מזרחי על רש"י במדבר ח

פסוק געריכה

ויעש כן אהרן. להגיד שבחו שלא שינה – בספרי, דאל"כ ויעש כן אהרן למה לי וכי תעלה על דעתך שלא עשה מה שצוה לעשות וכן דרשו גבי ויעשו כן דפרשת בשלח וכן בכל המקומות הדומות לזה וכבר הארכתי על זה בפסוק ויעשו כן בפרשת בשלח ע"ש:

פסוק דעריכה

פסוק זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה

פסוק ועריכה

קח את הלוים. קחם בדברים אשריכם כו' – לא קיחה ממש שפירושו מלשון קנין וכניסתה הדבר תחת רשותו, כי הלוים לא נקנו לו ולא נכנסו תחת רשותו:

פסוק זעריכה

הזה עליהם מי חטאת. של אפר הפרה מפני טמאי מתים שבהם – לא מפני שאר טומאות, שבשאר טומאות אין הזייה נופלת בהם: