מגן אברהם על אורח חיים תרנד

סעיף אעריכה


(א) מקבלת אשה:    אף על גב דאינה חייבת בלולב מ"מ רשאי לטלטלו:


(ב) לא תחליף:    דטרח לתקוני מנא [רש"י]: