מדרש תנחומא קורח א

(הופנה מהדף מדרש תנחומא קרח א)

א.    [ עריכה ]
"וַיִּקַּח קֹרַח". זה שאמר הכתוב (משלי יח, יט): "אָח נִפְשָׁע מִקִּרְיַת עֹז וּמִדְיָנִים כִּבְרִיחַ אַרְמוֹן". "אח נפשע מקרית עוז" זה קרח שחלק כנגד משה ומרד וירד מן כבוד שהיה בידו. ואין נפשע אלא לשון מרידה כמו דאמרת (מ"ב ג, ז): "מלך מואב פשע בי" (וכן הוא אומר (מ"ב ח, כב): "אז תפשע לבנה בעת ההיא"). "ומדינים כבריח ארמון". מדינים שעשה כנגדו פלטים "כבריח ארמון" שחלק על משה ועל המקום.

"ויקח" אין ויקח אלא משיכת דברים רכים, שמשך כל גדולי ישראל והסנהדראות אחריו. במשה הוא אומר, (במדבר א, יז): "ויקח משה ואהרן את האנשים האלה". וכן הוא אומר, (ויקרא ח, ב): "קח את אהרן ואת בניו אתו" וכן הוא אומר, (הושע יד, ג): "קחו עמכם דברים ושובו וגו'" וכן הוא אומר, (בראשית יב, טו): " ותקח האשה בית פרעה". הוי "ויקח קרח" שבדברים רכים משך לבם.
"ויקח קרח". על ידי מה נחלק על ידי אליצפן בן עוזיאל אחי אביו, שנעשה נשיא על משפחתו, שנאמר (במדבר ג, ל): "וּנְשִׂיא בֵית אָב לְמִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי אֱלִיצָפָן בֶּן עֻזִּיאֵל" אמר קרח, ארבעה אחים היו אחי אבא, שנאמר (שמות ו, יח): " ובני קהת עמרם ויצהר חברון וְעֻזִּיאֵל" עמרם הבכור, זכה אהרן ובניו לכהונה, ומשה אחיו למלכות. מי ראוי ליטול את השניה לא השני. ואני בנו של יצהר, הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא. והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבא יהא גדול עלי. הריני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו. לפיכך היתה מחלקותו: