מדרש משלי (בובר) ז כה

... מכאן אתה למד, כמה קשה עונשה של עבירה, ולא עוד אלא שעליה מתנבא שלמה:

(משלי ז כה): "אל ישט אל דרכיה ליבך", למה? "כי רבים חללים הפילה", מה כתיב אחריו -


(משלי ז כו): "דרכי שאול ביתה וגו'". מכאן היה רבי מאיר אומר: אשרי מי שמרחיק ליבו מאשת איש ומן העבירה, וקורא לחכמה, שמתוך שקורא לחכמה - נענה בתבונה: