מורה נבוכים (אבן תיבון)/חלק ג/פרק מד

פרק מדעריכה

המצוות אשר כלל אותם הכלל התשיעי הם המצוות אשר ספרנום ב"ספר אהבה" וסיבת כולם מבוארת - רצוני לומר שכונת העבודות ההם - זכרון האלוה תמיד ואהבתו ויראתו ושמירת המצוות כולם ושיאמן באלוה ית מה שהוא הכרחי לכל בעל דת שיאמינהו והם התפילה וקריאת שמע וברכת המזון ומה שנדבק בהם וברכת כהנים ותפילין ומזוזה וציצית וקנות ספר תורה וקרות בו לעיתים. כל אלה מעשים שילמדו דעות מועילות והכל מבואר נגלה אינו צריך לדבר אחר מפני שהוא כפל דברים לא דבר אחר: