מדרש תנחומא תצוה טו


טו... להודיעך כמה קטרת חביבה. א"ר יצחק בן אליעזר: תדע לך, שנעשה המשכן וכל כליו, ושחט את הקרבנות, והקריבו, וערך על המזבח, וסדר את השלחן ואת המנורה, ואת הכל - ולא ירדה שכינה, עד שהקריבו את הקטורת! מנין? - דכתיב (שיר השירים ד) "עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו". אמר הקב"ה: בעולם הזה - על ידי קטורת הייתם מתכפרים, ואף לעתיד לבא כן: "עולות מחים אעלה לך עם קטורת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה":