טז לד/>
 
<references/>