מדרש תנחומא הקדום בראשית טו

טו.    [ עריכה ]
["אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ"].

אלה תולדות השמים והארץ. זש"ה זה שאמר הכתוב ה' בחכמה יסד ארץ (משלי ג יט), אתה מוצא בחכמה ברא הקב"ה שמים וארץ. אמר ר' עזריה בשם ריש לקיש: ביום הראשון ברא שמים וארץ, נשתיירו חמשה ימים, ברא אחד מלמעלה ואחד מלמטה, ברא בשני רקיע מלמעלן, בשלישי יקוו המים מלמטן, ברביעי יהי מאורות מלמעלן, בחמישי ישרצו המים מלמטן, נשתייר יום הששי מלהבראות, אמר הקב"ה אם אני בורא מלמעלן הארץ מתרגזת, ואם אני בורא מלמטן השמים מתרגזין, מה עשה הקב"ה, ברא אדם מלמטן ונשמה מלמעלן, הוי אומר: ה' בחכמה יסד ארץ: