מגן אברהם על אורח חיים תרפב


סעיף אעריכה

הרשעה בחט"ף [ב"י], להשכיח' תורתך ולהעבירם חוקי וכו' בלא ממי"ן [ש"ג במרדכי] וכ"ה בכ"ה בשם רד"א, י"א אלו להודות וכו' ול"נ שי"ל ימי חנוכה אלו כמו שאנו אומרים ותתן לנו את יום חג פלוני הזה:

סעיף בעריכה

(א) אף על פי שאין מוסף:    דיום הוא שנתחייב בד' תפלות:

סעיף געריכה

(ב) א"א כשם:    דלא ישאל צרכיו בג' אחרונות וי"א ס"ל דצרכי רבים שאני כמו בזכרנו ומי כמוך: