מגן אברהם על אורח חיים תרע

סעיף אעריכה

נוהגין הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים ובס' חנוכת הבית כ' טעם לזה:


(א) הנשים:    דוקא נשים לפי שנעשה נס על ידיהם [מט"מ]:


(ב) בעוד שהנרות:    כ' במ"צ פי' כל זמן שנרות של בה"כ דולקות והוא עד כחצות עכ"ל ובמקום שנהגו איסור כל היום אין להקל משום דברים המותרים וכו' כמ"ש ביורה דעה סי' רי"ד וכ"פ הב"ח ומ"צ וטור ועמ"ש סי' תקל"ד ס"ב ובש"ג כ' שיש לבטל מנהגם ודי ביום ראשון ושמיני עכ"ל וכ"ה במהרי"ל:

סעיף געריכה


(ג) וי"א שיש כו':    וכ"מ בד"מ משום דאי' במגילת תענית ובמדרש בהעלותך שקבעו' למשתה ושמחה שנגמרה מלאכת המשכן בזמן הזה וכ"פ ביש"ש פ"ז דב"ק סל"ז וב"ח:


(ד) זמירות:    וה"ה בנישואי בת תלמיד חכם לעם הארץ אם אומרים שירות הוי סעודת מצוה [מרדכי פרק ד' דפסחים]: