רבינו בחיי על במדבר לג: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
מחיקת כותרות ריקות
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (הוספת תגי קטע)
מ (מחיקת כותרות ריקות)
 
 
<b>ובמדרש </b>מפני מה זכו ליכתב בתורה כל המסעות הללו על שקבלו את ישראל, ועתיד הקב"ה ליתן להם שכר שנאמר (שם לה) ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד ה' הדר אלהינו. ומה מדבר על ידי שקבל את ישראל כך, המקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו על אחת כמה וכמה. אתה מוצא שעתיד המדבר להיות ישוב והישוב להיות מדבר, שנאמר (מלאכי א) ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה, המדבר ישוב שנאמר (ישעיה מא) אשים מדבר לאגם מים אתה מוצא עכשיו שאין אילנות במדבר, ולעתיד יהיו שם אילנות שנאמר (שם) אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן וגו'. עכשו אין דרך במדבר, שכולו חול, והשיירא אינה מהלכת שם אלא בלילה לאור המזל, ועתיד להיות שם דרך שנאמר (שם מג) אשים במדבר דרך וגו', וכתיב (שם לה) והיה שם מסלול ודרך, עד כאן במדרש תנחומא.<קטע סוף=ב/>
 
 
==[[במדבר לג ג|פסוק ג]]==
 
<b>ממחרת הפסח.</b> ממחרת שחיטת הפסח, שהרי שחיטת הפסח בין הערבים בארבעה עשר ולמחרת בחמשה עשר יצאו ממצרים.<קטע סוף=ג/>
 
 
==[[במדבר לג ד|פסוק ד]]==
 
<b>ובאלהיהם עשה ה' שפטים.</b> קיים מה שאמר (שמות יב) ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה', והשפטים היו אם של כסף וזהב נמסית ואם של עץ נרקבת ואם של אבן מתפוצצת. ועוד יכלול שפטים כענין שכתוב (שמואל א ה) והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה' וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות אל המפתן.<קטע סוף=ד/>
 
 
==[[במדבר לג ז|פסוק ז]]==
 
<b>וישב על פי החירות.</b> כמו וישובו. או ירמוז לענן.<קטע סוף=ז/>
 
 
==[[במדבר לג ח|פסוק ח]]==
 
<b>ויסעו מפי החירות ויעברו בתוך הים המדברה</b> , וחזר ואמר ויסעו מאילים ויחנו על ים סוף, להורות שחזרו לאותו צד הים שעברו בו.<קטע סוף=ח/>
 
 
 
==[[במדבר לג יא|פסוק יא]]==
 
<b>ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין.</b> אינו סיני, שהרי חזר ואמר ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני, אבל מדבר סין הוא מקום בין אילים ובין סיני כמו שכתוב בסדר בשלח (שמות טז). <קטע סוף=יא/>
 
 
==[[במדבר לג טז|פסוק טז]]==
 
<b>ויחנו בקברות התאוה.</b> בקדש ברנע היה.<קטע סוף=טז/>
 
 
==[[במדבר לג לב|פסוק לב]]==
 
<b>ויחנו בחר הגדגד.</b> וכן ויסעו מחר הגדגד (פסוק לג) בחי"ת כתיב.<קטע סוף=לב/>
 
 
==[[במדבר לג לז|פסוק לז]]==
 
<b>ויסעו מקדש.</b> שם עיר.<קטע סוף=לז/>
 
 
==[[במדבר לג לח|פסוק לח]]==
 
<b>בחדש החמישי באחד לחדש.</b> זה ראש חדש שבו נפטר אהרן, ובתשעה בו נשרף בית המקדש והתורה עמו, ובשבעה באדר לשנה הבאה אחר זו נפטר משה רבינו ע"ה, שכן כתוב בספר יהושע (ד) שעברו ישראל הירדן בעשור לחדש הראשון, צא מהם למפרע שלשה ימים של הכנת צדה ושלשים יום לבכי אבלו של משה ע"ה, נמצאו כלים בשבעה באדר.<קטע סוף=לח/>
 
 
==[[במדבר לג מ|פסוק מ]]==
 
<b>וישמע הכנעני מלך ערד.</b> סמך פרשה וישמע הכנעני למיתת אהרן, והוא שדרשו מה שמועה שמע, שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד, וכיון שנסתלקו חשב שנתנה רשות להלחם בהם.<קטע סוף=מ/>
 
 
==[[במדבר לג מט|פסוק מט]]==
 
<b>ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השטים בערבות מואב.</b> זהו שיעור חנייתם, שנים עשר מיל, כמו שהעיד רבה בר בר חנה על אותו מקום. ואז צוה הקב"ה להזהיר לישראל להוריש את יושבי הארץ כי הם קרובים לעבור.<קטע סוף=מט/>
 
 
==[[במדבר לג נג|פסוק נג]]==
196,634

עריכות