פתיחת התפריט הראשי

שינויים

==[[שולחן ערוך יורה דעה צב ה|סעיף ה]]==
<קטע התחלה=שו"ע ה/>
מליח שאינו יכול ליאכל מחמת מלחו דהיינו כעין מליח שמולחים לקדירהושההלקדירה ושהה כדי מליחה לקדירה כל זמן שלא הדיחו מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו:
 
:'''הגה:''' ויש אומרים דלאחר ששהה במלחו שיעור מליחה לא מקרי אחר כך רותח <small>(תוס' והרא"ש פכ"ה וסמ"ג לחד שינוייא)</small> ולצורך גדול כגון בהפסד מרובה והוא לצורך סעודת מצוה יש לסמוך אמקילין אבל בלאו הכי אין להקל כלל <small>(ת"ה סימן קנ"ט)</small> אפילו לא נמלח הבשר משני צדדיו רק מצד אחד כל שנמלח מליחה שאינו נאכל מחמת מלחו מחשב רותח <small>(ב"י בשם תשובת הרשב"א סי' רס"ה)</small> אבל כל שלא נמלח כל כך מחשב צונן אפילו נמלח משני צדדין ויש אומרים דאנן אין בקיאים בדבר ויש לנו לחשב אפילו מליחת צלי כרותח <small>(ארוך כלל י')</small> וטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה: