מגן אברהם על אורח חיים תרסו

סעיף אעריכה


(א) מקום ד':    אף על גב דאויר פוסל בג' מ"מ אין היכר כ"כ אם לא בד' שהוא שיעור מקום וע' בתוס':


(ב) נרא' כמוסיף:    אבל אינו עובר משום בל תוסיף כיון דאינו מתכוין לשם מצוה דשלא בזמנו בעי כונה לכ"ע עמ"ש סי' תרנ"א סי"ד:


(ג) גמר מלאכול וכו':    פי' שאין דעתו עוד לאכול כלל: