מדרש תנחומא כי תשא ז

ז כי תשא את ראש. אמר רבי יוסי בר חנינא, רמזו שהוא עתיד לקרב ראשון של שבטים לשכינה. ואי זהו. זה ראובן, שנאמר, יחי ראובן ואל ימות (דברים לג, ו). וזהו כי תשא את ראש בני ישראל, ראשון של שבטים.