מורה נבוכים (אבן תיבון)/חלק ג/פרק לח

פרק לחעריכה

המצוות שכלל אותם הכלל השלישי הם אשר ספרנום ב"הלכות דעות" ותועלת כולם מבוארת מפני שהם כולם מדות שבהם יתוקן ענין חברת בני אדם וזה מבואר בענין שלא אצטרך להאריך בו:

ודע שבקצת המצוות גם כן מה שהכונה בו - לקנות מדה טובה ואף על פי שהם קצת מעשים ויחשב בהם שהם גזרת הכתוב ללא תכלית - ואנחנו נבארם אחת אחת במקומותם. ואמנם אלו אשר ספרנום ב"הלכות דעות" הנה התבאר בכולם בפרוש שהכונה בהם - קנות המנות הנכבדות ההם: