רבינו בחיי על במדבר לג: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
כותרות
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
מ (כותרות)
{{פרשן על פרק|רבינו בחיי|במדבר|לב|לג|לד}}
==[[במדבר לג א|פסוק א]]==
Verse 1
 
<b>ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה (משלי ד, ז)</b>
</b>
 
==[[במדבר לג ב|פסוק ב]]==
Verse 2
 
<b>למסעיהם על פי ה'.</b> יבאר כי היו המסעות על פי ה'. גם יכלול עוד כי משה כתב כל המסעות כלן על פי ה', והיה חפץ השי"ת בספור זה לתועלת שהזכרתי, ועוד תועלת אחרת להזכיר חסדי השם, שאע"פ שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר אל תחשוב שהיו נעים ומטולטולים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה, שהרי לא היה להם במדבר בכל ארבעים שנה אלא שנים וארבעים מסעות שכלן היו בין שנה ראשונה ושנה אחרונה היא שנת ארבעים, שהרי בשנה ראשונה הלכו ארבע עשרה מסעות מרעמסס עד רתמה שמשם נשתלחו המרגלים, שנאמר (במדבר יב) ואחר נסעו העם חצרות וכתיב ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה, והוא מדבר פארן שמשם נשתלחו המרגלים, ומשם נאמר למשה שלח לך, ונקרא רתמה על שם לשון הרע של מרגלים, שנאמר (תהלים קכ) מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים. ושמונה מסעות שהלכו לאחר מיתת אהרן מהר ההר עד ערבות מואב בשנת ארבעים הרי שנים ועשרים מסעות, נמצא שכל שמונה ושלשים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות, ושמנה ושלשים שנה אלו חצים היה להם מנוחה בקדש, הוא שכתוב (דברים א) ותשבו בקדש ימים רבים, ואמרו בסדר עולם תשע עשרה שנה עמדו בקדש, וזהו (שם) ימים רבים כימים אשר ישבתם, בין שאר המסעות שהיו תשע עשרה שנה אחרים, נמצאת למד שכל טלטולם שבמדבר לא היה אלא י"ט שנה ועשו בהם תשע עשרה מסעות.
 
 
==[[במדבר לג ג|פסוק ג]]==
Verse 3
 
<b>ממחרת הפסח.</b> ממחרת שחיטת הפסח, שהרי שחיטת הפסח בין הערבים בארבעה עשר ולמחרת בחמשה עשר יצאו ממצרים.
 
 
==[[במדבר לג ד|פסוק ד]]==
Verse 4
 
<b>ובאלהיהם עשה ה' שפטים.</b> קיים מה שאמר (שמות יב) ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה', והשפטים היו אם של כסף וזהב נמסית ואם של עץ נרקבת ואם של אבן מתפוצצת. ועוד יכלול שפטים כענין שכתוב (שמואל א ה) והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה' וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות אל המפתן.
 
 
==[[במדבר לג ז|פסוק ז]]==
Verse 7
 
<b>וישב על פי החירות.</b> כמו וישובו. או ירמוז לענן.
 
 
==[[במדבר לג ח|פסוק ח]]==
Verse 8
 
<b>ויסעו מפי החירות ויעברו בתוך הים המדברה</b> , וחזר ואמר ויסעו מאילים ויחנו על ים סוף, להורות שחזרו לאותו צד הים שעברו בו.
 
 
==[[במדבר לג יא|פסוק יא]]==
Verse 11
 
<b>ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין.</b> אינו סיני, שהרי חזר ואמר ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני, אבל מדבר סין הוא מקום בין אילים ובין סיני כמו שכתוב בסדר בשלח (שמות טז).
 
 
==[[במדבר לג טז|פסוק טז]]==
Verse 16
 
<b>ויחנו בקברות התאוה.</b> בקדש ברנע היה.
 
 
==[[במדבר לג לב|פסוק לב]]==
Verse 32
 
<b>ויחנו בחר הגדגד.</b> וכן ויסעו מחר הגדגד (פסוק לג) בחי"ת כתיב.
 
 
==[[במדבר לג לז|פסוק לז]]==
Verse 37
 
<b>ויסעו מקדש.</b> שם עיר.
 
 
==[[במדבר לג לח|פסוק לח]]==
Verse 38
 
<b>בחדש החמישי באחד לחדש.</b> זה ראש חדש שבו נפטר אהרן, ובתשעה בו נשרף בית המקדש והתורה עמו, ובשבעה באדר לשנה הבאה אחר זו נפטר משה רבינו ע"ה, שכן כתוב בספר יהושע (ד) שעברו ישראל הירדן בעשור לחדש הראשון, צא מהם למפרע שלשה ימים של הכנת צדה ושלשים יום לבכי אבלו של משה ע"ה, נמצאו כלים בשבעה באדר.
 
 
==[[במדבר לג מ|פסוק מ]]==
Verse 40
 
<b>וישמע הכנעני מלך ערד.</b> סמך פרשה וישמע הכנעני למיתת אהרן, והוא שדרשו מה שמועה שמע, שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד, וכיון שנסתלקו חשב שנתנה רשות להלחם בהם.
 
 
==[[במדבר לג מט|פסוק מט]]==
Verse 49
 
<b>ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השטים בערבות מואב.</b> זהו שיעור חנייתם, שנים עשר מיל, כמו שהעיד רבה בר בר חנה על אותו מקום. ואז צוה הקב"ה להזהיר לישראל להוריש את יושבי הארץ כי הם קרובים לעבור.
 
 
==[[במדבר לג נג|פסוק נג]]==
Verse 53
 
<b>והורשתם את הארץ.</b> כלומר מיושביה, ואחר כך וישבתם בה, שאם לא כן לא תוכלו להתקיים בה.
193,975

עריכות