מחזור ויטרי

מחזור המיוחס לרבינו שמחה מוויטרי, מתלמידי רש"י.