מהרש"א על הש"ס/תענית/פרק ג

דף יח עמוד בעריכה

 • בפרש"י בד"ה לבורות כו' בית כניסות מי גשמים לשתיה. כצ"ל:

דף יט עמוד אעריכה

 • גמרא לא צריכא דאקון מהו דתימא כו'. כצ"ל:
 • בפרש"י בד"ה ה"ג אותה כו' התבואה באותה העיר ויהיה כו' ובד"ה אבל יבשו כו' תפלת שוא אפי' יבשו כשהן כו' ובד"ה לא צריכא דאקון כו' ודאי אי לא מתריעין כו'. כצ"ל:
 • תוס' בד"ה נהרא כו' לכאן א"נ צריך כו' אינו רק בצורת הואיל כו'. כצ"ל:

דף יט עמוד בעריכה

 • גמרא רשב"ג אומר אף כו' הלוני י"ב מעינות מים כו'. כצ"ל:
 • בפרש"י בד"ה כפנא רעב ורעב קשה כו' ובד"ה סאה בסלע ושכיחא כו' ובד"ה אפי' בפרוס כו' בהמתם. הס"ד ואח"כ מה"ד אם אין כו' בפרוס החג דימות החמה כו' ובד"ה בהיפרכיא כו' שכלו שם מי בורות כו' ובד"ה נמצאת כו' טרשין בולעין מן כו' ובד"ה ואני אתן לך י"ב מעינות מים כו' כצ"ל:

דף כ עמוד אעריכה

 • גמרא אהובים בעולמך כו' וכשם שעשית לי נס זה כך תעשה לי באחרונה מיד כו' אמר רב יהודה אמר רב לברכה כו' ירושלים יש לה היתר כו':
 • בפרש"י בד"ה שתיהן לקללה כו' אשר לא אמטיר עליה מוסב הדבר על העב כו' ובד"ה ונעתרות כו' במסכת סוטה ויעתר לו מה עתר זה כו'. כצ"ל:

דף כ עמוד בעריכה

 • גמרא ואל יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ס"ת תפילין ומזוזות כו'. כצ"ל:
 • בפרש"י בד"ה ה"ג מפולת כו' נשיבת הרוח אבל אם היו כו'. כצ"ל:
 • תוס' בד"ה בהכינתו פירוש כו' חניכת אבות בגיטין עד עשרה כו' עכ"ל.:

דף כא עמוד אעריכה

 • גמרא ניקום וניזיל ונעביד כו' אתו תרי מלאכי כו' פ"א היתה מטתו מונחת בבית רעוע בקשו כו' ומלונהו עפרא כי מטא להתם שרינהו לסיפטא חזנהו דמלו עפרא בעא כו' בי יהודאי אמר גם זו לטובה כו' דשקלי מהכא אמטי להתם סתרו כו'. כצ"ל:
 • בפרש"י בד"ה כי לא יהיה בך אביון בך בעצמך ובד"ה האומר תנו כו' מי שמת והניח כו' להוצאה בשבוע וראוין כו'. כצ"ל:

דף כא עמוד בעריכה

 • גמרא מעייהו לבני אינשי א"ל כו' ואית ליה דוכתא מאבראי למרמי ביה פריטי כו' דלית ליה הוה אתי יתיב ולא מכסיף כו' שקיל וכי הוה חזי אינש דלא איפשר ליה הוה יהיב כו'. כ"ה בס"א:
 • בפרש"י בד"ה ה"ג יצאו ממנה ג' מתים ביום א' עכ"ל ובד"ה אל מול כו' הכפורת באוהל מועד ושם נשנית כו'. כצ"ל:
 • בד"ה ולא מכסיף כו' מאן רמי פריטי להתם כו'. כצ"ל:
 • תוס' בד"ה א"ל לרב יהודה כו' שיהא על בני אדם כו' עכ"ל. כצ"ל:

דף כב עמוד אעריכה

 • באגדה זו בעמוד זה עיין בע"י נוסחות אחרות ע"ש:
 • בפרש"י בד"ה כנף א' עוף א' של אותו מין כגון צפור כו' עכ"ל. כצ"ל:

דף כב עמוד בעריכה

 • גמרא ומפני רוח רעה מתריעין בשבת ועל כולן כו' רב יהודה אמר רב ער שיבלו כו' ומתחזי כי איניבא ת"ר כו'. כצ"ל:
 • בפרש"י בד"ה והתניא ידו עד שישכשך ידו. הס"ד ואח"כ מה"ד רגלו כידו קאמינא וכיון כו' עכ"ל כצ"ל ומפירושו [נראה] דה"ג בגמרא וישכשך רגליו במים והתניא ידו רגלו כידו כו' וק"ל:

דף כג עמוד אעריכה

 • גמרא נשבה הרוח ונתפזרו כו' דהוה קא מלקט מינייהו כו'. כצ"ל:

דף כג עמוד בעריכה

 • שם מנקיט ציבי כי אתא דרא ציבי כו' וא"ל לאנשי ביתא הבו לי גואלקי כו' דהוו שכיחי קמיה כו'. כצ"ל:

דף כד עמוד אעריכה

 • גמ' שמעיה דקא גריס אמר כו' מן הים בשבת כיון שיבש בו כסלע כו' רבא גזר תעניתא כו'. באגדות בעמוד זה יש נוסחות אחרות בע"י ע"ש:

דף כד עמוד בעריכה

 • בע"י בזה העמוד יש נוסחאות אחרות קצת ע"ש:
 • ברש"י בד"ה שכובשת כו' מחמת כבישת. הס"ד ואח"כ מה"ד כובשת שול"ץ בלע"ז כו' דרך אשה בכך כובשת ירק ממים כו' העלין והקלחין הס"ד ואחר כך מה"ד ואמרי לה כו' ובד"ה בסכיני שרצו שדים להורגו כו' ובד"ה ה"ג רב פפא כו' שורפה חי פינכא כו' כצ"ל:

דף כה עמוד אעריכה

 • ע"א יש נוסחאות אחרות בע"י ע"ש:

דף כה עמוד בעריכה

 • גמרא בין תהומא תתאה לתהומא עילאה א"ל כו'. כצ"ל:

סליק פרק סדר תעניות אלו