פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
<קטע התחלה=שו"ע ז/>
הא דמפלגינן בין נאכל מחמת מלחו לאינו נאכל מחמת מלחו הני מילי בבשר חי אבל צלי רותח שנפל למליח אפילו נאכל מחמת מלחו בעי קליפה <small>(עיין ס"ק כ')</small> ואם יש בו בקעים או שהוא מתובל בתבלין והוא צלי רותח כולו אסור:
:'''הגה:''' והוא הדין אפוי ומבושל <small>(מהרא"י בהגהות ש"ד והגהת מרדכי וסמ"ק ורש"ל)</small> ויש אומרים דאפילו הם צוננים דינא הכי <small>(ב"י לדעת הרא"ש ובת"ה וטור)</small> ןכןוכן יש לנהוג אם אין הפסד מרובה:
<קטע סוף=שו"ע ז/>
 
משתמש אלמוני