יומא מו א: הבדלים בין גרסאות בדף

הוסרו 11 בתים ,  לפני 10 חודשים
אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (Cat-a-lot: הסרה מקטגוריה:בבלי מועד שימוש בCat-a-lot)
אין תקציר עריכה
 
<קטע התחלה=ר/>
 
'''אבל מהאי גיסא''' - דפתח לא ואע"ג דצד מערבי הוא:
 
'''הכי גרסינן אומר היה ר"מ איברי עולה שניתותרו כו'''' - ולא גרסינן עולת חול דאי גרסי' ליה מאי תנינא דקא פריך ליה הא אתא לאשמועינן שבת ואם תאמר הכי פריך ליה בכל יום תנן ואפילו בשבת דהא הדר פריך ליה תו אפילו בשבת פירכא אחריתי:
 
'''מאי קמ"ל''' - דקאמר עושה להן מערכה בחול תנינא בכל יום היו שם ד' מערכות וחדא מינייהו לאיברים שניתותרו:
 
'''לפסולין''' - הנך דאם עלו לא ירדו:
 
'''שמשלה בהן האור''' - דמההיא שעתא נעשו לחמו של מזבח:
 
'''תנינא היום חמש''' - והרי יוה"כ כשבת וקתני דאיברי תמיד של ערב יוה"כ עושה להן מערכה ביוה"כ:
 
'''בכל יום''' - היו ארבע מערכות תנן ואפילו שבת במשמע:
 
'''ופליגא דרב הונא''' - אדבר קפרא ואדרבא דאמר בכל יום דמתניתין דווקא הוא ואפי' בשבת דרב הונא סבר בכל יום לבר משבת:
 
'''תחילתו דוחה''' - תמיד של שבת נשחט בשבת וקרב בשבת:
 
'''סופו אינו דוחה''' - תמיד של ערב שבת אין אבריו נקטרין משתחשך אלא מעלן מבעוד יום: הכי גרסינן גופא אמר רב הונא כו':
 
'''מאי אינו דוחה''' - אינו דוחה את הטומאה הקטר חלבים ואימורין אלא זריקת דמו בלבד לישנא אחרינא תחילתו הקטר חלבים סופו איברים שניתותרו מבערב וזה שמעתי והראשון נראה בעיני:<קטע סוף=ר/>
</div>