מהרש"א על הש"ס/פסחים/פרק ב

דף כא עמוד אעריכה

  • בפרש"י בד"ה כל שעה שמותר לאכול מאכיל לדיוקא איצטריך כו' עכ"ל. ואפילו למאי דמסיק כל שעה שמותר לאכול כהן בתרומה ישראל מאכיל כו' לא איצטריך לזה למתני לגופיה אי לאו לדיוקא דמסברא לא גרע בהמת ישראל דלא הוי רק הנאה בעלמא מאכילת כהן מיהו למאי דעביד צריכותא בחיה ובהמה משום דמשיירא איכא למימר קצת דלגופיה אצטריך דלא נימא דבהמה וחיה גרע משום דמשיירא דלא שייך באדם ויש ליישב וק"ל.