מדרש לקח טוב על אסתר

מדרש לקח טוב

על

אסתר

Salomon Buber. Sifre de-agadeta al megilat Ester.1886.pdf

מדרש לקח טוב. מרבינו טוביה ב"ר אליעזר ז"ל, ע"פ כ"י הנמצא ביד הרב החוקר הגדול מהר"א יעעלינעק, ועם השוואה עם כתב יד שני מאוצר הספרים במינכען.

מחברים:

טוביה בן אליעזר

שלמה בובר

תוכן עניינים

    ....

    ....

    ....