מדרש רבה על אסתר ו יב

(אסתר ו יב): "וישב מרדכי אל שער המלך" - מלמד ששב לשקו ולתעניתו. אמר רבי חלבו: כל מי שלובש שק ומתענה, אינו מעבירו ממנו עד שתעשה בקשתו.

"והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש" - אבל על בתו, וחפוי ראש על מה שקרהו, ובידו ארבע מלאכות: בלן וספר וגליור וכורז.

(מתוך אסתר רבה י#ו).