מגן אברהם על אורח חיים תרנד

סעיף אעריכה

(א) מקבלת אשה:    אף על גב דאינה חייבת בלולב מ"מ רשאי לטלטלו:

(ב) לא תחליף:    דטרח לתקוני מנא [רש"י]: