מגן אברהם על אורח חיים תרלו

סעיף אעריכה


(א) ובלבד שיחדש:    היינו למצוה מן המובחר [ר"ן ורי"ן] וכ"מ בגמרא דידן שלא הזכיר חידוש וכן גבי סוכת גנב"ך ורקב"ש, ונ"ל שזהו דעת כל הפוסקים דלא כב"י:


(ב) בטפח על טפח:    משמע דבעי' מרובע:

סעיף בעריכה


(ג) אינו ניכר:    ואם הגביה הסכך וחזר והניחו שרי כמ"ש סי' תרל"א: