פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל ,  לפני 13 שנים
מ
(אופס)
<td></td>
</tr>
<tr><td colspan="7" style="text-align: center; font-size: 40px; font-stretch: expanded; font-weight: bold;">çå÷חוק-éñåãיסוד: äöáàהצבא</td></tr>
<tr><td colspan="7" style="font-weight: normal; font-size: smaller; color: gray; white-space: normal;"><hr style="width: 85%; height: 3px; text-align: center;"> <font title="çå÷חוק-éñåãיסוד: äöáàהצבא">ñס"çח äúùìהתשל"åו, 154</font>, <font title="úé÷åïתיקון èòåúטעות">241</font>.
<hr style="width: 85%; height: 3px; text-align: center;"></td></tr>
<tr><td style="width: 100px; font-size: smaller; text-align: right; vertical-align: top;">îäåúמהות<br></td>
<td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">1.</td>
<td colspan="5" style="text-align: justify; vertical-align: top;">öáàצבא-äâðäהגנה-ìéùøàìלישראל äåàהוא öáàäצבאה ùìשל äîãéðäהמדינה.</td></tr>
<tr><td rowspan="2" style="width: 100px; font-size: smaller; text-align: right; vertical-align: top;">ëôéôåúכפיפות ìîøåúלמרות äàæøçéúהאזרחית<br></td>
<td rowspan="2" style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">2.</td>
<td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">(àא)</td>
<td colspan="4" style="text-align: justify; vertical-align: top;">äöáàהצבא ðúåïנתון ìîøåúלמרות äîîùìäהממשלה.</td></tr>
<tr><td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">(áב)</td>
<td colspan="4" style="text-align: justify; vertical-align: top;">äùøהשר äîîåðäהממונה îèòíמטעם äîîùìäהממשלה òìעל äöáàהצבא äåàהוא ùøשר äáèçåïהבטחון.</td></tr>
<tr><td rowspan="3" style="width: 100px; font-size: smaller; text-align: right; vertical-align: top;">øàùראש äîèäהמטה äëììéהכללי<br></td>
<td rowspan="3" style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">3.</td>
<td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">(àא)</td>
<td colspan="4" style="text-align: justify; vertical-align: top;">äãøâהדרג äôé÷åãéהפיקודי äòìéåïהעליון áöáàבצבא äåàהוא øàùראש äîèäהמטה äëììéהכללי.</td></tr>
<tr><td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">(áב)</td>
<td colspan="4" style="text-align: justify; vertical-align: top;">øàùראש äîèäהמטה äëììéהכללי ðúåïנתון ìîøåúלמרות äîîùìäהממשלה åëôåóוכפוף ìùøלשר äáèçåïהבטחון.</td></tr>
<tr><td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">(âג)</td>
<td colspan="4" style="text-align: justify; vertical-align: top;">øàùראש äîèäהמטה äëììéהכללי éúîðäיתמנה áéãéבידי äîîùìäהממשלה ìôéלפי äîìöúהמלצת ùøשר äáèçåïהבטחון.</td></tr>
<tr><td style="width: 100px; font-size: smaller; text-align: right; vertical-align: top;">çåáúחובת ùéøåúשירות åâéåñוגיוס<br></td>
<td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">4.</td>
<td colspan="5" style="text-align: justify; vertical-align: top;">äçåáäהחובה ìùøúלשרת áöáàבצבא åäâéåñוהגיוס ìöáàלצבא éäéåיהיו ëôéכפי ùð÷áòשנקבע áçå÷בחוק àåאו îëåçåמכוחו.</td></tr>
<tr><td style="width: 100px; font-size: smaller; text-align: right; vertical-align: top;">äåøàåúהוראות åô÷åãåúופקודות áöáàבצבא<br></td>
<td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">5.</td>
<td colspan="5" style="text-align: justify; vertical-align: top;">äñîëåúהסמכות ìäåöéàלהוציא äåøàåúהוראות åô÷åãåúופקודות äîçééáåúהמחייבות áöáàבצבא úé÷áòתיקבע áçå÷בחוק àåאו îëåçåמכוחו.</td></tr>
<tr><td style="width: 100px; font-size: smaller; text-align: right; vertical-align: top;">ëåçåúכוחות îæåééðéíמזויינים àçøéíאחרים<br></td>
<td style="text-align: right; vertical-align: top; font-weight: bold;">6.</td>
<td colspan="5" style="text-align: justify; vertical-align: top;">àéïאין ìä÷éíלהקים àåאו ì÷ééíלקיים ëåçכוח îæåééïמזויין îçåõמחוץ ìöáàלצבא-äâðäהגנה ìéùøàìלישראל àìàאלא òìעל ôéפי çå÷חוק.</td></tr>
<tr><td colspan="7" style="text-align: center; font-size: 20px; font-stretch: condensed; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;"><hr style="width: 85%; height: 3px; text-align: center;"></td></tr>
<tr><td colspan="7" style="text-align: justify; vertical-align: top;"><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align: justify; vertical-align: top;" dir="rtl" align="center">
<tr><td width="150" align="center"><b>éöç÷יצחק øáéïרבין</b><br>øàùראש äîîùìäהממשלה</td>
<td width="150" align="center"><b>àôøéíאפרים ÷öéøקציר</b><br>ðùéàנשיא äîãéðäהמדינה</td></tr>
</table></td></tr>