מורה נבוכים (אבן תיבון)/חלק א/פרק עא

פרק עאעריכה

דע - כי החכמות הרבות אשר היו באומתנו בהאמתת אלו הענינים אבדו באורך הזמן ובשלוט האומות הסכלות עלינו ובהיות הענינים ההם בלתי מותרים לבני אדם כולם כמו שבארנו. ולא היה הדבר המותר לבני אדם כולם אלא דברי הספרים לבד; וכבר ידעת שאפילו התלמוד המקובל לא היה מחובר בספר מקודם לענין המתפשט באומה "דברים שאמרתי לך על פה אי אתה רשאי לאמרם בכתב" - והיה זה תכלית החכמה בדת שהוא ברח ממה שנפל בו באחרונה - רצוני לומר רוב הדעות והשתרגם וספקות נופלות בלשון המחובר בספר ושגגה תתחבר לו והתחדש המחלוקת בין האנשים ושובם חבורות והתחדש הבלבול במעשים. אבל נמסר הדבר בזה כולו ל'בית דין הגדול' כמו שבארנו בחיבורינו התלמודיים וכמו שיורה עליו דבר ה'תורה'. ואם התורה שבעל פה נפלה בה הקפדה מהשאירה לעד בחיבור מפורסם לבני אדם כולם למה שיגיע בזה מן ההפסד כל שכן שיחובר דבר מאלו 'סתרי התורה' ויפורסם לבני אדם כולם אבל היו נמסרים מיחידי סגולות ליחידי סגולות כמו שבארתי לך מאמרם "אין מוסרים סתרי תורה אלא ליועץ חכם חרשים וכו'". וזאת היא הסיבה המחייבת להפסק אלו השורשים העצומים מן האומה ולא תמצא מהם אלא הערות קטנות ורמיזות באו ב'תלמוד' וב'מדרשות' והן - גרגירי לב מעטים עליהם קליפות רבות עד שהתעסקו בני אדם כולם בקליפות ההם וחשבו שאין תחתם לב בשום פנים:

אמנם זה המעט מזער שתמצאהו מדברי ענין היחוד ומה שנתלה בזה הענין לקצת ה'גאונים' ואצל הקראים הם ענינים לקחום מן המדברים מן הישמעאלים והם מעט מזער כנגד מה שחיברוהו הישמעאלים בו. ונזדמן עוד שתחילת התחלת הישמעאלים בזה הדרך היו כת אחת שנקרא שמם מועתזילה ולקחו מהם חברינו מה שלקחו והלכו בדרכם. ולזמן אחר כן נתחדשה בישמעאלים כת אחרת שנקרא שמם כת האשעריה ונתחדשו להם דעות אחרות לא תמצא עם חברינו מן הדעות ההם דבר; לא שהם בחרו הדעת הראשון על הדעת השני אבל למה שנזדמן שלקחו הדעת הראשון וקבלוהו וחשבוהו ענין מופתי. אמנם האנדלוסיים מאנשי אומתנו כולם יחזיקו בדברי הפילוסופים ויטו לדעותם מה שלא היה סותר פינת דת; ולא תמצאם שילכו בדבר מדרכי המדברים - ולזה נטו בדברים רבים לצד דעתנו בזה המאמר בענינים המעטים הנמצאים לאחרוניהם:

ודע - כי כל מה שאמרוהו הישמעאלים בענינים ההם והם המועתזילה והאשעריה הם כולם דעות בנויות על גזרות והקדמות לקוחות מספרי היונים והארמים אשר השתדלו לחלוק על דעות הפילוסופים ולבטל מאמריהם. והיתה סיבת זה - כי כאשר כללה האומה הנוצרית האומות ההם וטענו הנוצרים מה שכבר נודע והיו דעות הפילוסופים מתפשטות באומות ההם ומהם נולדה הפילוסופיה ונתחדשו מלכים שומרים הדת - ראו חכמי הדורות ההם מן היונים והארמים שאלו - טענות יסתרו אותם הדעות הפילוסופיות סתירה גדולה מבוארת והולידו חכמת הדברים הזאת והתחילו להעמיד הקדמות מועילות להם באמונתם וישיבו על הדעות ההם הסותרות פינות תורתם. וכאשר באה אומת ישמעאל ונעתקו אליהם ספרי הפילוסופים נעתקו אליהם גם כן התשובות ההם אשר חוברו על ספרי הפילוסופים ומצאו דברי יחיי המדקדק ואיבן עדי וזולתם באלו הענינים והחזיקו בהם והגיעו אל בקשה עצומה לפי דעתם. ובחרו גם כן מדעות הפילוסופים הראשונים כל מה שראהו הבוחר אותו שהוא מועיל לו - ואף על פי שהפילוסופים האחרונים כבר הביאו מופת בביטולו כחלק והריקות - וראו שאלו - ענינים משתתפים והקדמות יצטרך אליהם כל בעל תורה. ואחר כן פשטו הדברים וירדו אל דרך אחרת נפלאת לא נחלו בה כלל המדברים מן היונים וזולתם שאותם היו קרובים לפילוסופים. ואחר כך יצאו עוד בישמעאלים מאמרים תוריים מיוחדים בהם הוצרכו בהכרח לשמרם ונפלה ביניהם גם כן מחלוקת בדברים ההם וקימה כל כת מהם הקדמות מועילות לה לשמור דעתה:

ואין ספק כי יש בהם דברים שכוללים שלשתנו - רצוני לומר היהודים והנוצרים והישמעאלים - והם המאמר בחידוש העולם אשר בהתאמתו יתאמתו הנפלאות וזולתו. אמנם שאר הדברים אשר עמסו על עצמם שתי האומות האלה העסק בהם כעסק האנשים ההם בענין השילוש וכעסק קצת כתות אלו בדיבור עד שהוצרכו לקיים הקדמות יקימו בהקדמות ההם אשר בחרום הדברים אשר נשקעו בהם והדברים המיוחדים בכל אומה מהם ממה שהוצע בהם אין צורך לנו אליהם כלל:

סוף דבר - כי כל המדברים הראשונים מן היונים המתנצרים ומן הישמעאלים לא נמשכו אחר הנראה מענין המציאות תחילה בהקדמותיהם אבל יסתכלו איך צריך שיהיה המציאות עד שתהיה ממנו ראיה על אמיתת זה הדעת או לא יסתרהו; וכשיתאמת הדמיון ההוא יחיבו שהמציאות הוא על צורת כך ויבואו להביא ראיות לקים הטענות ההם אשר ילקחו מהם ההקדמות אשר יתאמת בהם הדעת או לא יסתר. כן עשו המשכילים אשר הנהיגו זאת ההנהגה תחילה וחיברוה בספרים ואמרו שגוף העיון הביאם אל זה מאין נשוא פנים לדעת קודם. אמנם האחרונים אשר יעינו בספרים ההם לא ידעו דבר מזה עד שהם ימצאו בספרים ההם הקדומים ראיות גדולות והשתדלות חזקה לקיים דבר אחד או לבטל דבר אחד ויחשבו שהדבר ההוא אין צורך בשום פנים לקימו או לבטלו במה שיצטרך אליו מפינות התורה ושהראשונים לא עשו כן רק לבלבל דעות הפילוסופים לא לדבר אחר ולהראות ספק במה שחשבוהו מופת. ואלו האומרים זה המאמר לא שיערו ולא ידעו שאין הדבר כמו שחשבו אבל אמנם טרחו הקדמונים לקיים מה שיבוקש קיומו ולבטל מה שיבוקש ביטולו בעבור מה שיגיע ממנו מן ההפסד בדעת אשר ירצו לאמתו ואפילו אחר מאה הקדמות - והסירו אותם הראשונים מן המדברים החלי מעיקרו וכלל אומר לך - כי הדבר כמו שאמרו תמיסטאיוס ואמר אין המציאות נמשכת אחר הדעות אבל הדעות האמתיות נמשכות אחר המציאות:

וכאשר עינתי בספרי אלה המדברים כפי שנזדמן לי כמו שעינתי בספרי הפילוסופים גם כן כפי יכלתי מצאתי דרך המדברים כולם דרך אחד במין ואף על פי שיחלק המין ההוא לחלקים. והוא כי פנת הכל - שאין בחינה במה שעליו המציאות מפני שהוא מנהג אפשר בשכל חילופו; והם גם כן במקומות רבים ימשכו אחר הדמיון ויקראוהו שכל. וכאשר הקדימו ההקדמות ההם אשר אשמיעך אותם פסקו הדין במופתיהם כי העולם מחודש; וכשהתקיים העולם מחודש התקיים בלא ספק שיש לו עושה חידשו; ואחר כך יביאו ראיות על העושה כי הוא אחד; אחר כך יקימו בהיותו אחד שאינו גוף. זה דרך כל מדבר מן הישמעאלים בדבר מזה הענין; וכן המחקים להם מאומתנו אשר דרכו דרכיהם. אמנם אפני ראיותיהם והקדמותיהם בקיום חידוש העולם או בביטול קדמותו הם חלוקים. אך הענין הכולל את כולם - קיום חידוש העולם תחילה ובחידושו יתאמת שהבורא נמצא:

וכאשר הסתכלתי זה הדרך רחקה נפשי ממנו ריחוק גדול מאוד וראוי לו שיורחק. כי כל מה שיחשבו שהוא מופת על חידוש העולם - ישיגוהו הספקות ואינו מופת גוזר אלא אצל מי שלא ידע ההבדל בין המופת ובין מחלוקת הניצחון ובין ההטעאה; אמנם אצל מי שידע אלו המלאכות הענין מבואר נגלה שהראיות ההם כולם יש בהם ספקות ונעשו בהם הקדמות לא בא עליהם מופת:

ותכלית יכולת המאמת אצלי מבעלי התורה - שיבטל מופתי הפילוסופים על הקדמות - ומה נכבד זה כשאופשר עליו! וכבר ידע כל מעין זך השכל מאמת שלא יטעה נפשו שזאת השאלה - רצוני לומר קדמות העולם או חידושו - לא יגיעו אליה במופת חותך ושהיא מעמד שכלי והנה נדבר בזה הרבה. ויספיק לך מזאת השאלה שפילוסופי הדורות חולקים בה מהיום שלושת אלפים שנה אל זמננו זה במה שנמצא מחיבוריהם ודבריהם. ואחר שהענין בזאת השאלה כך איך נקחה הקדמה נבנה עליה מציאות האלוה? - ויהיה אם כן מציאות האלוה מסופק בו אם העולם מחודש - יש אלוה ואם הוא קדמון - אין אלוה; אם שיהיה הענין כן לנו בספק או נאמר שעשינו המופת על חידוש העולם ונכריח בני אדם בכח הזרוע לקבל ממנו זה כדי שנוכל לומר שאנחנו ידענו האלוה במופת - וזה כולו רחוק מן האמת:

אבל הפנים האמתיים אצלי - והוא הדרך המופתי אשר אין בו ספק - שיקוים מציאות האלוה ואחדותו והרחקת הגשמות בדרכי הפילוסופים אשר הדרכים ההם נבנים על קדמות העולם; - לא שאני מאמין בקדמות העולם או אקבל מהם זה אבל בעבור שבדרך ההוא יתאמת המופת ויגיע האמת השלם באלה השלושה דברים - רצוני לומר במציאות האלוה ית' ושהוא אחד ושהוא בלתי גשם - מבלתי הבטה אל גזרת המשפט בעולם אם הוא קדמון או מחודש; וכשיתאמתו אלינו אלו השלוש בקשות הנכבדות העצומות במופת האמיתי נשוב אחר כך לחידוש העולם ונאמר בו כל מה שאפשר לטעון בו:

ואם תהיה ממי שיספיק לו מה שאמרוהו המדברים ותאמין שכבר התבאר המופת על חידוש העולם אני אוהב זה; ואם לא יתבאר אצלך במופת אבל תקח היותו מחודש מן הנביאים קבלה אין הזק בזה. [ולא תאמר איך תתאמת הנבואה אם העולם קדמון? עד שתשמע דברינו בנבואה בזה המאמר; ואין אנחנו עתה בזה הענין]. וממה שראוי שתדעו שההקדמות אשר יסדום וישבום השרשיים - רצוני לומר המדברים - לקיים חידוש העולם יש בהם מ'היפוך עולם' ומ'שינוי סדרי בראשית' מה שתשמעו - שאי אפשר לי שלא אזכר לך ההקדמות שלהם ואפני הבאת ראיותיהם:

אמנם דרכי זה הוא כמו שאגיד לך כללו עתה. וזה - שאני אומר העולם לא ימלט מהיותו קדמון או מחודש; ואם הוא מחודש יש לו מחדש בלא ספק - וזה מושכל ראשון כי המחודש לא יחדש עצמו אבל מחדשו זולתו ומחדש העולם הוא האלוה; ואם היה העולם קדמון ראוי בהכרח במופת כך שיש נמצא אחד מבלתי גשמי העולם כולם שאינו גשם ולא כח בגשם והוא אחד תמידי נצחי אין עילה לו ואי אפשר השתנותו והוא האלוה; הנה כבר התבאר לך כי מופתי מציאות האלוה ואחדותו והיותו בלתי גשם אמנם צריך שילקחו לפי הנחת הקדמות. ואז יעלה בידינו במופת השלם יהיה העולם קדמון או מחודש. ולזה תמצאני לעולם במה שחברתיו בספרי התלמוד כשיזדמן לי זכרון יסודות הדת ואבוא לדבר בקיום מציאות האלוה שאני אקימנה במאמרים נוטים לצד הקדמות - אין זה שאני מאמין בקדמות אמנם אני רוצה שאקים מציאותו ית' באמונתנו בדרך מופתי שאין מחלוקת בו בשום פנים; ולא נשים זה הדעת האמיתי גדל הערך נשען ליסוד כל אדם יקעקענו ויבקש לסתרו ואחר יחשוב שהוא לא נבנה כלל. וכל שכן בהיות המופתים ההם הפילוסופיים על אלו השלוש בקשות נלקחים מטבע המציאות הנראה אשר לא יוכחש אלא מפני שמירת קצת דעות. ואמנם ראיות המדברים הם נלקחות מהקדמות שהם כנגד טבע המציאות הנראה עד שהם יצטרכו לקים מה שאין טבע לדבר כלל:

והנה אפריד לך בזה המאמר פרק בדברי בחידוש העולם אבאר לך בו קצת ראיה על חידוש העולם ואגיע אל התכלית אשר השתדל עליה כל מדבר מבלתי שאבטל טבע המציאות ולא אחלוק על אריסטו בדבר ממה שהביא עליו מופת. כי הראיה אשר יביאוה קצת המדברים על חידוש העולם - והיא החזקה שבראיותיהם - אשר לא הונחה להם עד שביטלו טבע המציאות כולו וחלקו על כל מה שבארוהו הפילוסופים - הנני אגיע לכמות הראיה ההיא ולא אחלוק על טבע המציאות ולא אצטרך להתגבר על המורגשות:

וראיתי שאזכר לך הקדמות המדברים הכוללות אשר יקימו בהם חידוש העולם ומציאות האלוה ואחדותו והרחקת הגשמות ואראך דרכם בזה ואבאר לך מה שמתחיב מכל הקדמה מהם ואחר כך אזכור הקדמות הפילוסופים הקרובות בזה ואראך דרכם. ולא תשאלני בזה המאמר לאמת ההקדמות ההם הפילוסופיות אשר אומר אותם לך בקצרה שזה הוא רוב חכמת הטבע והאלוהות; כמו שלא תוחיל שאשמיעך בזה המאמר טענות המדברים על אמיתת הקדמותיהם שבזה כלו ימיהם ויכלו ימי הבאים אחריהם ורבו ספריהם כי כל הקדמה מהם (אלא המעט) סותר אותה הנראה מטבע המציאות ויתחדשו עליה הספקות ויצטרכו לחיבורים והתווכחות בקים ההקדמה ההיא והתר הספקות המתרגשות עליה ודחות הנראה הסותר לה אם אי אפשר בזה תחבולה. ואלו ההקדמות הפילוסופיות אשר אומר אותם לך בקצרה למופת על שלושת הבקשות האלה - רצוני לומר מציאות האלוה ואחדותו והרחקת הגשמות - רובם הקדמות שיעלה בידך אמיתתם בתחילת שמיעתם והבנת עניניהם וקצתם יורוך על מקומות מופתם מן הספרים הטבעיים או ספר מה שאחר הטבע ותכון אל מקומו ותאמת מה שהוא צריך לאמת:

וכבר הודעתיך שאין זולת האלוה ית' וזה הנמצא; ואין ראיה עליו ית' אלא מזה הנמצא מכללו ומפרטיו - ויתחייב בהכרח שיבחן זה הנמצא כפי מה שהוא וילקחו ההקדמות ממה שיראה מטבעו; ולזה ראוי שתדע צורתו וטבעו הנראה ואז אפשר שתביא ממנו ראיה על זולתו. ולזה ראיתי שצריך תחילה שאביא פרק אפרש לך בו כלל המציאות על צד ההגדה במה שכבר בא עליו המופת והתאמת אמת אין ספק בו; ואחר כך אביא לך פרקים אחרים אזכור בהם הקדמות המדברים ואבאר דרכיהם אשר יבארו בהם הבקשות ההם הארבע; ואחר כך אביא פרקים אחרים אבאר לך בהם הקדמות הפילוסופים ודרכי ראיותיהם על הבקשות ההם; ואחר כך אבאר לך הדרך אשר אני הולך בה כמו שהגדתי לך באלה הארבע בקשות