פתיחת התפריט הראשי

מחבר:רב יונה שטנצל/מכתבים/יעקב משה חלר"ף

הרב יעקב משה חרל"פ במכתב לרבי יונה אודות חילולי השבת

ח חיי כ"ה מ"ח "בן שבת" לפ"ק

מע"כ הרב הגאון וכו זוכה ומזכה הרבים מוהר"ר יונה שטנצל שליט"א

שלום וברכה! בודאי ובודאי אסור לנו לידום, וגם אי אפשר לנו לידום על חילולי שבת קודש, במדינתנו "מדינת ישראל". השתיקה היא כעין ויתור על כבודה של השבת, שאין אנו יכולין ורשאין לוותר על כבודה. גם אם היה ברור לנו שאין בידינו למחות, הכבוד שאנו מחייבים לכבד את השבת כפי שהוזהרנו "וכבדתו מעשות דרכיך" וגו' מחייב אותנו להוציא את אנחתנו המרה ועד כמה שלבבנו כואב על כל חילול וזלזול, בכבודה הקדוש של השבת, ושתיקתנו היא חלילה לנו בזלזול בכבודה וקדושתה כאילו אנחנו מזלזלים בה.

חייבים אנו להרים קולנו בבכי ונהי, על כל מה שנעשה מידי אלה ריקני המוח, קצרי הראות, נמוכי המחשבה, ההולכים אחרי שרירות ליבם, ומחשבים בלבבם שלום יהי' לנו וטחו עיניהם מראות, לא ידעו ולא יבינו כי את עצמם הם חובלים, את בשרם הם אוכלים, והם הם המשימים נפץ קשה תחת מדינתנו לחתור חתירה תחת כסא כבודינו ולשימנו לשמצה בעיני כל העמים לאמור עם ה' אלה ומארצו יצאו.
כאילו בכדי זכינו למדינה אחרי כלות אלפים שנה, ובכדי עשה ד' את כל הנסים והפלאות לעינינו.
ואם אמנם בחסדי ד' על ישראל עמו, כי יפקח עיניהם העוורות, שיטה לבבם אליו לשמור את כל התור והמצוות, להיות לו לעם הדבקים בו ית"ש אל לנו לוותר על המעבר ונצעק חמס על כל הנעשה נגד התורה נגד מצפוננו האמיתי , אולי יראת ד' בנינו ויאמר למלאכי המשחית הרם ויתקקנו בעצה טובה מלפניו לקרבנו מהר לקדשנו במצוותיו ולתת חלקנו בתורתו ולטהר לבבנו לעבדו באמתץ, וינחילנו באהבה וברצון את יום השבת וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמו
נתאחרתי קצת בתשובתי מפני חולשתי, עתה אינני יכול עוד לעצור ולעכב תשובתי, ומע"ג בתמימותו בל ירף ידיו מלעשות תושי' בעניין גדול זה, וד' יסיעהו בידו
יעקב משה חרל"פ